Konkurs za bespovratna sredstva za opremanje stočarskih farmi

Farma goveda

Konkurs za bespovratna sredstva za stočare otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 5.3.2021. godine.

Cilj konkursa Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2021. godini.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ovčarskih farmi, opremanja kozarskih farmi, opremanja živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hlađenje i skladištenje mleka, nabavke opreme za izđubravanje, nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu.

Visina i namena podsticajnih sredstava

Za realizaciju Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2021. godini predviđen je ukupan iznos do 90.000.000,00 dinara.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica bespovratna sredstva za opremanje stočarskih farmi po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 60.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 100.000,00 dinara bez PDV-a.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu – nulta kontrola. Nultom kontrolom se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu.

Investicije započete pre nulte kontrole se ne prihvataju.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01. 01. 2021. godine.

Korisnici sredstava

Korisnici sredstava su lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1. fizičko lice
• nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;
• preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;

2. pravno lice
• privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva
• zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva
• složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva:

Konkurs za bespovratna sredstva namenjena su za nabavku nove opreme:

Sektor mleko:

1. Oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije

2. Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka (transporteri za stajnjak; uređaji za mešanje polutečnog i tečnog stajnjaka; pumpe za pražnjenje rezervoara; separatori za polutečni i tečni stajnjak; mašine za punjenje tečnog stajnjaka

3. Mašine i oprema za pripremu stočne hrane, za hranjenje i napajanje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu;

4. Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade

Sektor meso i jaja

1. Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka (transporteri za stajnjak; uređaji za mešanje polutečnog i tečnog stajnjaka; pumpe za pražnjenje rezervoara; separatori za polutečni i tečni stajnjak; mašine za punjenje tečnog stajnjaka

2. Opremanje objekata za gajenje krmača i proizvodnju prasadi za tov

3. Mašine i oprema za skladištenje i pripremu stočne hrane, za hranjenje i pojenje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu

4. Oprema za smeštaj kvočki, specijalizovani/posebno opremljeni kavezi

5. Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade

6. Nabavka opreme za živinarske farme za proizvodnju konzumnih jaja

7. Nabavka opreme za sortiranje, pakovanje i čuvanje konzumnih jaja

8. Opremanje objekata za manipulaciju, odlaganje i obradu stajnjaka

9. Nabavka opreme za rukovanje, sakupljanje i korišćenje životinjskog đubriva; posebna oprema za transport đubriva

Specifični uslovi za učešće na Konkursu

Na Konkursu mogu da učestvuju RPG koja imaju :

Sektor mleko  

Poljoprivredna gazdinstva koja poseduju u svom vlasništvu RPG 1 – 19 mlečnih krava. Poljoprivredno gazdinstvo mora imati potvrdu za mlečne krave izdatu od nadležne veterinarske službe.

Za investicije u sektoru proizvodnje ovčjeg, odnosno kozijeg mleka, nema specifičnih kriterijuma prihvatljivosti.

Sektor meso

Poljoprivredna gazdinstva sa manje od 20 grla kvalitetnih priplodnih  goveda tovnih rasa ili manje od 150 grla priplodnih ovaca ili koza, ili manje od 30  priplodnih krmača, ili manje od 100 tovnih svinja, ili od 1.000 –  3.999  brojlera.

Sektor proizvodnje komzumnih jaja nema specifičnih kriterijuma prihvatljivosti. Poljoprivredno gazdinstvo mora imati potvrdu za odgovarajuću kategoriju životinja izdatu od nadležne veterinarske službe.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 5.3.2021. godine.

INFORMACIJE: 021/4881-852 od 10-12 časova

Tekst konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede