Kontrola u organskoj proizvodnji vrši se u svim fazama

organska pijaca
Kontrola u organskoj proizvodnji vrši se u svim fazama organske proizvodnje za sve organske proizvode na osnovu dokumentovane procedure.

 
Kontrola započinje od trenutka uključivanja proizvođača u organsku proizvodnju, odnosno od trenutka kada proizvođač sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom zaključi ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije organskoj proizvodnji.
 
Ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji treba naročito da sadrži podatke o: ugovornim stranama, vrsti organske proizvodnje, broju i površini katastarske parcele na kojoj se obavlja organska proizvodnja i katastarskoj opštini, pravima i obavezama ugovorenih strana, uslovima i načinu ostarivanja prava na izdavanje sertifikata i načinu zaštite za slučaj neizvršenja ugovorenih obaveza.
 
U postupku vršenja kontrole, isti kontrolor ne može da vrši kontrolu jednog proizvođača duže od tri godine za redom.
 
Radi vršenja prve kontrole, proizvođač ovlašćenoj kontrolnoj oganizaciji treba da dostavi potpisanu pismenu izjavu, sa podacima o: proizvodnom jedinicama, odnosno delatnosti kojom se bavi; praktičnim merama koje treba da se preuzmu na nivou proizvodne jedinice kako bi se obezbedilo poštovanje pravila organske proizvodnje; preventivnim merama koje treba da se preduzmu kako bi se smanjio rizik od kontaminacije konvencionalnim proizvodima ili supstancama čija upotreba u organskoj proizvodnji nije dozvoljena i mere čišćenja koje treba da se preduzmu u prostorijama za skladištenje i u okviru celog lanca proizvodnje.
 
Pismenom izjavom, koju overava ovlašćena kontrolna organizacija, proizvođač treba da garantuje da će procese proizvodnje i prometa obavljati u skladu sa pravilima organske proizvodnje, kao i primeniti određene mere u cilju usklađivanja proizvodnje sa propisanim pravilima, u slučaju utvrđenih nepravilnosti. O svakoj promeni podataka proizvođač obaveštava ovlašćenju kontrolnu organizaciju, ovlašćena kontrolna organizacija evidentira sve podatke.
 
Ako proizvođač u okviru poljoprivrednog gazdinstva ima i proizvodnu jedinicu koja se koristi za konvencionalnu proizvodnju, treba ovlašćenoj kontrolnojj organizaciji da omogući vršenje kontrole i te proizvodne jedinice, kao i svih prostorija i objekata u okviru te proizvodne jedinice. Kontrola obuhvata punu fizičku kontrolu i kontrolu dokumentacije proizvođača, kao i primenu mera predostrožnosti.
 
Ovlašćena kontrolna organizacija vrši kontrolu najmanje jednom godišnje.
 
Za proizvode koji potiču iz konvencionalne proizvodnje, a koji se koriste u organskoj proizvodnji, ovlašćenja kontrolna organizacija prilikom provere dokumentacije proverava i da li te proizvode prati izjava prodavca kojom se potvrđuje da ti proizvodi nisu proizvedeni od GMO ili pomoću GMO.
 
U slučaju da proizvođač koji je uključen u organsku proizvodnju sa trećim licem zaključi ugovor o obavljanju određenih poslova u vezi sa organskom proizvodnjom, kontrola u organskoj proizvodnji obuhvata i te poslove. O svakoj izvršenoj kontroli ovlašćenja kontrolna organizacija sačinjava pisani izveštaj, koji potpisuje i proizvođač, u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja.
 
Na osnovu izveštaja o izvršenim kontrolama i zahteva proizvođača, ovlašćena kontrolna organizacija donosi odluku o sertifikaciji i izdaje sertifikat da je proizvod ili proces proizvodnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja i propisima donetim na osnovu njega, koji sadrži podatke o: 
  1. broju sertifikata; 
  2. imenu i adresi, odnosno nazivu i sedištu proizvođača i delatnosti koju obavlja; 
  3. nazivu, sedištu i broju koda ovlašćenje kontrolne organizacije; 
  4. vrsti i asortimanu, kao i količini proizvoda; 
  5. vrsti proizvodnje; 
  6. period važenja; 
  7. datumu kontrole; 
  8. datumu i mestu izdavanja, kao i pečat i potpis ovlašćenog lica. 

Pripremio: Nenad Nešović

psss.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede