Pravilnik o podsticajima za nabavku novog traktora

traktor krupno

Ukoliko želite da obnovite poljoprivrednu mehanizaciju i nabavite traktor na svom gazdinstvu.

PRAVILNIK O podsticajima ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVOG TRAKTORA objavljen je u “Službenom glasniku RS”, broj 29/17 od 24. marta 2017. godine.

Prenosimo Vam deo pravilnika, a ceo tekst pročitajte OVDE

PRAVILNIK o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora  

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju podsticaji za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora (u daljnjem tekstu: podsticaji), uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, obrasci zahteva, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:

1) traktor je motorno vozilo koje ima najmanje dve osovine i koje je prvenstveno namenjeno za vučenje, guranje, nošenje ili pogon izmenjivih priključaka za izvođenje prvenstveno , šumskih ili drugihradova i za vuču priključnih vozila za traktor, skladno propisima kojima se uređuje sigurnost prometa na putevima;

2) novi traktor je serijski proizveden traktor koji se prvi put  stavlja u upotrebu, čiji su svi sastavni delovi, uređaji i oprema novi i koji je proizveden najkasnije tri godine prie godine u kojoj se  pravo na odobravanje podsticaja;

3) povezane osobe su nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, izvanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno s trećim stupenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, posvojitelj  posvojenik, osobe između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih osoba;

4) realizacija investicije je izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta prihvatljive  investicije, osim pribavljanja predračuna, i to:

zaključenje kupoprodajnog ugovora, promet robe, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, isplata cene u potpunosti, registracija vozila, kao i stavljanje investicije u funkciju u skladu s namenom;

5) dobavljač je pravna osoba ili preduzetnik koje izdaje podnosiocu zahteva predračun, odnosno ponudu za nabavku predmeta investicije;

6) predračun jeste profaktura, predugovor ili druga vrsta ponude koja sadrži naziv proizvođača traktora, godinu proizvodnje, tip, odnosno model traktora, snagu motora izraženu u kilovatima (kW), ukupnu cenu vozila, iznos poreza na dodanu vrednost, način i rok isporuke kao i druge podatke koji se odnose na nabavku predmeta investicije.

Član 3.

 Predmet podsticaja su prihvatljivi troškovi investicije za nabavku novog traktora, koji je namenjen, odnosno koji se koristi za izvođenje poljoprivrednih radova u voćarstvu, vinogradarstvu, odnosno povrtarstvu, čija je snaga motora najviše 100 kilovata (kW).

 Predmet podsticaja iz člana 1. ovoga člana obuhvata novi traktor s standardnim delovima, uređajima i opremom, koji su uračunati u cenu traktora, uključujući pripadajuću traktorsku kabinu.

Član 4.

 Podsticajima se ne nadoknađuju:

 1) porezi, uključujući porez na dodanu vrednost;

 2) carinske, uvozne i ostale administrativne takse, kao i naknade za potrebne suglasnosti od državnih institucija i javnih poduzeća;

 3) troškovi bankarske provizije, troškovi jamstva i slično;

 4) troškovi osiguranja i registracije predmeta podsticaja;

 5) troškovi dodatnog jamstva i održavanja predmeta podsticaja;

 6) troškovi nabavke priključka za izvođenje radova, priključnih vozila za traktor, kao i opreme vozila u prometu na putevima, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje podela motornih i priključnih vozila i tehnički uslovi za vozila u prometu na putu;

 7) troškovi nabave delova, uređaja i opreme koji ne služe za izvođenje poljoprivrednih radova (šumski, komunalni, građevinski i drugi radovi), kao i troškovi nabavke posebne dodatne opreme;

 8) troškovi prevoza, isporuke, montaže, probnog rada i drugi operativni troškovi;

 9) troškovi nabavke novog pojedinačno ili maloserijski proizvedenog traktora koji ne odgovara uslovima, skladno posebnim propisom kojim se uređuje podela motornih i priključnih vozila i tehnički  uslovi za vozila u prometu na putu;

 10) troškovi nabavke upotrebljavanog ili repariranog traktora,kao i njegovih delova, uređaja i opreme;

 11) troškovi preinake traktora, doprinosi u naturi (vlastiti rad i materijal);

 12) nabavka predmeta investicije putem leasinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili nabavka na drugi način koji predstavlja gašenje obveze putem prebijanja dugova.

Član 5.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljnjem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 1) fizička osoba – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

 2) preduzetnik;

3) privredno društvo;

 4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih obiteljskih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Više informacija pročitajte OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede