Bespovratna sredstva za nabavku opreme za navodnjavanje i izgradnju bunara

navodnjavanjee

U cilju povećanja obradivih površina pod sistemima za navodnjavanje

u Autonomnoj pokrajini Vojvodini Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara.

 

Sredstava će se dodeljivati za sufinansiranje sistema za navodnjavanje: izgradnje eksploatacionih bunara, nabavku opreme za bunare, pumpi i agregata za navodnjavanje, sistema za fertirigaciju, tifona, linija za navodnjavanje i izgradnju cevovoda.

Visina i namena sredstava   

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose do 450.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupne vrednosti investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupne vrednosti investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 10.000.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 30.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije jednaka 50.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

A. Izgradnju eksploatacionih bunara:
­

bunar s konstrukcijom profil 90mm filtera profil 135mm dužine >12m, maksimalan iznos podrške do 30.000,00 dinara,
­ bunar s konstrukcijom profil 110mm filtera profil 160mm dužine >12m, maksimalan iznos podrške do 40.000,00 dinara,
­ bunar s konstrukcijom profil 160mm filtera profil 160mm dužine >15m, maksimalan iznos podrške do 80.000,00 dinara,
­ bunar s konstrukcijom profil 225mm filtera profil 225mm dužine >12m, maksimalan iznos podrške do 110.000,00 dinara,
­ bunar s konstrukcijom profil 225mm filtera profil 225mm dužine >15m, maksimalan iznos podrške do 120.000,00 dinara,
­ bunar s konstrukcijom profil 311-445mm, dužine >50m, maksimalan iznos podrške do 550.000,00 dinara,
­ bunar s konstrukcijom profil 311-445mm, dužina >100m, maksimalan iznos podrške do 800.000,00 dinara,
­ bunar s konstrukcijom profil 620mm, dužine >100m, maksimalan iznos podrške do 1.000.000,00 dinara,
­ bunar s konstrukcijom profil 311mm, dužine >150m, maksimalan iznos podrške do 2.100.000,00 dinara,
­ bunar s konstrukcijom profil 444mm, dužine >150m, maksimalan iznos podrške do 2.250.000,00 dinara,
­ bunar s konstrukcijom profil 820mm, dužine >150m, maksimalan iznos podrške do 3.000.000,00 dinara,
­ bunar s konstrukcijom profil 150-311mm, dužine >200m, maksimalan iznos podrške do 2.500.000,00 dinara,
­ bunar s konstrukcijom profil 444mm, dužine >200m, maksimalan iznos podrške do 2.700,000,00 dinara,
­ bunar s konstrukcijom profil 820mm, dužina >200m, maksimalan iznos podrške do 3.500.000,00 dinara.

Prijave koje su u vezi sa izgradnjom eksploatacionih bunara, odobravaće se isključivo za eksploatisanje vode iz vodonosnih horizonata, čija voda nije dovoljnog kvaliteta za ljudsku upotrebu.

B. Nabavku opreme za bunare, pumpi za navodnjavanje, agregata za pokretanje pumpi koji koriste različitu pogonsku energiju, cevnih linija za orošavanje, cevnih linija sa rasprskivačima, sistema za navodnjavanje „kap po kap“,i podzemnih i nadzemnih „kap po kap“ laterala, sistema za fertirigaciju i kišnih krila.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše do
250.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, a maksimalno do deset hektara, odnosno 2.500.000,00 dinara.

V. Nabavku mašina za zalivanje u tipu „Tifona“, pod uslovom da se navodnjava minimalno pet hektara površine po jednoj mašini. Korisnik može da ostvari pravo na bespovratna sredstva za najviše tri mašine u tipu „Tifona“.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za jedan tifon ne može biti veći od 800.000,00
dinara po mašini.

G. Nabavku linija za zalivanje – mašine u tipu „Rendžer“, „Centar pivot“, “Linear“, pod uslovom da se navodnjava najmanje pedeset hektara površine.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava ne može biti veći od 40% vrednosti investicije,
odnosno najviše do 8.000.000,00 dinara;

D. Izgradnju cevovoda

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava ne može biti veći od 30% vrednosti investicije, odnosno najviše do 800,00 dinara po dužnom metru, a maksimalno za 2.000 m, odnosno 1.600.000,00 dinara.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, ali za više namena u okviru jedne tačke, kao i po više tačaka.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2017. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2017.godine.

Korisnici sredstava   

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se
u aktivnom statusu, i to:

1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:
– privredno društvo,
– zemljoradnička zadruga.

Privredno društvo odnosno zemljoradnička zadruga može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

O USLOVIMA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU PROČITAJTE OVDE

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 31.05.2017. godine.

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4379; od 10 do 14 časova.

Tekst konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese:
www.psp.vojvodina.gov.rs.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede