Bespovratna sredstva za bračne parove za kupovinu kuća na selu u Vojvodini

kuca na selu

Bespovratna sredstva za kupovinu seoske kuće sa okućnicom za supružnike i vanbračne partnere sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine 

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2022. godinu je otvoren do 21.4.2022. godine. Ciljevi konkursa usmereni su na podsticanje razvoja ruralnih sredina i povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose 18.000.000,00 dinara. Učesnici konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara. Građevinska vrednost nekretnine koja se predlaže za kupovinu, ne sme biti veća od 2.400.000,00 dinara.

Bespovratna sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom namenjena su supružnicima i vanbračnim partnerima sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom, sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.
Pod seoskim kućama smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta.

Uslovi konkursa

Učesnici konkursa mogu biti bračni parovi i vanbračni partneri koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da jedan od supružnika/vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina života u momentu podnošenja
  prijave na Konkurs;
 2. da imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine;
 3. supružnici koji su u bračnoj zajednici u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa
  trajnijom zajednicom života (u skladu sa Zakonom), u momentu podnošenja prijave na Konkurs;
 4. da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu
  otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;
 5. da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu. Ukoliko je Učesnik
  konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za
  podnošenje prijava na Konkurs;
 6. da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti;
 7. da Učesnici konkursa u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu
  poreza i doprinosa u skladu sa propisima Republike Srbije.

Bespovratna sredstva uz ispunjavanje određenih uslova

Bespovratna sredstva se će se dodeliti za nepokretnost koja ispunjava sledeće uslove: 

 1. da se radi o nepokretnosti koja je upisana u Katastar nepokretnosti, odnosno u zemljišne knjige, na ime prodavca, bez tereta;
 2. da prodavac nepokretnosti i Učesnici konkursa nisu krvni srodnici u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu ili srodstvu po usvojenju;
 3. da ne postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi na nepokretnosti;
 4. da je bezbedna i uslovna za stanovanje, poseduje infrastrukturu-kanalizaciju ili septičku jamu, vodu, struju i da postoji pristup do iste preko tvrdog puta;
 5. nepokretnost predlažu Učesnici konkursa;
 6. da je nepokretnost, kao i svi delovi okućnice koji se nalaze na katastarskoj parceli na kojoj je i nepokretnost, izgrađena u skladu sa propisima koji regulišu planiranje i izgradnju, odnosno da ne postoji zabeležba da je nepokretnost ili deo okućnice izgrađena bez dozvole.

Rok za prijavu na konkurs je 21.4.2022. godine.

Informacije

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova putem imejla na adresu konkursi@ravnopravnost.org.rs

OVDE preuzmite KONKURS i OBRASCE ZA PRIJAVU

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede