Objekti za svinje: podela objekata, zahtevi kategorija

svinja 2015

Pod pojmom „objekat“ podrazumevaju se zgrade, i to počev od najjednostavnijih i najjeftinijih, pa do najskupljih i najsloženijih.

Podela objekata za svinje

Po osnovnoj podeli postoje 2 grupe objekata:

I – ZATVORENI, sa toplotnom izolacijom (manjeg ili većeg stepena) i sa kontrolisanom klimom (takođe manjeg ili većeg stepena),

II – OTVORENI, polu-otvoreni ili čak zatvoreni, ali bez toplotne izolacije i sa prirodnom (nekontrolisanom) klimom.

Objekti za svinje mogu da budu i:
univerzalni, što znači za držanje svih kategorija u jednom objektu.
U našoj zemlji je na ovaj način izgrađeno veći broj velikih farmi tzv. tunelskog tipa. U velikim zgradama velike dužine drže se zajedno sve tri osnovne kategorije: (u početku) krmače (u bukarištu, u čekalištu i u prasilištu), prasad u
odgoju i (na kraju) – tovljenici.

specifični objekti samo za jednu kategoriju.
To u stvari znači i fizičko odvajanje kategorija (krmače, prasad, tovljenici).

Zahtevi pojedinih kategorija su različiti:

a) KRMAČE u čekalištu i u bukarištu mogu biti sa jednostavnijim, prirodnijim smeštajem, dok u prasilištu mora biti viši stepen higijenskih i zdravstvenih uslova,

b) PRASAD u odgoju obavezno moraju imati kontrolisanu klimu, pre svega zbog toplote,

c) TOVLJENICI mogu da budu držani na dva načina: vrlo intenzivno u kontrolisanim (veštačkim) klimatskim uslovima, ali i manje intenzivno u prirodnijim uslovima.

Uticaj objekata u svinjogojstvu je jako značajan bar po dva osnova:

1) po visini investicija kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojećih objekata,

2) po uticaju na ostvarivanje radnih procesa i postizanje proizvodnih rezultata.

Po razvoju svinjogojstva poslednjih 10-20 godina sve više su se nametali i koristili zatvoreni tipovi objekata sa kontrolisanom klimom. To je omogućavalo podizanje intenzivnosti i sve veće rezultate u proizvodnji, na pr. prirast u tovu od 800 gr/dan, konverziju hrane od samo 2,8:1 kg/kg, itd.

Sa visokim stepenom mehanizacije i automatizacije postizan je sve veći stepen radne produktivnosti.
Taj trend u razvoju se i dalje nastavlja. Na taj način se i objekti i rad čoveka bolje iskorišćavaju. Tako se na 1 kvadratni metar objekta proizvodi u tovu oko 300 kg prirasta, a istovremeno ne troši više od 30 minuta rada čoveka.

Međutim, i u svinjogojstvu se poslednjih desetak godina sve više nameću razmišljanja o podizanju i korišćenju jednostavnijih i, pre svega, jeftinijih objekata.

Ako se izvrši pojednostavljeno grupisanje, onda se približno pojavljuju čak tri grupe:

PRVA GRUPAnajskuplji objekti

Kod tova svinja (kao najbrojnije kategorije) to su objekti sa dobrom toplotnom izolacijom i sa potpunom veštačkom razmenom vazduha. Oni redovno imaju i najsloženiju, a to znači i najskuplju opremu za ishranu i potpuna rešenja za čišćenje bez učešća rada čoveka.

Ovakvi objekti su veoma prihvatljivi u najrazvijenijim zemljama. Razlozi tome su:
1) Veoma skupa radna snaga
2) Visok stepen organizovanosti i međusobne povezanosti
3) Potreba da se sa visokom produktivnosti snize ukupni troškovi, pa time konačna ekonomičnost.

DRUGA GRUPA najjeftiniji objekti
Ova grupa objekata je suprotna krajnost u odnosu na prethodnu grupu. Radi se objektima bez ikakve toplotne izolacije i sa prirodnom klimom. Kao najjednostavniji objekti služe, pre svega, za fizičku zaštitu stoke (od atmosferilija, krađe, pristupa stranih lica ili životinja i sl.).

Troškovi podizanja takvih objekata direktno zavise od dva veća faktora:

a) veličine objekta: Manji objekti su redovno skuplji po jedinici površine. Treba stoga nastojati da objekti budu veći, odnosno najveće moguće (potrebne) veličine u zavisnosti od raspoloživog prostora.

b) podna konstrukcija: Ovde je reč o dva tipa podne konstrukcije – sa plitkim ili sa dubokim kanalima. Objekti sa plitkim kanalima su, naravno, znatno jeftiniji, često i za 40-50 %.

Kao zaključak ovde se nameće: manji objekti sa dubokim kanalima su redovno najskuplji.

U iznetim primerima pojavljuju se i razlike u pogledu korišćenja raznih materijala (drvo – čelik), ali su te razlike znatno manje.

Računajući samo troškove podizanja (znači, ne i opremanja), kod ove grupe najjeftinijih objekata moguće je „izaći na kraj“ i sa čak samo 15-20 % u odnosu na objekte prethodne grupe.

Za uslove naše zemlje ova grupa objekata zaslužuje najviše pažnju. Pored najvažnijeg razloga (niski troškovi izgradnje) treba istaći još i:

a) troškovi opremanja objekata ove grupe ne moraju da pređu 50 % u odnosu na (obaveznu) opremu objekata prethodne grupe,

b) uvođenje objekata ove grupe u praktično korišćenje je lakše i jednostavnije.

Međutim, u isto vreme je želja (a svakako i potreba) da se i u ovom tipu objekata postižu najbolji rezultati.

Da bi se u tome zaista i uspelo potrebno je:

1) Kod izgradnje ispuniti u detaljima sve ono, što je potrebno kao uslov za visoke proizvodne rezultate. To bi minimalno bilo:
1-1) prostor za ležanje svinja u tovu mora da omogući visoku udobnost smeštaja (ležanja) i temperature;
1-2) korišćenje savremenih hranilica, pre svega na bazi kašaste i tečne hrane;
1-3) obezbediti visok stepen higijene sredine, uključujući vazduh.

2) Kod korišćenja objekata je takođe slično. Naime, kod ovih objekata je uticaj čoveka – radnika veliki. To se ispoljava bar na 2 načina:
2-1) kontrola i (svakodnevno) održavanje opreme, pre svega za ishranu I napajanje, kao i održavanje higijene;
2-2) redovnu i čestu kontrolu svih životinja u tovu radi zapažanja promena i dodatnih intervencija.

TREĆA GRUPAkombinovani objekti
Ova grupa je na neki način – veštačka! Naime, ovu grupu objekata čini kombinacija iz prve dve grupe. To kombinovanje može biti na razne načine i iz raznih pobuda, odnosno sa raznim ciljevima.

Pripremio: Zoran Nedeljković
Preuzeto iz stručne literature

Izvor: psss.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede