Kako proceniti hromost krava

Posmatrajte svoje krave jer kretanje otkriva hromost kod (vaših) krava. Neki farmeri ne obraćaju dovoljno pažnje na hrome krave u svom mlečnom stadu. Da li je to postala navika da u stadu postoji izvestan broj hromih krava,

krave idu na pašu

0 Comments
Close Menu