Za kupovinu poljoprivrednog zemljišta krediti Razvojnog fonda Vojvodine

kombajn u polju zita Kuzmin 2

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisao je Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

Dugoročni krediti za kupovinu poljoprivrednog zemljišta se dodeljuju sa ciljem obezbeđenja finansijskih sredstava u cilju stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i podizanje nivoa efikasnosti i stepena konkurentnosti individualnih poljoprivrednih gazdinstava.

Pod poljoprivrednim zemljištem u smislu ovog Konkursa podrazumeva se zemljište:
– za koje je u A Listu nepokretnosti određen način korišćenja: njive, voćnjaci, vinogradi,
livade, ili pašnjaci, i
– za koje je u A Listu nepokretnosti određena vrsta zemljišta: poljoprivredno zemljište.

Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 400.000.000,00 dinara.

Ko može biti korisnik kredita?

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 65 godina.

Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva su namenjena za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poseda registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Uslovi kreditiranja

– iznos kredita: od 300.000,00 dinara do 10.000.000,00 dinara.

– primena valutne klauzule – za sve obračune kredita po svim pitanjima primenjivaće se srednji kurs evra na dan uplate ili isplate

– kamatna stopa:
– 2% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom poslovne banke
– 3% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom

– kamatna stopa za korisnike kredita koji imaju sedište na teritoriji gradova i opština Autonomne pokrajine Vojvodine svrstanih u treću i četvrtu grupu razvijenosti se smanjuje za jedan procentni poen

– rok vraćanja kredita: 6 godina, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period

– grejs period: 12 meseci

– sopstveno učešće: najmanje 20% vrednosti poljoprivrednog zemljišta koje je predmet kupovine

– anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno

U grejs periodu kvartalno se obračunava i plaća interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne stope.

– obezbeđenje kredita:
– lične menice fizičkog lica nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i
– garancija poslovne banke ili
– hipoteka – založno pravo prvog reda ili nižeg ukoliko je Fond jedini hipotekarni poverilac na poljoprivrednom zemljištu u korist Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad (u daljem tekstu: Fond), čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 150%.

Fond zadržava pravo da od drugog ovlašćenog procenitelja zatraži dodatnu procenu poljoprivrednog zemljišta. Fond je dužan da od ovlašćenog procenitelja zatraži dodatnu procenu poljoprivrednog zemljišta, ukoliko po prvobitnoj proceni vrednost premašuje iznos od 10.000 EUR po hektaru. Dodatna procena se ima izvršiti o trošku podnosioca zahteva.
Ukoliko klijent pripada grupi povezanih lica, obavezan instrument obezbeđenja je najmanje jemstvo jednog povezanog lica prihvatljivog za Fond, osim u slučaju kada je kredit obezbeđen garancijom poslovne banke.

Minimalni uslovi   

  • Nema dospelih neizmirenih obaveza prema Fondu
  • Nema dospelih neizmirenih obaveza prema AP Vojvodini po kreditima odobrenim od strane Fonda za razvoj AP Vojvodine a koji su Ugovorom o poveravanju poslova praćenja i naplate potraživanja povereni Fondu
  • Nema neizmirenih obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda
  • Kupovina poljoprivrednog zemljišta od vlasnika koji nisu zakonski naslednici u pravoj liniji ili bračnih drugova
  • Poljoprivredno zemljište koje je predmet kupovine mora biti u prečniku do 50 km od sedišta registrovanog poljoprivrednog gazdinstva
  • Kupovina poljoprivrednog zemljišta će se izvršiti u roku od najduže 10 meseci računato od dana zaključenja Ugovora o kreditu.

OVDE možete preuzeti dodatne informacije o zahtevu i potrebnoj dokumentaciji.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju Konkursa.

Kompletna potrebna dokumentacija dostavlja se prilikom predaje zahteva za kredit u Razvojnom Fondu Autonomne Pokrajine Vojvodine doo u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 7a, u Sektoru za kredite, ili se dostavlja poštom na istu adresu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite; elektronskim putem: kreditno@rfapv.rs ili telefonskim putem na brojeve:
021/454-334; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-022; 021/6351-014.

SVE O KONKURSU OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede