Kvalitet kravljeg sirovog mleka i određivanje klasa

uzorci mleka u gajbicama

Kvalitet kravljeg sirovog mleka mora da zadovolji zakonske propise.

Bezbednost i kvalitet hrane je važan i za proizvođača, kao i za potrošača hrane. Proizvođač mora biti odgovoran i proizvoditi je poštujući zakone i propise.

Kvalitet kravljeg sirovog mleka

Sirovo mleko, prema Pravilniku o kvalitetu sirovog mleka (“Službeni glasnik RS”, broj 106/17 od 24.11.2017. godine) podrazumeva mleko dobijeno redovnom, neprekidnom i potpunom mužom zdravih, pravilno hranjenih muznih grla, najkasnije 30 dana pre partusa i najranije 8 dana posle partusa, koje nije zagrevano na temperaturi višoj od 40 °C i bez dodavanja ili odvajanja bilo koje supstance koja bi narušila njegov osnovni sastav.

Sirovo mleko ima svojstven izgled, boju i miris i najkasnije dva sata posle muže hladi se na temperaturi do +6°C, ako sakupljanje nije dnevno, odnosno na temperaturi do +8 °C, ako je sakupljanje dnevno, podseća Dragan Radosavljević, savetodavac Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije.

Izuzetno, sirovo mleko ne mora da bude ohlađeno do navedene temperature ako je obrađeno u roku od dva sata od muže, ili, ako je iz tehnoloških razloga vezanih za izradu određenih proizvoda od mleka potrebna viša temperatura i ako je to odobrio nadležni veterinarski inspektor, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Kravlje sirovo mleko mora da ima:

  • najmanje 3,2% mlečne masti,
  • najmanje 3,0% proteina,
  • najmanje 8,5% suve materije bez masti,
  • gustinu 1,028-1,034 g/cm3 pri temperaturi od 20°C
  • pH od 6,5 do 6,7,
  • kiselost od 6,6 do 6,8°CH,
  • tačku mržnjenja koja je viša od -0,515°C
  • negativan rezultat alkoholne probe sa 72% etil alkoholom.

Klase kravljeg sirovog mleka

Na osnovu rezutata ispitivanja kvaliteta sirovog mleka u ovlašćenoj laboratoriji, kravlje sirovo mleko se, u zavisnosti od ukupnog broja mikroorganizama i somatskih ćelija, razvrstava na sledeće klase:

1.) mleko I klase – sadrži do 100.000 cfu/ml ukupnog broja mikroorganizama i ukupan broj somatskih ćelija do 400.000/ml

2.) mleko II klase – sadrži od 100.001 do 400.000 cfu/ml ukupnog broja mikroorganizama i ukupan broj somatskih ćelija do 400.000/ml.

3. mleko III klase – sadrži više od 400.000 cfu/ml ukupnog broja mikroorganizama i ukupan broj somatskih ćelija do 400.000 ml.

Ukoliko se ispitivanjem kvaliteta sirovog mleka utvrdi da prosečne vrednosti broja mikroorganizama i broja somatskih ćelija prelaze vrednosti propisane ovim pravilnikom, ovlašćena laboratorija o tome izveštava proizvođača sirovog mleka, otkupljivača i nadležnu veterinarsku inspekciju, objašnjava Radosavljević.

Prema zahtevima EU broj mikroorganizama u kravljem mleku mora da bude manji od 100.000/ml, a broj somatskih ćelija manji od 400.000/ml.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede