Zaštita uljane repice od pagusenica lisne ose i vaši – Saveti

uljana repica mlada

Zaštita useva uljane repice od štetnih organizama nakon vizuelnog pregled useva. Sprovođenje hemijskih mera zaštite po postizanju pragova štetnosti.

Usevi uljane repice iz optimalnih i kasnijih rokova setve se nalaze u fazama od nicanja do razvoja listova.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) i krilatih formi i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae), navodi Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja.

Pagusenice repičine lisne ose se hrane listovima uljane repice i u početnim fazama razvoja useva mogu izazvati golobrst.

Lisne vaši pored direktnih šteta koje prouzrokuju svojom ishranom su i prenosioci fitopatogenih virusa.

U našim uslovima, u proteklim sezonama je na biljkama uočeno prisustvo simptoma virusa žutice postrne repe (Turnip yellows virus, TuYV), što je i laboratorijski potvrđeno.

Zaštita ako je dostignut prag štetnosti

U cilju zaštite useva uljane repice od navedenih štetnih organizama, PIS preporučuje se vizuelni pregled useva i sprovođenje hemijskih mera zaštite po postizanju pragova štetnosti:

  • 1 pagusenice repičine lisne ose po biljci ili 50 pagusenica po m² i
  • 20% infestiranih biljaka lisnim vašima (EPPO standard (PP 2/8(1)).

U usevima uljane repice, registrovani su sledeći insekticidi:

  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha (MBT 2) ili
  • Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha (MBT 2) ili
  • Grom (lambda-cihalotrin) 0,2 – 0,25 l/ha (MBT 1).

Prilikom izbora insekticida treba voditi računa o maksimalnom dozvoljenom broju tretmana insekticida (MBT) u toku jedne vegetacije.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede