Objavljen poziv za naturalnu razmenu kukuruza za tovnu junad

junad u stali

Javni poziv za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu – Paritet: 17 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg tovne junadi.

Republička direkcija za robne rezerve će izvršiti naturalnu razmenu do 12.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad.

Naturalna razmena odnosi se na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnike), koji imaju proizvodnju tovne junadi.

Proizvođači sa kojima će se realizovati naturalna razmena su:

a) fizička lica-nosioci registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 17/13, 102/15, 6/16, 46/17, 44/18-dr.zakon, 102/18 i 6/19) i nalaze se u aktivnom statusu,

b) pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnici, koji moraju biti registrovani u Agenciji za privredne registre, sa šifrom pretežne delatnosti 01.42-uzgoj drugih goveda i bivola.

Paritet u naturalnoj razmeni je 17 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg tovne junadi.

Merkantilni kukuruz koji se daje u razmenu za tovnu junad je u skladu sa Pravilnikomo kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina („Sl. glasnik RS “, br. 68/2016 i 56/2018).

Kvalitet tovne junadi koju Direkcija prima na osnovu ove robne razmeneu svemutreba da odgovara odredbama Propisa o kvalitetu goveda i ovaca za klanje i tov PK-E2; III prerađeno izdanje (“Sl.list SFRJ”, br.21/69 i 55/69), telesne mase najmanje 400 kg.

Minimalni uslovi koje moraju ispunjavati primarni poljoprivredni proizvođači u vreme prijavljivanja na javni poziv su: posedovanje tovne junadi minimum 5 (pet) grla/komada.

Maksimalna količina merkantilnog kukuruzapo primarnom poljoprivrednom proizvođaču je do 170.000 kg, u skladu sa količinom tovne junadi koju planiraju da isporuče Direkciji.

Tovna junad moraju biti na skladištu primarnog proizvođača koji se prijavljuje na javni poziv najmanje 120 dana pre objave Javnog poziva, i moraju biti upisana u Centralnu bazu podataka o obeleženim životinjama. Tovna junad moraju biti u vlasništvu podnosioca zahtevašto se dokazuje Izvodom iz Centralne baze podataka o obeleženim životinjama, koji glasi na ime podnosioca zahteva.

Isporuka tovnih junadi se dokazuje potvrdom o uskladištenju tovnih junadi, koja mora da bude na obrascu Direkcije i prijemnicom klanice, potpisanom i overenom od strane ovlašćenog lica klanice i primarnog proizvođača.

Preuzimanje merkantilnog kukuruza proizvođači će izvršiti odmah po isporuci tovnih junadi klanici koja će vršiti preradu za račun Direkcije, a na osnovu pisanog naloga Direkcije. Preuzimanje merkantilnog kukuruza vršiće se na paritetu utovareno u vozilo proizvođača, u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Proizvođači tovne junadi snose troškove transporta kako junadi tako i kukuruza.

Rok za realizaciju naturalne razmene je 15.12.2019. godine

Javni poziv, kao i obaveštenje klanicama i primer dokumentacije za fizička lica možete pogledati na sledećem linku: http://www.rdrr.gov.rs/

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede