IPARD: Koje uslove treba ispuniti u pogledu zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja

IPARD logo beli

Poljoprivredna gazdinstva koja žele da apliciraju za IPARD podsticaje treba da ispoštuju određene propise.

Propisi se odnose na oblasti dobrobiti životinja, zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja i uslova koje treba da ispunjavaju objekti za životinjske otpatke.

Nacionalni propisi su usklađeni sa sa propisima Evropske unije.

O kojim propisima je reč saznajemo od Mirjane Tomić, savetodavca PSS Kikinda.

Nacionalni propisi koje da treba ispoštuju poljoprivredna gazdinstva koja će aplicirati za IPARD podsticaje

Poljoprivredna gazdinstva koja žele da apliciraju za podršku preko IPARD programa moraju ispoštovati minimalne nacionalne propise koji su usklađeni sa propisima EU iz sledećih oblasti:

1. Dobrobiti životinja – na gazdinstvima na kojima se drže i uzgajaju proizvodne životinje

2. Zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja

3. Uslova koje treba da ispunjavaju objekti za životinjske otpatke.

Poštovanje propisanih pravila kontrolisaće veterinarska, fitosanitarna i inspekcija za zaštitu životne sredine.

Dokaz o ispunjenosti uslova predstavljaće akt izdat od strane nadležne inspekcije, koji se uz zahtev za odobravanje isplate mora dostaviti Upravi za agrarna plaćanja.

Uslovi koje treba ispuniti u pogledu zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja

Nakon realizacije odobrenog projekta, po zahtevu za odobravanje isplate IPARD podsticaja, dostavlja se akt organa nadležnog za poslove zaštite bilja kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja, što se odnosi i na predmetnu investiciju, u sektorima voća, povrća i ostalih useva.

Propisane uslove za ovu oblast definišu Zakon o sredstvima za zaštitu bilja i Zakon o zdravlju bilja (“Sl. glasnik RS“, br. 41/2009), koji su usklađeni sa propisima Evropske unije.

Za ispunjenost propisanih uslova posmatraće se da li korisnik sredstava za zaštitu bilja, odnosno držalac bilja:

 • vodi evidenciju o preduzetim merama zaštite zdravlja bilja, odnosno o tretiranju bilja i biljnih proizvoda u polju
 • skladištenje sredstva za zaštitu bilja vrši na način kojim ne ugrožava život i zdravlje ljudi i životinja i životne sredine
 • da li skladištenje sredstva za zaštitu bilja vrši u uslovima koji obezbeđuju održavanje nepromenjenih fizičkih i hemijskih osobina i pogodnosti za primenu
 • da li je uređaj koji se koristi za primenu sredstava za zaštitu bilja podvrgnut kontrolnom testiranju i da li je obeležen vidnom oznakom
 • da li rukuje ispražnjenom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja na propisan način.

Da li korisnik sredstava za zaštitu bilja odnosno držalac bilja primenjuje sredstva za zaštitu bilja:

 • u skladu sa rešenjem o registraciji
 • u skladu sa deklaracijom i uputstvom za primenu
 • u skladu sa načelima dobre poljoprivredne prakse i integralne zaštite bilja
 • u skladu sa namenom sredstava za zaštitu bilja i sa ciljem suzbijanja
 • na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životinja i nepotrebno povećava njihovo izlaganje sredstvima za zaštitu bilja
 • na način kojim se ne ugrožava životna sredina
 • na način koji ne prouzrokuje zagađenje objekata i prostorija koje koriste ljudi ili koje služe za gajenje i držanje životinja
 • na način koji ne prouzrokuje zagađenje voda i površina koje se graniče sa tretiranim površinama
 • na način koji ne prouzrokuje suzbijanje neciljanih organizama, narušavanje njihovog staništa, odnosno sprečavanje njihovog širenja u smislu mera zaštite bilja

Da li korisnik sredstava za zaštitu bilja odnosno držalac bilja ne primenjuje sredstva za zaštitu bilja:

 • u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva
 • u vreme cvetanja bilja koja su otrovna za pčele
 • u zaštićenim područjima
 • koja sadrže aktivnu supstancu, odnosno osnovnu supstancu koja je upisana u Listu zabranjenih supstanci

Da li je korisnik sredstava za zaštitu bilja odnosno držalac bilja:

 • 24 sata pre početka primene sredstava za zaštitu bilja obaveštava vlasnike parcela, koje se graniče sa parcelom koja će biti tretirana, o primeni sredstava za zaštitu bilja
 • 48 sati pre početka primene sredstava za zaštitu bilja obaveštava odgajivače pčela, njihova udruženja, o primeni sredstava za zaštitu bilja, koja su otrovna za pčele, sa navođenjem načina primene.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede