Kreditna sredstva za razvoj turizma

kuca na selu lepo

Konkurs za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja.

Osnovni ciljevi

Osnovni ciljevi su:
1) unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, što podrazumeva:

(1) izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih
kapaciteta, restorana i objekata sportsko-rekreativnog i zabavnog sadržaja,

(2) restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke
kapacitete,

(3) nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plutajućih objekata, kao i prevoznih
i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima,

(4) unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude,

(5) dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira;

2) izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture;

3) usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu („Službeni glasnik
RS“, br. 36/09, 88/10, 99/11 -dr. zakon, 93/12 i 84/15).

Korišćenje kreditnih sredstava

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima:

1) privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;

2) preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;

3) poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u
skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 41/09, 10/13 – dr. zakon i 101/16).

Kvalifikovanje, ocenjivanje i rangiranje projekata

Kvalifikovanje projekata vrši se na osnovu:
1) ekonomske opravdanosti projekta;
2) ocene finansijskog stanja i kreditne sposobnosti podnosioca zahteva;
3) kvaliteta ponuđenih instrumenata obezbeđenja vraćanja kreditnih
sredstava.

Ocena i rangiranje kvalifikovanih projekata vrši se na osnovu:
1) usklađenosti projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije i drugim planskim dokumentima;

2) usklađenost projekta sa propisima o minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata;

3) očekivanog doprinosa unapređenju standarda i kvaliteta turističke ponude;

4) nivoa razvijenosti opštine na kojoj se realizuje projekat;

5) usklađenosti arhitekture i gabarita objekta sa ambijentalnom celinom.

Potrebnu dokumentaciju i više detalja o konkursu pogledajte OVDE

Kreditni uslovi

Kreditna sredstva realizuju se preko Fonda za razvoj Republike Srbije, sa kamatnom stopom od 1 % na godišnjem nivou, uz valutnu klauzulu.

Rok otplate dodeljenih kreditnih sredstava je do 72 meseca po isteku odložnog roka koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja kreditnih sredstava, osim za “green field“ investicije kojima se finansira izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture, za koje odložni rok traje 24 meseca i računa se od prvog povlačenja kreditnih sredstava.

Otplata kreditnih sredstava vršiće se u tromesečnim anuitetima koji dospevaju 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra u godini.

Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:

1. sopstvena solo menica i hipoteka na nepokretnosti – građevinskom objektu, objektu u izgradnji ili građevinskom zemljištu u privatnoj svojini, u odnosu 1:1 na ukupnu vrednost odobrenih kreditnih sredstava, ili

2. sopstvena menica sa avalom poslovne banke, ili

3. garancija poslovne banke.

Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava za poljoprivredna gazdinstva, preduzetnike i mikro privredna društva je 500.000 dinara, a za mala i srednja privredna društva je 2.000.000 dinara.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem kreditnih sredstava uređuju se Ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik kreditnih sredstava.

Fond za razvoj Republike Srbije je u obavezi da zaključi ugovor sa korisnikom kredita u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora između Ministarstva i korisnika sredstava. Ukoliko korisnik ne zaključi ugovor sa Fondom u predviđenom roku, ugovor zaključen sa Ministarstvom se automatski raskida.

Podnošenje zahteva za korišćenje kreditnih sredstava

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se
dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam,
Nemanjina br. 22-26, Beograd, sa naznakom „Krediti za razvoj turizma”, isključivo putem pošte ili preko pisarnice Ministarstva.

Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na korišćenje kreditnih sredstava
samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine. Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev.

Zahtev i priložena dokumentacija ostaju trajno u arhivi Ministarstva i ne
vraćaju se podnosiocu.

Rok za podnošenje zahteva je 1. oktobar tekuće godine. Krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. novembar tekuće godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/3139671.

OVDE PROČITAJTE KONKURS U CELINI

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede