Fito farmacija

LG Seeds

Saveti: Zaštititi kruške, breskve, nektarine i uljanu repicu

Zaštititi voćnjake od prouzrokovača bolesti i štetočina. U uljanoj repici registrovano prisustvo male i velike repičine pipe.

U zasadima kruške, breskve i nektarine, kao i u usevu uljane repice sada su pogodni uslovi za povećanu aktivnost štetočina, saopštila je Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja. 

Očekuje se povećana aktivnost kruškine buve

U krušicima se registruje prisustvo odraslih jedinki i prvih položenih jaja obične kruškine buve, saopštila je pisvojvodina.com.

U narednim danima očekuje se povećana aktivnost ove štetočine, te se u cilju suzbijanja imaga i polaganja jaja preporučuje primena kombinacije preparata: Cipkord 20 EC 0,03 % + Galmin 3 %.

Preporuka zaštitara bilja je da se tretman sprovede u najtoplijem delu dana

Preventivna zaštita bresaka i nektarina pred najavljene padavine

Zasadi bresaka i nektarina se nalaze u fazi od mirovanja do potpunog razmicanja pupoljaka i pojave zelene tačke.

U fazama bubrenja i otvaranja pupoljaka može doći do infekcije prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve, te se preporučuje preventivna zaštita pred najavljene padavine.

Kod sorata koje su u fazi bubrenja pupoljaka moguća je primena preparata na bazi bakra, a kod sorata gde je došlo do pojave zelene tačke preparata na bazi dodina.

Pregledati useve uljane repice i sprečiti štete od pipa

U usevima uljane repice registruje se prisustvo male i velike repičine pipe.

Preporučuje se pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo jedne pipe na pet biljaka, primena nekog od registrovanih insekticida, savetuju iz PIS-a.

Foto: pixabay.com

traktor sa prskalicom

Sredstva za zaštitu bilja i uslovi za apliciranje za IPARD

Ukoliko želite da konkurišete za sredstva iz IPARD programa potrebno je da ispunite određene propisane uslove.

Ovo se odnosi i na uslove koje treba ispuniti u pogledu zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja.

Koje propisane uslove je potrebno da ispuni korisnik sredstava za zaštitu bilja saznajemo od Bojane Nešić, savetodavca PSSS.

Poljoprivredna gazdinstva koja žele da apliciraju za podršku preko IPARD programa moraju ispoštovati minimalne nacionalne propise (koji su usklađeni sa propisima EU) iz oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja.

Dokaz o ispunjenosti uslova predstavljaće akt izdat od strane nadležne inspekcije, koji se uz zahtev za odobravanje isplate mora dostaviti Upravi za agrarna plaćanja.

Propisane uslove za ovu oblast definišu Zakon o sredstvima za zaštitu bilja i Zakon o zdravlju bilja (”Sl. glasnik RS”, br. 41/2009), koji su usklađeni sa propisima Evropske unije.

Da bi se ispunili propisani uslovi potrebno je da korisnik sredstava za zaštitu bilja:

• vodi evidenciju o preduzetim merama zaštite zdravlja bilja, odnosno o tretiranju bilja i biljnih proizvoda u polju

• skladišti sredstva za zaštitu bilja na način kojim ne ugrožava život i zdravlje ljudi i životinja i životne sredine

• skladištenje sredstva za zaštitu bilja vrši u uslovima koji obezbeđuju održavanje nepromenjenih fizičkih i hemijskih osobina

uređaj koji se koristi za primenu sredstava za zaštitu bilja mora biti podvrgnut kontrolnom testiranju i mora biti obeležen vidnom oznakom

• rukuje ispražnjenom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja na propisan način.

Sredstva za zaštitu bilja je potrebno da se koriste:

• u skladu sa rešenjem o registraciji

• u skladu sa deklaracijom i uputstvom za primenu

• u skladu sa načelima dobre poljoprivredne prakse i integralne zaštite bilja

• u skladu sa namenom sredstava za zaštitu bilja i sa ciljem suzbijanja

• na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životinja

• na način kojim se ne ugrožava životna sredina

• na način koji ne prouzrokuje zagađenje objekata i prostorija koje koriste ljudi ili koje služe za gajenje i držanje životinja

• na način koji ne prouzrokuje zagađenje voda i površina koje se graniče sa tretiranim površinama

• na način koji ne prouzrokuje suzbijanje neciljanih organizama, narušavanje njihovog staništa, odnosno sprečavanje njihovog širenja u smislu mera zaštite bilja

Korisnik sredstava za zaštitu bilja ne sme primenjivati sredstva za zaštitu bilja:

• u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva

• u vreme cvetanja bilja koja su otrovna za pčele

• u zaštićenim područjima

• koja sadrže aktivnu supstancu, odnosno osnovnu supstancu koja je upisana u Listu zabranjenih supstanci

O primeni sredstava za zaštitu bilja na vreme obavestiti vlasnike susednih parcela i pčelare

Pored gore navedenog pre korišćenja sredstava za zaštitu bilja potrebno je 24 sata pre početka primene sredstava za zaštitu bilja obavestiti vlasnike parcela, koje se graniče sa parcelom koja će biti tretirana, o primeni sredstava za zaštitu bilja, a 48 sati pre početka primene sredstava za zaštitu bilja obavestiti odgajivače pčela, njihova udruženja, o primeni sredstava za zaštitu bilja, koja su otrovna za pčele.

Predstavljamo

“Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar 2019” u prodaji

Novu knjigu "Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar", izdanje za 2019. godinu moguće je poručiti online ili preko narudžbenice, ili je podići lično ...
Detaljnije

Najave događaja

Državni pčelarski sajam sa međunarodnim učešćem 9. i 10. februara 2019.

Državni pčelarski sajam važan i pčelarima i potrošačima pčelinjih proizvoda ...
Detaljnije