Pravilnik o kvalitetu sirovog mleka

uzorci mleka

Pravilnik o kvalitetu sirovog mleka bliže propisuje uslove u pogledu kvaliteta sirovog mleka pri otkupu, kao i način ocene kvaliteta sirovog mleka posle uzorkovanja.

Pravilnik je donelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Prenosimo delove iz pravilnika, a isti u celini možete preuzeti (ispod teksta).

Sirovo mleko, u smislu ovog pravilnika, jeste mleko dobijeno redovnom, neprekidnom i potpunom mužom zdravih, pravilno hranjenih muznih grla, najkasnije 30 dana pre partusa i najranije osam dana posle partusa, koje nije zagrevano na temperaturi višoj od 40 ºC i bez dodavanja ili odvajanja bilo koje supstance koja bi narušila osnovni sastav mleka.

Sirovo mleko prema vrsti domaćih životinja od kojih je dobijeno može biti:

1) kravlje sirovo mleko;

2) ovčije sirovo mleko;

3) kozije sirovo mleko;

4) sirovo mleko ostalih domaćih životinja (kobilje, magareće, bivolje).

Parametri za određene vrste sirovog mleka

Za određene vrste sirovog mleka, primenjuju se sledeći parametri:

1) Kravlje sirovo mleko:

– ima najmanje 3,2% mlečne masti,
– ima najmanje 3,0% proteina,
– ima najmanje 8,5% suve materije bez masti,
– je gustine 1,028-1,034 g/cm3 pri temperaturi od 20°C,
– je pH 6,5-6,7,
– ima kiselost 6,6-6,8º SH,
– ima tačku mržnjenja koja nije viša od -0,515º C,
– je rezultat alkoholne probe sa 72% etil alkoholom negativan;

2) Ovčije sirovo mleko:

– ima najmanje 4,0% mlečne masti,
– ima najmanje 3,8% proteina,
– ima najmanje 9,5% suve materije, bez masti,
– ima kiselost 8,0-12,0°SH,
– je gustine 1,034-1,042 g/cm³ pri temperaturi od 20º C,
– ima kiselost 8,0-12,0º SH,
– je pH 6,5-6,8,
– ima tačku mržnjenja koja nije viša od -0,560º C;

3) Kozije sirovo mleko:

– ima najmanje 2,8% mlečne masti,
– ima najmanje 2,5% proteina,
– ima najmanje 7,5% suve materije, bez masti,
– je gustine 1,024-1,040 g/cm³ pri temperaturi od 20º C,
– ima kiselost 6,5-8,0º SH,
– je pH 6,5-6,8,
– ima tačku mržnjenja koja nije viša od -0,540ºC;

4) parametri kvaliteta sirovog mleka ostalih domaćih životinja određuju se u skladu sa proizvođačkom specifikacijom ili na osnovu naučnih i stručnih saznanja.

Sirovo mleko ne može da sadrži rezidue pesticida, metala, metaloida i drugih štetnih supstanci, kao i rezidue hemioterapeutika, anabolika i drugih štetnih materija, iznad maksimalno dozvoljenih količina, u skladu sa posebnim propisima.

Sirovo mleko ne može da sadrži mehaničke nečistoće, dodatu vodu, kao i promene nastale kao posledica oboljenja vimena – mastitisa.

Otkup mleka samo od potvrđeno zdravih životinja

Sirovo mleko se otkupljuje samo ako je dobijeno od zdravih i obeleženih muznih grla.

Zdrava muzna grla jesu grla koja su prema programu mera zdravstvene zaštite životinja ispitana, i to:

1) goveda – na brucelozu, enzootsku leukozu i tuberkulozu, ako su vakcinisana protiv zaraznih bolesti životinja utvrđenih posebnim propisom i ako je prošlo zahtevano vreme karence od dana vakcinacije, da je sproveden program suzbijanja infektivnog mastitisa;

2) ovce i koze – na brucelozu, ako su vakcinisane protiv zaraznih bolesti životinja utvrđenih posebnim propisom i ako je prošlo zahtevano vreme karence od dana vakcinacije, da je sproveden program suzbijanja infektivnog mastitisa.

OVDE PREUZMITE PRAVILNIK U CELINI

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede