Podsticaji za investicije u preradu voća i povrća i marketing

teglice pekmez

Podsticaji za preradu voća i povrća

Do kraja septembra moguće je podneti Upravi za trezor Zahtev za podsticajna sredstva za podršku programima koji se odnose na investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta i to programu za investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda, i to u sektoru voća i povrća.

Pravo na ove podsticaje imaju: fizička lica nosioci registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici, privredna društva, zadruge, udruženja osim u slučaju proizvodnje vina i rakije i drugih alkoholnih pića.

Na šta se podsticaji odnose?

Podsticaji za investicije u preradu voća i povrća, kao i marketing obuhvataju:

– nabavku nove opreme i uređaja za sušenje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda;
– nabavku nove opreme i uređaja za zamrzavanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda;
– nabavku nove opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda;
– nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;
– nabavku nove opreme za prijem, preradu, punjenje i pakovanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda;
– nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika;
– nabavku nove laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;
– nabavku kontrolnih markica za obeležavanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda sa oznakom geografskog porekla, kao i nabavku evidencionih markica za obeležavanje vina sa oznakom geografskog porekla.

Osnovni uslovi podrazumevaju:

– da je investicija realizovana u periodu od 1. oktobra prethodne kalendarske godine do 30. septembra tekuće kalendarske godine u kojoj se ostvaruje pravo na podsticaje;
– da je prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede izmirilo dospelo preuzete obaveze po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podsticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja;
– da je izmirilo dospele javne dažbine do dana podnošenja zahteva;
– da nije ostvario podsticaje za investicije po nekom drugom osnovu;
– da je investicija realizovana radi obavljanja odgovarajuće delatnosti u preradi voća i povrća.

Investicija je realizovana ako je izvršena nabavka prihvatljive investicije i ako je isplaćena cena u celosti, kao i da je ta investicija stavljena u funkciju za namenu radi koje je nabavljena.

Investicija treba da se koristi u skladu sa namenom radi koje je nabavljena najmanje pet godinaod dana ostvarivanja prava na podsticaje.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku podsticaja iznosi 2.000.000 dinara.

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtev

Uz zahtev dostavlja se sledeća dokumentacija:

– izvod iz registra Agencije za privredne registre, ne stariji od tri meseca od dana podnošenja zahteva (osim za fizička lica);
– izvod iz katastra nepokretnosti (prepis lista nepokretnosti odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat), odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti za objekat u kojem se realizuje investicija (u daljem tekstu: izvod iz katastra nepokretnosti), a koji se nalazi u svojini podnosioca zahteva, odnosno ugovor o zakupu objekta overen od strane nadležnog suda, ako je taj objekat pod zakupom, kao i izvod iz katastra nepokretnosti za zakupodavca;
– uverenje o izmirenim dospelim javnim dažbinama izdat od stane nadležene poreske uprave;
– uverenje o izmirenim dospelim javnim dažbinama izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;
račun o realizovanoj investiciji;
– dokaz o izvršenom plaćanju realizovane investicije i to potvrda o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko plaćanje može se dostaviti samo fiskalni isečak;
– otpremnica za realizovanu investiciju, za koju je u skladu sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;
– garantni list za realizovanu investiciju za koju je utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista, odnosno izjava dobavljača da ne postoji obaveza izdavanja garantnog lista;
– jedinstvena carinska deklaracija – ako je podnosilac zahteva izvršio uvoz realizovane investicije;
obaveštenje o razvrstavanju u mikro, malo ili srednje pravno lice, prema podacima iz finansijskog izveštaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo (osim za fizička lica);
Zemljoradnička zadruga, pored napred navedene dokumentacije dostavlja i podatke o članovima zemljoradničke zadruge na Obrascu 2 – Podaci o članovima zemljoradničke zadruge.

Dokumentacija mora da glasi na ime podnosioca zahteva.

Korisnik podsticaja ostvaruje pravo na podsticaje u odgovarajućem procentualnom iznosu od vrednosti realizovane investicije, u skladu sa Zakonom i posebnim propisom koji donosi Vlada za svaku budžetsku godinu(40-55 % od iznosa investicije umanjenog za PDV).

OVDE pogledajte PRAVILNIK

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede