Sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla

salame slanina

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu,

vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs  za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2017. godini na teritoriji AP Vojvodine.

Predmet konkursa

Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2017. godini.

Namena i visina sredstava

Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se za sufinansiranje:

1. troškova izrade elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla i laboratorijskih analiza koje predstavljaju deo elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla u 2017. godini;

2. troškova kontrole i sertifikacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, s geografskim poreklom, čiju su kontrolu i sertifikaciju proizvodnje u 2017. godini izvršile ovlašćene organizacije;

3. troškova za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane: ISO 22000, GLOBALGAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER u 2017. godini.

Za realizaciju ovog konkursa predviđeno je ukupno 3.000.000,00 dinara.

Sredstva namenjena po ovom konkursu predviđena su za sufinansiranje do 50 % podrške od plaćenog iznosa za realizovane investicije, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 30.000,00 dinara, a maksimalni iznos je do 400.000,00 dinara.

Ko može da koristi sredstva?

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:
– privredno društvo – razvrstano u mikro i malo privredno društvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo,
– udruženje građana,
– zemljoradnička zadruga.

Uslovi za korišćenje sredstava:

  • registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstva i mora da se nalazi u aktivnom statusu;
  • podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne
    samouprave s teritorije AP Vojvodine;
  • podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti sredstva po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
  • podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, na osnovu ranije potpisanih ugovora;
  • podnosilac prijave mora imati regulisane obaveze i plaćene poreze, kao i druge dospele obaveze iz javnih prihoda za 2016. Godinu;
  • da se plaćanje vrši na tekući račun vršioca usluge, a plaćanje putem kompezacije i cesije neće biti priznata.

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs:

1. čitko popunjena prijava sa obaveznim potpisom podnosioca prijave i pečatom preduzetnika odnosno pravnog lica (sa izjavom o pribavljanju dokumenata o kojoj se vodi službena evidencija);
2. original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, koji izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima i druga strana izvoda s podacima o površinama, ne stariji od 30 dana);
3. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili ovlašćenog lica u pravnom licu;
4. potvrda poreske uprave o plaćenom porezu i drugim dospelim obavezama iz javnih prihoda za 2016. godinu.
5. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda nadležnog organa) zaključno sa 31.12.2016. godine.
6. izjava podnosioca prijave da za investiciju za koju podnosi prijavu nije koristio sredstva po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija nije bila predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima.

Prijave za konkurs podnose se zaključno sa 24. novembrom 2017. godine.

Pročitajte više o ovom konkursu

VIŠE INFORMACIJA u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, putem telefona: 021/487-4601.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede