Za kontrolu plodnosti obradivog zemljišta 10 miliona dinara

kontrolu plodnosti

Kontrolu plodnosti Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu finansiraće u celosti (100%) iz budžeta. Rok za podnošenje prijava zaključno sa 10.8.2022. godine.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je raspisao javni poziv za učešće u realizaciji kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta od I do V katastarske klase za 2022. godinu. Cilj raspisivanja Poziva je praćenje stanja plodnosti, očuvanje plodnosti poljoprivrednog zemljišta i unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području AP Vojvodine.

Kontrola plodnosti podrazumeva izvršenje sledećih radnji:

 • evidencija proizvodnih parcela,
 • uzimanje, priprema i analiza uzoraka,
 • dostavljanje rezultata analize korisnicima obradivog poljoprivrednog zemljišta,
 • davanje preporuka za đubrenje u naredne četiri godine (zavisno od kultura koje će biti gajene u naredne četiri godine),
 • unos podataka i rezultata u „Agrosens“ elektronsku bazu podataka,
 • klasifikacija dobijenih rezultata i dostavljanje izveštaja Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kontrola osnovnih i dopunskih parametara

zemljiste u rukama

Kontrola osnovnih parametara plodnosti podrazumeva: utvrđivanje stepena kiselosti, sadržaj azota, fosfora, kalijuma, humusa i kalcijum karbonata.

Kontrola dopunskih parametara plodnosti podrazumeva: besplatnu dostavu ugovorenog broja pripremljenih uzoraka ovlašćenoj organizaciji za određivanje dopunskih parametara plodnosti radi analize sadržaja: bakra, cinka, nikla, hroma, arsena, žive, olova i kadmijuma. Rezultate kontrole Dopunskih parametara plodnosti, ovlašćena organizacija za određivanje dopunskih parametara plodnosti besplatno će dostaviti subjektima iz koje su joj uzorci upućeni na analizu.

Predmet analiza je obradivo poljoprivredno zemljište: oranice, voćnjaci, vinogradi i zemljište u zaštićenom prostoru, sa područja AP Vojvodine.

Hemijske analize koje se rade u postupku određivanja osnovnih parametara plodnosti treba da obuhvataju:

 • slobodni CaCO3 (%),
 • ukupni N (%),
 • amonijum laktatno lakopristupačni P2O5 (mg/100g),
 • amonijum laktatno lakopristupačni K2O (mg/100g),
 • % humusa (po Tjurinu ili Kocmanu),
 • pH(H2O) i
 • pH (KCL).

Hemijske analize koje se rade u postupku određivanja dopunskih parametara plodnosti treba da obuhvataju sadržaj: bakra, cinka, nikla, hroma, arsena, žive, olova i kadmijuma.

Za kontrolu plodnosti obezbeđeno 10 miliona dinara

Realizacija kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini finansiraće se u celosti (100%) iz budžeta Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za šta su predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 dinara.

Kontrola osnovnih parametara plodnosti se planira na minimum 5.341 uzoraka po ceni od 1.760 dinara po uzorku sa uračunatim porezom na dodatu vrednost. Kontrola dopunskih parametara plodnosti se planira u broju na minimum 141 uzoraka po ceni od 4.248 dinara po uzorku sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

Pravo učešća

Pravo za prijavu na Poziv imaju Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada i poljoprivredne stručne službe sa teritorije AP Vojvodine koje:
• su osnovane od strane Republike Srbije,
• su upisane u Registar privrednih subjekata
• imaju rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrde, kojim se utvrđuje svojstvo ovlašćene organizacije za određivanje osnovnih, odnosno dopunskih parametara plodnosti zemljišta, izdato u skladu sa Pravilnikom o uslovima za obavljanje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta („Sl.glasnik RS“, br 115/2020).

Prijave i potrebnu dokumentaciju podneti do 10. avgusta

Rok za podnošenje prijava po ovom pozivu je zaključno sa 10.08.2022. godine.

Za učešće na ovom Pozivu potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 • Popunjena, potpisana i overena prijava za učešće, ( obrazac se može preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata)
 • Kopiju izvoda o registraciji privrednog subjekata izdatu od strane Agencije za privredne registre
 • Kopiju akta Vlade Republike Srbije ili drugog dokumenta ( osnivački akt ili drugi dokument) u kome se vidi da je pravno lica osnovano od strane Vlade Republike Srbije
 • Kopiju kartona deponovanih potpisa
 • Kopiju potvrde Ministarstva finansija – poreske uprave o izvršenoj registarciji kojom se dodeljuje poreski identifikacioni broj (PIB)
 • Kopiju važećeg rešenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kojim se utvrđuje svojstvo ovlašćene organizacije za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta, izdatog u skladu sa Pravilnikom o uslovima za obavljanje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta („Sl.glasnik RS“, br 115/2020)
 • Kopiju važećeg rešenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kojim se utvrđuje svojstvo ovlašćene organizacije za određivanje dopunskih parametara plodnosti zemljišta, izdatog u skladu sa Pravilnikom o uslovima za obavljanje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta („Sl.glasnik RS“, br 115/2020).

Sredstva se isplaćuju u skladu sa odredbama zaključenog ugovora i prilivom sredstava u Budžet AP Vojvodine.

Prijavu na Javni poziv s traženom dokumentacijom dostavljati POŠTOM NA ADRESU:
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu,
vodoprivredu i šumarstvo
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
s naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA KONTROLU PLODNOSTI OBRADIVOG POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA ZA 2022 GODINU” ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

Informacije

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487-4405.

Tekst Poziva i obrazac za prijavu za učešće mogu se preuzeti na veb-sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Povezana tema: Uzorkovanje za kontrolu plodnosti

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede