Osiguranje biljne i stočarske proizvodnje

osiguranje

Osiguranje u poljoprivredi ima veliki značaj. Gubici koji mogu nastati iz različitih razloga, mogu se nadoknaditi kroz osiguravanje.

Cilj osiguranja u poljoprivredi je zaštita celokupnog proizvodnog procesa u poljoprivredi. Ministarstvo poljoprivrede je uvelo regresiranje osiguranja za useve, plodove, životinje, višegodišnje zasade i rasadnike osigurane od rizika umanjenja prinosa.

Osiguranje useva i plodova

soja nakon grada 2
Usev soje nakon grada

Što se tiče osiguranja useva i plodova predmet osiguranja mogu biti: usevi (uključujući postrne useve, poduseve i međuuseve), plodovi, livadske trave, lekovito bilje, ukrasno bilje, voćnjaci i vinogradi, mladi voćnjaci i vinogradi pre stupanja u rod, voćni, lozni sadni materijal.

Osnovni i dopunski rizici

Osiguranjem je pokriven gubitak roda odnosno prinosa kao posledica oštećenja ili uništenja kulture od osiguranog rizika. Osiguran je deo biljke koji određuje svrhu gajenja. Gubitak prinosa u proizvodnji useva i plodova osigurava se od sledećih rizika, a to su:

  • Osnovni rizici – grad, požar i udar groma.
  • Dopunski rizici – poplava, oluja, jesenji mraz, zimsko izmrzavanje, prolećni mraz. Dopunski rizici se ugovaraju samo uz osnovne rizike, kao dopunsko pokriće.

Pored gubitka prinosa, posebno se može osigurati gubitak kvaliteta kod useva i plodova za proizvodnju semena, kao i voća i stonog grožđa.

Da bi ostvario naknadu štete prema ugovorenom obimu i visini, osiguranik mora da ispuni određene obaveze, a to su:

  • osiguranje svih površina pod usevima i plodovima iste vrste koje poseduje;
  • plaćanje premiju osiguranja;
  • prijava štete odmah po saznanju osiguravaču

Usevi i plodovi se osiguravaju na vrednost koju odredi osiguranik, a na osnovu stvarne vrednosti očekivanog prinosa kulture. Stvarnu vrednost očekivanog prinosa određuju očekivani prinos (kg/ha) i tržišna cena na veliko koja se formira u vreme žetve – berbe.

Premija osiguranja se može platiti u celosti prilikom zaključenja ugovora ili u ratama, čije je vreme dospeća plaćanja usklađena sa vremenom ostvarivanja prihoda u poljoprivredi. Osiguranik može ostvariti popust na premiju osiguranja u zavisnosti od trajanja ugovora, modela osiguranja.

Životinje osiguravamo kratkoročno ili dugoročno

ovcarnik

Kada je u pitanju osiguravanje životinja predmet osiguranja mogu biti domaće životinje u intenzivnom uzgoju (kopitari, goveda, ovce, koze, svinje, pčele, psi, pastrmke, fazani, ćurke, morke, paunovi i perad), kao i divlje i egzotične životinje u zoološkim vrtovima i van njih. Uslov za osiguranje je da su životinje zdrave i sposobne za određenu namenu i da su obeležene. Životinje mogu osigurati pravna i fizička lica. Fizička lica osiguranje mogu zaključiti i preko ugovarača osiguranja.

Osiguranjem su pokriveni rizici uginuća ili prinudnog klanja životinja nastalog kao posledice:

  • nesrećnog slučaja (osnovno uže pokriće);
  • nesrećnog slučaja ili bolesti (osnovno šire pokriće).

Dodatno je moguće ugovoriti i osiguranje:

  • životinja od posledica porođaja,
  • od rizika gubitka teleta na porođaju,
  • od opasnih zaraznih bolesti, kao što je kuga kod svinja.

Osiguranje se zaključuje sa određenim rokom trajanja, na period od godinu dana ili kraće od jedne godine (kratkoročno osiguranje) ili na duži vremenski period (5 i 10 godina – višegodišnje osiguranje). Podmladak i tovne kategorije životinja osiguravaju se na period kraći od godinu dana (brojleri, podmladak ćurki, morki, fazana).

Pripremio: Vladimir Stanković PSSS Negotin

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede