Robne rezerve kupuju merkantilnu pšenicu roda 2024. godine. Cena je 24 dinara

robne rezerve

Kupovinu merkantilne pšenice Robne rezerve vršiće od fizičkih lica – nosilaca registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava.

Na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije 05 broj:339-5911/2024 od 04.07.2024.godine, a radi ostvarivanja bilansnih potreba i strateškog nivoa zaliha merkantilne pšenice, Republička Direkcija za robne rezerve vrši kupovinu do 30.000 tona merkantilne pšenice rod 2024. godine, domaćeg porekla.

Kvalitet merkantilne pšenice

Merkantilna pšenica treba da je domaćeg porekla, zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13 %, ukupne primese maks. 2 % od čega neorganskog porekla maks. 0,25%, sadržaj proteina minimum 11,50 % na suvu materiju.

Cena i plaćanje

Cena merkantilne pšenice je 24,00 d/kg ( u cenu nije uračunat pdv). Direkcija će plaćanje merkantilne pšenice izvršiti u roku do petnaest dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilne pšenice Direkciji.

Kupovina merkantilne pšenice vršiće se od fizičkih lica – nosilaca registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava. Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jednog aktivnog, registrovanog, poljoprivrednog porodičnog gazdinstva je 20 tona, a maksimalna količina je 100 tona. Merkantilna pšenica koja se kupuje od fizičkih lica – nosilaca registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava treba da je uskladištena u silos skladištara sa kojim Direkcija ima zaključen ugovor o skladištenju merkantilne pšenice.

Kupovina merkantilne pšenice vršiće se posredovanjem „Produktne berze“ ad, Novi Sad. Prijavljivanje na internet stranici „Produktne berze“a.d. Novi Sad , vršiće se od 11.07.2024.godine, svakog radnog dana u periodu od 9 do 14 časova.

Uslovi koje moraju da ispune poljoprivredna porodična gazdinstva

Poljoprivredna porodična gazdinstva moraju imati gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, promeni podataka i obnovi registracije, elektronskom postupanju, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva
(„Službeni glasnik RS“, broj 25/2023, 110/2023, 3/2024, 34 /2024.), a nalaze se u aktivnom statusu.

Ugovaranje

Zaključivanje ugovora o kupoprodaji vršiće se na osnovu elektronskih prijava fizičkih lica – nosilaca registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava na sajtu „Produktne berze“ ad, Novi Sad i nakon izvršene provere od strane „Produktne berze“ ad i Direkcije.

Prilikom prijavljivanja na sajtu „Produktne berze“ ad, Novi Sad, potrebno je uneti broj namenskog računa koji je upisan u izvodu iz Registra. Prilikom potpisivanja ugovora sa Direkcijom, poljoprivredno porodično gazdinstvo je u obavezi da dostavi:

  • fotokopiju ili odštampani primerak očitane lične karte,
  • odštampani elektronski izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o gazdinstvu, overen elektronskim pečatom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Uprave za agrarna plaćanja, ne stariji od 5 dana od dana prijave na „Produktnoj berzi“ AD, Novi Sad

Pored navedenog potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju kojom se dokazuje da je izvršena isporuka merkantilne pšenice za račun Direkcije i to:

  • potvrdu o uskladištenju potpisanu i overenu od strane ovlašćenog lica skladištara,
  • magacinski ulaz, izdat od strane ovlašćenog skladištara Direkcije i potpisan i overen od strane ovlašćenog lica skladištara i prodavca,
  • sertifikat o kvalitetu i kvantitetu i zapisnik o kontroli izdat od strane akreditovane kontrolne organizacije. Zapisnik o kontroli treba da je potpisan i overen od strane akreditovane kontrolne organizacije kao i od strane ovlašćenog lica skladištara. Sertifikat o kvalitetu i kvantitetu obezbeđuje prodavac.
  • elektronski račun (ukoliko je prodavac obveznik PDV-a).

INFORMACIJE: Republička direkcija za robne rezerve: 011/3238-997, 3343-652; 3239-059, 3239-058, u Beogradu i 021/425-774 i 528-911, u Novom Sadu, kao i na internet stranici „Produktne berze“a.d. Novi Sad.

Preporučujemo: Uprava za agrarna plaćanja: Radi brže isplate podsticaja potrebno redovno proveravati eSanduče

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede