Fito farmacija

LG Seeds

Članak Označen ‘pokrajina’

Konkurs za dodelu sredstava za radove na pošumljavanju u Vojvodini

Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2019. godinu

Cilj Konkursa Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2019. godinu jeste povećanje šumovitosti AP Vojvodine, unapređivanje otvorenosti šuma, i unapređivanje rasadničke proizvodnje.

Predmet konkursa je dodela sredstava za radove na pošumljavanju – podizanju novih šuma, izgradnji i rekonstrukciji šumskih puteva i dodela sredstava za nabavku opreme za proizvodnju šumskog sadnog materijala.

Iznos i namena sredstava  

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu jeste do 153.000.000,00 dinara za realizaciju poslova po sledećim tačkama:

1. Pošumljavanje – podizanje novih šuma u ukupnom iznosu do 20.000.000,00 dinara po sledećim maksimalnim jediničnim cenama:
– za pošumljavanje tvrdim i plemenitim lišćarima do 160.000,00 dinara po hektaru;
– za pošumljavanje mekim lišćarima do 120.000,00 dinara po hektaru;
– za pošumljavanje bagremom do 100.000,00 dinara po hektaru.

Sredstva se dodeljuju za pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i ostalog zemljišta na kojem je dozvoljeno pošumljavanje.

2. Unapređivanje otvorenosti šuma izgradnjom i rekonstrukcijom šumskih puteva u ukupnom iznosu do 115.000.000 dinara po sledećim maksimalnim jediničnim cenama:
– za izgradnju šumskih puteva (I i II faza prema Pravilniku RS) do 4.000.000,00 dinara po kilometru;
– za rekonstrukciju šumskih puteva (prema Pravilniku RS) do 2.500.000,00 dinara po kilometru;

Sredstva se dodeljuju za izgradnju tvrdih šumskih puteva (I i II faza prema Pravilniku RS) i rekonstrukciju šumskih puteva (prema Pravilniku RS), koji su u funkciji gazdovanja šumama u državnoj svojini i svojini pravnih lica.

3. Unapređivanje rasadničke proizvodnje u ukupnom iznosu do 18.000.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju za unapređivanje rasadničke proizodnje finansiranjem nabavke opreme za proizvodnju šumskog sadnog materijala (na primer: mašine i oruđa za rad u rasadnicima, bunari i zalivni sistemi, podizanje ograda oko rasadnika i sl.).

Vremenski okvir konkursa   

Rok za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom jeste za tačke 1. i 3. zaključno sa 30.8.2019. godine, a za tačku 2. zaključno sa 25.4.2019. godine.

Kontakt i dodatne informacije  

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/4881-852.

Obrazac prijave i prateći obrasci za sve tačke mogu se preuzeti u Sektoru za šumarstvo Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Bulevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad, II sprat, krilo E, soba 3) ili sa sajta sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Sve informacije o ovom i ostalim konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo OVDE 

 

Konkursi Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede, kamata 1-1,5 odsto

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede otvorio je konkurse namenjene unapređenju poljoprivredne proizvodnje u 2019. godini.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Reč je o čak deset kreditnih linija.

Kamatna stopa je izuzetno povoljna i kreće se od 1 % do 1,5 %.

Konkursi su otvoreni do utroška planiranih sredstava.

Kreditne linije su namenjene za:

–  nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske i priključne).

Iznos kredita je 1.000-40.000 evra. Grejs period je šest meseci, a za pogonske mašine uz učešće od 20 odsto. 

–  nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara

Iznos kredita je 1.000-40.000 evra. Grejs-period je 12 meseci.

–  nabavku opreme za stočarske farme

Maksimalan iznos kredita je 40.000 evra, grejs-period je šest meseci, a rok otplate je 60 meseci.

– nabavku pčelinjih rojeva, košnica, i opreme za pčelarstvo

Iznos kredita je 1.000-20.000 evra. Grejs-period je 12 meseci. 

– nabavku novih zaštićenih bašta i opreme u njima

Krediti su od 1.000 do 20.000 evra. Grejs-period je 12 meseci, a rok otplate dve godine.

– nabavku novih sistema protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda 

Maksimalan iznos kredita je 40.000 evra, a rok otplate je 30 meseci, a grejs-period šest meseci.

– nabavku kvalitetne prasadi i teladi za tov

Iznos kredita 3.000-40.000 evra. Rok otplate je 15 meseci.

– nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu

Iznos kredita je 1.000-40.000 evra. Grejs-period je 12 meseci , a rok otplate dve godine.

– podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda

Iznos kredita 1.000-40.000 evra. Grejs-period je 36 meseci.

– izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća

Iznos kredita 10.000-40.000 evra sa grejs-periodom od šest meseci. Rok otplate tri godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

 

Krediti za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme

U okviru kreditnih linija Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede raspisan je i konkurs za kreditiranje u pčelarstvu. 

Kredit je za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2019. godini.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5 % na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

– maksimalan iznos kredita 20.000 evra,

– Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,

– rok otplate 30 meseci,

– grejs period u trajanju od 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,

– otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 6 rata)

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču, pčelinjih rojeva, košnica i opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima proizvođača opreme za pčelarstvo.

Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA SA UTVRĐENIM KRITERIJUMIMA ZA DODELU KREDITA PO RASPISANIM KONKURSIMA U 2019. godini;
Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Potrebna dokumentacija

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

1. originalni predračun sa specifikacijom iskazan u dinarskom iznosu (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);

2. original lista nepokretnosti za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti založno pravo- izvršna vansudska hipoteka prvog reda u korist Fonda u jedan i po većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita. (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja će se staviti pod hipoteku);

3. ukoliko je predmet obezbeđenja bankarska garancije potrebno je dostaviti pismo o namerama izdavanja garancije;

4. original Izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor,(podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o površinama, ne starije od 30 dana)

5. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „VODE VOJVODINE”) ne starije od 30 dana;(za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

6. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

Dodatna obavezna dokumentacija za pravna lica:

7. izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;

8. potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;

Podnosilac prijave – na obrascu koji je sastavni deo prijave na konkurs – treba da se izjasni o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkama 2,4, 5 i 7 pribaviti sam ili je saglasan s tim da je pribavi Fond , po službenoj dužnosti.

Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

Fond neće obračunavati i naplaćivati penale i kazne za prevremenu otplatu kredita.

Krediti će se odobravti po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom.

Realizacija kredita vršiće se u skladu sa prilivom sredstava na račun Fonda.

Konkurs je otvoren od 23. februar 2019. godine do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21001 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom ” Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

 

Predstavljamo

“Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar 2019” u prodaji

Novu knjigu "Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar", izdanje za 2019. godinu moguće je poručiti online ili preko narudžbenice, ili je podići lično ...
Detaljnije

Najave događaja

Poljoprivredni sajam ove godine od 11. do 17. maja

Poljoprivredni sajam ove godine - izložbe, skupovi, edukacije, prezentacije, poslovni susreti, primena nauke u poljoprivredi ...
Detaljnije