Direkcija za robne rezerve kupuje ovogodišnji kukuruz, cena 16,00 din/kg

kukuruz berba prikolica

Direkcija kupuje kukuruz po ceni od 16,00 din/kg (u cenu uračunat PDV), počev od 13.11.2019.

Republička direkcija za robne rezerve izvršiće kupovinu do 8.324.000 kg merkantilnog kukuruza rod 2019. godine, domaćeg porekla.

Kupovina merkantilnog kukuruza vršiće se posredstvom Produktne berze AD Novi Sad, od:

  • fizičkih lica – nosilaca poljoprivrednih gazdinstava,
  • zemljoradničkih zadruga i
  • skladištara koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju merkantilnog kukuruza.

Poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge i skladištari moraju imati gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Sl. glasnik RS“, br. 17/13, 102/15, 6/16, i 46/17, 44/18 dr. zakon, 102/18 i 6/19), a nalaze se u aktivnom statusu.

Zemljoradničke zadruge moraju biti registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Merkantilni kukuruz mora biti, domaćeg porekla, prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B3.516 i SRPS.E.B3.516/1, sa sledećim elementima kvaliteta: do 14 % vlage, do 8 % lomljenih zrna, do 2 % defektnih zrna, do 2 % nagorelih zrna, strane primese maks. 1%, od toga 0,5 % anorganskih. Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm.

Cena merkantilnog kukuruza je 16,00 din/kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva biće 10 tona, a maksimalna 100 tona.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od zemljoradničke zadruge je 100 tona a maksimalna je 1.000 tona.

Maksimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od ovlašćenog skladištara je 1.000 tona.

Zaključivanje ugovora o kupoprodaji vršiće se na osnovu spiska registrovanih poljoprivrednih prodičnih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i ovlašćenih skladištara Republičke direkcije za robne rezerve, dostavljenog od strane Produktne berze u Novom Sadu.

Potrebna dokumentacija

Radi prijave Produktnoj berzi u Novom Sadu i zaključivanja ugovora sa Direkcijom, potrebno je pribaviti sledeća dokumenta:

  • registrovana poljoprivredna porodična gazdinstva:

– fotokopija ili odštampani primerak očitane lične karte,
– Original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu),
ne stariji od 5 dana od dana prijave Posredniku.

  • zemljoradničke zadruge:

– fotokopiju izvoda iz Agencije za privredne registre

– Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu)

– fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana,

  • ovlašćene skladištare:

– fotokopiju izvoda iz Agencije za privredne registre,

– Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu), ne stariji od pet dana od dana prijave na Produktnu berzu u Novom Sadu, i

– fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana.

Takođe, zainteresovana aktivna registrovana poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge i ovlašćeni skladištari neophodno je da dostave i sledeću dokumentaciju:

– potvrdu o uskladištenju,

– magacinski ulaz merkantilnog kukuruza, izdat od strane ovlašćenog skladištara Direkcije,

– sertifikat o kvalitetu i kvantitetu i zapisnik o kontroli izdate od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu. Zapisnik o kontroli treba da je potpisan i overen od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu, kao i od strane ovlašćenog lica skladištara. Troškovi izdavanja sertifikata su obaveza prodavca.

– račun (ukoliko je prodavac obveznik PDV-a).

Zainteresovana registrovana poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge ili ovlašćeni skladištari Direkcije za prodaju merkantilnog kukuruza prijavljuju se Produktnoj berzi, Novi Sad, elektronski, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova, počev 13.11.2019. godine, na adresi https://www.proberza.co.rs/otkup-kukuruza 2019.

INFORMACIJE

Za sve informacije možete se obratiti Direkciji, na brojeve telefona: 011/33-48- 725, 3235-364, 3240-509, 3343-652 u Beogradu i 021/452-774 i 021/528-911, u Novom Sadu, ili Produktnoj berzi na brojeve telefona: 021/ 445-413, 445 953, 443-473 i 445-406.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede