Usaglašenost biznis plana sa zahtevima IPARD-a

pisanje na bloku

Srbija, kao zemlja kandidat za članstvo u EU ima otvoren pristup već opredeljenim sredstvima

pisanje na bloku

iz predpristupnih fondova, za jačanje konkurentnosti sektora poljoprivrede. Ključni instrument za pristup i povlačenje ovih sredstava predstavlja IPARD program.

Uprava za agrarna plaćanja se polako približava dobijanju dugo čekane i neophodne akreditacije kako bi moglo da se krene sa realizacijom IPARD programa u Srbiji. Iskustva zemalja iz regiona govore da  prelomnu tačku za uspešnu aplikaciju predstavljaju usaglašenost i poštovanje standarda uz kvalitetan i realan biznis plan. Suštinski biznis plan predstavnja dokument pisan od strane preduzetnika, koji opisuje planirane aktivnosti i predviđene rezultate koji prate određenu poslovnu ideju.

U kontekstu IPARD-a ovo je dokument koji Upravi za agrarna plaćanja služi analizu potencijalnog korisnika i ocenu njegovog planiranog investicionog poduhvata. Tokom realizacije IPARD programa, u zavisnosti od namene i visine investicije izrađivaće se jednostavan ili složen biznis plan. Za investicije do 50.000 evra potrebno je izraditi jednostavan biznis plan a za investicije preko 50.000 evra potrebno je izraditi složen biznis plan, koji je usaglašen sa formom IPARD agencije.  Sledljivost zadatih operacija je jako značajna u pripremi i sprovođenju svakog poslovnog  plana. Shodno ovome prvo treba prikazati osnovne informacije o podnosiocu projekta kao i preliminarni opis poslovne ideje. Kad se istraži tržište i naprave procene potražnje definiše se dinamika realizacije investicije, kako bi se došlo do merljivog i dostižnog cilja. Kada se uđe u dublju razradu proizvodnog procesa posebna pažnja mora biti usmerena na utvrđivanje obima i strukture proizvodnje. Kako bi se pravac proizvodnje što preciznije definisao i realno predstavio u biznis planu je neophodno  evidentirati sve materijalne i nematerijalne inpute.

U većini slučajeve kada se radi o investicijama koje se oslanjaju na poljoprivrednu proizvodnju glavnicu radne snage predstavljaju članovi porodice nosioca poljoprivrednog gazdinstva. Da li se radi o članovima domaćinstva ili novozaposlenim radnicima, neophodno je da se u biznis planu precizno evidentiraju iznosi bruto zarada koje će biti usmereni na plačanje radne snage.

Investicije koje se odnose na proširenje već postojećih proizvodnih kapaciteta, treba da se kvalitativno i kvantitativno nadovežu na već postojeće resurse i poboljšaju kompletnu sliku gazdinstva.Prilikom izrade kvalitetnog biznis plana, koji treba da omogući korisniku da uspešno dođe do sredstava za realizaciju investicije neophodno je da se ekonomsko finansijski aspekti usklade sa opisom projekta i devinisanim ciljevima. I jednostavan i složen biznis plan treba da sadrže realan i ostvarljiv plan prodaje, projekciju ukupnih prihoda,  obračun amortizacije, strukturu i dinamiku ulaganja.

Uz projekciju izvora finansiranja i novčanog toka i složena i pojednostavljena verzija biznis plana zahteva i izradu bilansa uspeha. Složeni biznis plan, koji je u kontekstu IPARD-a  neophodan za investicije preko 50.000 evra, mora da sadrži i projekciju bilansa stanja. Za ekonomsku ocenu jednostavnog biznis plana koriste se samo statičke metode, dok se kod kompleksne verzije koriste i statičke i dinamičke metode .

Todo Terzić, dipl.i nž.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede