Krediti za investicije u okviru IPARD programa RFV

krediti mehanizacija IPARD

Krediti su namenjeni za podršku investicijama u poljoprivredi u skladu sa odgovarajućim pravilnikom o IPARD podsticajima za investicije.

RFV: Konkurs za dugoročne kredite u okviru IPARD programa

U cilju obezbeđenja finansijske podrške investicijama u poljoprivredi radi povećanja efikasnosti realizacije projekata odobrenih u okviru IPARD programa Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine raspisao je Konkurs za dugoročne kredite u okviru IPARD programa.

Krediti su namenjeni za podršku investicijama u poljoprivredi u skladu sa odgovarajućim pravilnikom o IPARD podsticajima za investicije i javnim pozivom ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede – Uprave za agrarna plaćanja.

Ko može dobiti kredit?

Pravo učešća na konkursu imaju lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom koji su podneli zahtev Upravi za agrarna plaćanja o odobrenju projekta u okviru IPARD podsticaja, i to:

  • fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
  • preduzetnici,
  • privredna društva i zemljoradničke zadruge razvrstani u mikro, malo ili srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Potencijalni korisnici kredita imaju mogućnost podnošenja zahteva za kredit kod Fonda, nakon predaje zahteva za odobravanje projekta Upravi za agrarna plaćanja, a kao dokaz se dostavlja kopija zahteva uz overeni dokument od strane Uprave za agrarna plaćanja o prijemu dokumentacije.

Ugovor o kreditu će se zaključivati nakon dostavljanja rešenja Uprave za agrarna plaćanja o odobrenju projekta u okviru IPARD podsticaja od strane podnosioca zahteva.

Iznos kredita

U skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva i u skladu sa prihvatljivim investicijama i troškovima sadržanim u Rešenju o odobravanju projekta, a najviše:

– do 150.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan realizacije kredita za odobrene projekte za nabavku pogonske poljoprivredne mehanizacije i poljoprivrednih mašina

– do 800.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan realizacije kredita za odobrene projekte za investicije u objekte i opremu

Prilikom obračuna iznosa kredita uzima se vrednost investicije bez PDV-a.

Kamatna stopa

Kamatna stopa je 2 % na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom poslovne banke i 3 % na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom.

Kamatna stopa za korisnike kredita koji su svrstani u treću i četvrtu grupu razvijenosti se smanjuje za jedan procentni poen.

Uslovi kreditiranja

Bez sopstvenog učešća.

Primenjuje se valutna klauzula i to srednji kurs evra NBS. 

Nakon ostvarenja prava na isplatu podsticaja i izvršene isplate od strane Uprave za agrarna plaćanja u definisanom iznosu, vrši se umanjenje glavnice, odnosno korisnik kredita je u obavezi vraćanja dela kredita u iznosu ostvarenog podsticaja.

Rok vraćanja kredita je do 7 godina, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period do 24 meseca kada se obračunava i plaća interkalarna kamata mesečno, tromesečno ili šestomesečno, u visini ugovorene kamatne stope.

Anuiteti se obračunavaju i plaćaju mesečno, tromesečno ili šestomesečno.

Kompletan tekst konkursa, dokumentaciju za podnošenje zahteva, kao i ostale konkurse Razvojnog fonda možete pronaći OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede