Konkurs za kredite za kupovinu do 5 ha poljoprivrednog zemljišta otvoren do kraja maja

konkurs za zemljiste

Konkurs uz kamatu od 1% na godišnjem nivou uz sopstveno učešće najmanje 20% vrednosti poljoprivrednog zemljišta koje je predmet kupovine

Konkurs za dodelu kredita za kupovinu zemljišta u cilju ukrupnjavanja poseda registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i podizanje nivoa efikasnosti i stepena konkurentnosti individualnih poljoprivrednih gazdinstava.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica-registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije AP Vojvodine u aktivnom statusu, sa prebivalištem u jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine i navršenih manje od 60 godina života. Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Uslovi za odobravanje kredita

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

  • sopstveno učešće: najmanje 20% vrednosti poljoprivrednog zemljišta koje je predmet kupovine,
  • maksimalan iznos kredita 40.000 evra,
  • minimalni iznos kredita 5.000 evra,
  • grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
  • rok otplate 60 meseci,
  • otplata kredita se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 11 rata).

polje konkurs

Jedan od uslova za učešće na konkursu je da poljoprivredno zemljište koje je predmet kupovine mora biti u prečniku do 50 km od sedišta registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili od postojećeg registrovanog zemljišta podnosioca zahteva.

Uslov je i da kupovina poljoprivrednog zemljišta od vlasnika koji nisu zakonski naslednici u pravoj liniji ili bračnih drugova odnosno koji nisu povezana lica što podrazumeva da:

  1. njegov krvni srodnik u pravoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, supružnik i vanbračni partner ovih lica;
  2. njegov supružnik i vanbračni partner i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva;
  3. njegov usvojilac ili usvojenik, kao i potomci usvojenika;
  4. druga lica koja sa tim licem žive u zajedničkom domaćinstvu.

Kupovinu poljoprivrednog zemljišta treba izvršiti u roku od najduže 6 meseci računato od dana zaključenja Ugovora o kreditu, a najkasnije do 01.12.2022. godine.

Prijave na konkurs podnose se zaključno sa 31.5.2022. godine (utorak). Neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21001 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom “ Za konkurs – za dodelu kredita za kupovinu poljoprivrenog zemljišta do 5 hektara u 2022. godini“

INFORMACIJE o konkursu

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451. Tekst konkursa prijavu i druge obrasce možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede 

Konkurs možete preuzeti OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede