Azotna đubriva – Vrste, osobine i primena

prihrana psenice njiva

Azotna đubriva je neophodno primenjivati racionalno i odgovorno. Neodgovarajuća primena može biti nepovoljne i za biljke i za zemljište 

Azot ima osnovnu ulogu u sastavu organske materije organa i tkiva biljaka. Potreban im je, i nedostatak ovog elementa u zemljištu utiče na stanje biljke tokom vegetacije i posledično, na visinu prinosa. Vrlo je važno da azotna đubriva primenjujemo racionalno i nakon analiza zemljišta, nikako nasumično i neodgovorno, jer posledice mogu biti nepovoljne i za biljke i za zemljište.

Azotna đubriva (Urea, AN, KAN, SAN)

cene djubriva

O vrstama i primeni azotnih đubriva tekst pripremila Svetlana Jerinić, dipl. inž. poljoprivrede

UREA (Karbamid)

Najkoncentrovanije azotno đubrivo sa 46 % N. Sadrži azot u amidnom obliku koji u zemljištu, procesima redukcije do amonijačnog oblika (2 do 4 dana) i nitrifikacije (14 dana) prelazi u nitratni oblik, zbog čega se odlikuje dugoročnim delovanjem. Može se koristiti u osnovnoj pripremi zemljišta (50 do 100 kg/ha), predsetveno (100 do 300 kg/ha) ili u prihranjivanju (100 do 200 kg/ha), a folijarno u toku intenzivne vegetacije.

Za prihranjivanje ozimih useva primenjuje se površinski dok su temperature zemljišta ispod 10° C, a za prihranjivanje jarih useva obavezna je njegova inkorporacija u zemljište. Primenjuje se 1-3 puta preko zemljišta ili 1-2 puta u slučaju folijarne primene.

Folijarno se primenjuje ukoliko je u periodu prihrane prisutan nedostatak padavina, usled čega biljke ne mogu usvajati biljna hraniva. Tada se koristi rastvor UREE, s tim što se mora voditi računa o njegovoj koncentraciji. Strna žita podnose maksimalnu koncentraciju od 25 %. Takođe, mora se voditi računa o vremenu primene, odnosno poželjno je prihranjivanje vršiti u predvečernjim satima, i to kada ne postoje uslovi za padavine u narednih 4 sata.

Takođe, zbog svoje fiziloški kisele reakcije, UREU nije poželjno primenjivati na zemljištima kisele reakcije, jer dovodi do daljeg zakišeljavanja zemljišta. Pri upotrebi većih količina UREE (više od 100 kg/ha) sa semenom- startno, može doći do štetnog uticaja na klicu i na mlade biljke.

AN (amonijum nitrat)

Sadržaj azota je 33,5%. To je đubrivo istih karakteristika kao KAN 27 % N, s tim što ima više aktivne materije, a manje magnezijum oksida. Koristi se u prihrani svih poljoprivrednih kultura. Vrlo rastvorljiv. Njegovom dužom upotrebom zemljište se zakišeljava. Vezivanjem amonijum jona u zemljištu istiskuje se Ca i Mg koji se ispiraju.

KAN (kalcijum – amonijumnitrat)

Sadrži 27 % azota. Neutralno je đubrivo (hemijski, fiziološki kiselo), bez štetnog uticaja na fizičke i hemijske osobine zemljišta. KAN je najpoznatije azotno đubrivo za prihranu svih poljoprivrednih kultura. Sadrži pola azota u amonijačnom, a pola u nitratnom obliku, pa deluje brzo i nešto produženo, tako da zadovoljava potrebe bilja za azotom u određenom periodu. Sadržajem dolomita (oko 23 %) utiče na delimičnu neutralizaciju kiselosti zemljišta, a sadržajem magnezija zadovoljava potrebe bilja i za tim biljnim hranivom.

SAN (stabilizovani amonijum nitrat)

Sadrži 33% azota. Koristi se za potpunu azotnu ishranu svih biljnih vrsta i na svim tipovima zemljišta. Primenjuje se u količini od 100 do 400 kg/ha, u zavisnosti od ukupnih potreba biljaka. Prvenstveno se koristi za prihranjivanje i to u količini od 100-400 kg/ha. Može se koristiti i za osnovno đubrenje u količini od 50-100 kg/ha, predsetveno i startno đubrenje u količini od 100-400 kg/ha.

Primenjuje se preko zemljišta, ravnomernim rasturanjem po celoj površini ili lokalno (u redove i trake pored redova ili stabla, bez ili sa plitkom inkorporacijom u zemljište). Višegodišnja primena ovog, fiziološki kiselog đubriva na zemljištima kisele reakcije i slabe pufernosti, može prouzrokovati smanjenje pH vrednosti zemljišta, odnosno povećanje kiselosti.

Izvor: PSSS

Preporučujemo: Prihrana pšenice – Kada i kako? Korektivnu prihranu obaviti 3-4 nedelje nakon prve

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede