Premija za mleko – Pravilnik o uslovima podnošenja zahteva

mleka

Premija za mleko za pravna lica, preduzetnike i fizička lica nakon podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj u skladu sa Javnim pozivom.

Pravo na premiju za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da su pre podnošenja zahteva za premiju za mleko za odgovarajući kvartal u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršili obnovu registracije za tekuću godinu i da:

1) je mleko proizvedeno na sopstvenom poljoprivrednom gazdinstvu od grla koja su obeležena i registrovana u sopstvenom zapatu

2) mleko ispunjava uslove u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kvalitet sirovog mleka

3) je mleko isporučeno pravnom licu ili preduzetniku koji se bavi preradom mleka, koji ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove, odnosno opšte i posebne uslove za higijenu hrane za delatnost prerade mleka i koji se na osnovu ispunjenosti tih uslova, nalazi u evidenciji prerađivača mleka koja se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo

4) je prerađivaču mleka mleko isporučeno neposredno ili preko pravnog lica ili preduzetnika koji ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove, odnosno opšte uslove za higijenu hrane u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo i koji prikuplja mleko u ime i za račun prerađivača mleka

5) je mleko proizvedeno i isporučeno u odgovarajućem periodu – kvartalu, u toku kalendarske godine za koji isporučilac mleka podnosi zahtev za premiju za mleko, i to:

  • za četvrti kvartal, u periodu 1. oktobar – 31. decembar prethodne kalendarske godine,
  • za prvi kvartal, u periodu 1. januar – 31. mart tekuće kalendarske godine,
  • za drugi kvartal, u periodu 1. april – 30. jun tekuće kalendarske godine,
  • za treći kvartal, u periodu 1. jul – 30. septembar tekuće kalendarske godine.

Postupak za ostvarivanje prava na premiju za mleko pokreće se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj u skladu sa Javnim pozivom, koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja za odgovarajući kvartal. Javni poziv sadrži podatke o načinu podnošenja i rokovima za podnošenje zahteva po javnom pozivu, iznosu raspoloživih sredstava po javnom pozivu, kao i druge podatke potrebne za sprovođenje javnog poziva. Objavljuje se na internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja.

Podnosilac zahteve koji ispunjava uslove propisane Pravilnikom, u roku i na način određen javnim pozivom može u elektronskoj formi Upravi da podnese zahtev za premiju za mleko:

  1. neposredno ili
  2. preko prerađivača mleka

Ostvarivanje prava na premiju za mleko pokreće se izborom i popunjavanjem odgovarajućeg elektronskog obrasca zahteva, u online formi, neposredno u okviru softverskog rešenja eAgrar, koji se potpisuje registrovanom šemom elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko („Službeni glasnik RSˮ, br. 28/13, 36/14, 44/18 – dr. zakon, 56/20, 159/20 i 93/21).

Bliža tehnička uputstva o načinu registracije korisničkog naloga, prijavi na sistem, načinu popunjavanja i podnošenja elektronskog obrasca zahteva za ostvarivanje prava, kao i načinu pružanja tehničke podrške podnosiocima zahteva za premiju za mleko, objavljuju se na oglasnoj tabli Uprave za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11000 Beograd, kao i na zvaničnoj veb prezentaciji eAgrar, na adresi https://eagrar.gov.rs.

Preporučujemo: Prerada mleka u domaćinstvu

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede