Konkurs: Sredstva za opremanje manjih hladnjača za voće i povrće

sortirka

Dodela bespovratnih sredstava za opremanje hladnjača manjeg kapaciteta za sakupljanje i skladištenje voća i povrća

i pripremu voća i povrća za tržište, nabavku opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda, berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda, pakovanje i obeležavanje proizvoda i boks paleta za transport i skladištenje proizvoda.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u AP Vojvodini u 2018. godini.

Cilj i predmet ovog konkursa jesu podizanje tehničko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava.

Dodela bespovratnih sredstava za opremanje hladnjača manjeg kapaciteta za sakupljanje i skladištenje voća i povrća i pripremu voća i povrća za tržište, nabavku opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda, berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda, pakovanje i obeležavanje proizvoda i boks paleta za transport i skladištenje proizvoda.

VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose do 100.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60 % od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Ako su podnosioci prijava fizička lica, preduzetnici i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije. 

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 4.500.000,00 dinara, odnosno 4.950.000,00 dinara za korisnike koji rade u otežanim uslovima, mlađe od 40 godina i žene

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa. Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, koja može da se odnosi na više namena. Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2018. godine.

Pod prihvatljivim investicijama smatraju se nabavka opreme za skladištenje voća i povrća i opreme za sakupljanje i pripremu voća i povrća za tržište, zatim hladionička vrata, termoizolacioni paneli, elektrooprema i instalacije, rasveta, kontrolni sistemi u hladnjači, radni stolovi, vage i druga nenavedena pripadajuća oprema. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za ovu namenu iznosi najviše do 4.500.000,00 odnosno 4.950.000,00 dinara za korisnike koji rade u otežanim uslovima, mlađe od 40 godina i žene.

Finansiraće se i nabavka rashladne opreme za skladištenje voća i povrća: rashladni agregati, kompresori, isparivači, kondenzatori; Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za ovu namenu iznosi najviše do 2.000.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, odnosno 2.200.000,00 dinara za korisnike koji rade u otežanim uslovima, mlađe od 40 godina i žene.

Može se konkurisati i za nabavku opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za ovu namenu iznosi najviše do 2.000.000,00, odnosno 2.200.000,00 dinara za korisnike koji rade u otežanim uslovima, mlađe od 40 godina i žene.

Takođe i za nabavku opreme-linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za ovu namenu iznosi najviše do 2.000.000,00 dinara po korisniku, odnosno 2.200.000,00 dinara za korisnike koji rade u otežanim uslovima, mlađe od 40 godina i žene.

Poljoprivrednici će moći da nabave i opremu-linije za pakovanje i obeležavanje proizvoda. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za ovu namenu iznosi najviše do 2.000.000,00, odnosno 2.200.000,00 dinara za korisnike koji rade u otežanim uslovima, mlađe od 40 godina i žene

Konkurisaće se i za nabavkau boks paleta za transport i skladištenje proizvoda. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za ovu namenu iznosi najviše do 2.000.000,00, odnosno 2.200.000,00 dinara za korisnike koji rade u otežanim uslovima, mlađe od 40 godina i žene.

Ko ima pravo na podsticaje?

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:

1. fizičko lice:

– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; – preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:

– privredno društvo;

– zemljoradnička zadruga.

Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo. Lice iz stava 1. ove tačke ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u sledećim sektorima: 1. Sektor voća; 2. Sektor povrća. 4.

Korisnik sredstava u sektoru voća u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru voća ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano voće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog voća. Pravo na sufinansiranje investicije u ovom sektoru može da ostvari onaj ko u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 1,99 ha jagodičastog voća i/ili do 4,99 ha ostalog voća.

Korisnik sredstava u sektoru povrća u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano povrće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog povrća. Pri tome u Registru poljoprivrednih gazdinstava mora da ima upisano do 0,49 ha povrća u zaštićenom prostoru i/ili do 2,99 ha povrća na otvorenom prostoru.

VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 25.05.2018. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za fizička i pravna lica

1. čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom, dok je za pravna lica obavezan i pečat podnosioca;

2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili ovlašćenog lica u pravnom licu;

3. original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, koji izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima i druge strane izvoda sa podacima o površinama i proizvodnji, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave);

4. original izvod iz katastra nepokretnosti s podacima o vlasništvu za objekat u kojem se realizuje investicija (ne stariji od 30 dana o dana podnošenja zahteva);

5. overena fotokopija ugovora o zakupu objekta na kome se realizuje investicija koja je predmet ovog konkursa, s tim što je potrebno da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje pet godina;

6. kopija plana objekta;

7. građevinska dozvola / upotrebna dozvola za novi objekat za podnosioce prijava za investicije u podtački 1 iz tačke II – ukoliko je objekat izgrađen bez građevinske dozvole, neophodno je dostaviti zahtev za legalizaciju/ozakonjenje;

8. predmer i predračun iz „projekta za izvođenje“, koje je overio projektant (za podnosioce prijava za investicije u podtačkama 1 i 2 iz tačke 2);

9. original račun za nabavku predmetne investicije. Specifikacija opreme treba da sadrži osnovne karakteristike mašina i opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu);

10. otpremnicu za nabavku predmetne investicije za koju je, u skladu sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;

11. dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to potvrdu o prenosu sredstava i izvod overen od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;

12. fotokopija ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;

13. za investicije koje su preko 500.000,00 dinara, može se podneti predračun sa specifikacijom opreme, a konačan original račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme, odnosno izvođaču radova;

14. fotokopija garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima;

15. jedinstvenu carinsku ispravu (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik) – ne starija od 01.01.2018. godine;

16. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „Vode Vojvodine“) zaključno sa 2017. godinom za podnosioca prijave;

17. uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 2017. godinom za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ako se prebivalište podnosioca prijave nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave onda treba dostaviti napred navedeno uverenje i od te lokalne samouprave );

18. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (potvrda jedinice lokalne samouprave, ili fotokopija ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dokaz o izvršenom plaćanju);

19. izjava da dobavljač i naručilac opreme ne predstavljaju povezana lica u skladu s članom 62. Zakona o privrednim društvima (izjava je u okviru obrasca prijave). Dodatna obavezna dokumentacija za preduzetnike:

20. izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem; Dodatna obavezna dokumentacija za pravna lica:

21. izvod iz Agencije za privredne registre, sa poreskim identifikacionim brojem;

22. potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;

23. potvrda Agencije za privredne registre o tome da je pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/2013);

24. za zemljoradničke zadruge potvrdu ovlašćenog Revizijskog saveza da zemljoradnička zadruga posluje u skladu sa Zakonom o zadrugama („Službeni glasnik RS“, broj 112/2015), pri čemu se potvrda izdaje na osnovu konačnog izveštaja o obavljenoj zadružnog reviziji, ne starijem od dve godine, u skladu sa Zakonom.

Ukoliko podnosilac prijave ne dostavi potrebnu dokumentaciju navedenu pod tačkama 3, 4, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 i 24, Pokrajinski sekretarijat po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak. Ukoliko se oprema nabavlja iz inostranstva, podnosilac prijave obavezan je da dostavi dokumenta prevedena na srpski jezik, od strane ovlašćenog sudskog tumača. Ukoliko je račun/predračun iskazan u stranoj valuti, neophodno je u obrascu prijave uneti vrednost opreme u dinarskoj protivvrednosti, obračunatoj po srednjem kursu NBS, na dan izdavanja računa/predračuna. Komisija zadržava pravo da pored navedenih zatraži i druga dokumenta.

 

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4379; od 10 do 14 časova.

PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI Tekst konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

KONKURS MOŽETE PREUZETI OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede