Kredit za novu poljoprivrednu mehanizaciju (pogonsku i priključnu) uz kamatu od 1,5 %

traktori novi

Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2017. godini raspisao je Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne).

Krediti za fizička i pravna lica

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5 % na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

o Kreditiraće se nabavka pogonske i priključne mehanizacije

o Maksimalan iznos kredita 40.000 evra

o Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,

o Za pogonske mašine grejs period u trajanju od 6 meseci uz učešće od 20%, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,

o Za priključne mašine grejs period u trajanju od od 6 meseci, bez učešća, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,

o Rok otplate kredita 60 meseci,

o Otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 11 rata).

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču mehanizacije koju bude odabrao učesnik konkursa.

Predračuni učesnika konkursa moraju isključivo biti od dobavljača čija je osnovna delatnost proizvodnja i prodaja poljoprivredne mehanizacije.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima proizvođača mehanizacije i zastupnika stranih firmi sa ovlašćenim servisom kao i učesnici koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA SA UTVRĐENIM KRITERIJUMIMA ZA DODELU KREDITA PO RASPISANIM KONKURSIMA U 2017. godini;

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Dokumentacija

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
– originalni predračun sa specifikacijom mehanizacije iskazanom u dinarskom iznosu kao i dokaz o zastupništvu i mogućnosti servisiranja iste (Napomena: Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
– original vlasničkog lista za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana,na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednost i od odobrene vrednosti kredita; (napomena: podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
– kao instrument obezbeđenja kod pogonskih mašina može biti i sama mašina koja je predmet kupovine.
– pogonska mašina koja je instrument obezbeđenja mora biti osigurana sa osnovnim kasko osiguranjem i dopunskim osiguranjem od krađe kod osiguravajućeg društva i vinkulirana u korist Fonda za sve vreme trajanja otplate kredita.
– izvod iz regitstra poljoprivrednih gazdinstava za 2016. godinu – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
– uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, na starije od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu)
– fotokopija lične karte (za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu)

Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

Krediti će se odobravti po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom.

Realizacija kredita vršiće se u skladu sa prilivom sredstava na račun Fonda.

Konkurs je otvoren od 19. februara 2017. godine do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom “ Za konkurs“

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451
Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:
www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede