Konkurs za sufinansiranje poljoprivredne mehanizacije

traktori novi i plugovi

Konkurs za sufinansiranje poljoprivredne mehanizacije otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 8. decembra 2017. godine.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke poljoprivredne mehanizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini.

Konkurs će biti otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 8. decembra 2017. godine.

Ukupan iznos koji se dodeljuju  po ovom konkursu je 156.581.928,78 dinara.

Pokrajina daje 40 odsto ukupne vrednosti prihvatljivih troškova.

Podnosilac prijave najviše može da dobije bespovratno dva miliona dinara – za nabavku pogonske mašine, odnosno traktora, a za priključne mašine najviše 500.000 dinara.

KONKURS

ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE POLjOPRIVREDNE MEHANIZACIJE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2017. GODINI

 

Predmet podsticaja jesu prihvatljivi troškovi investicije za nabavku novih pogonskih mašina (traktora), kao i novih priključnih mašina i mehanizacije, namenjenih za izvođenje poljoprivrednih radova u ratarstvu, povrtarstvu, hortikulturi, stočarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu (u daljem tekstu: priključne mašine i mehanizacija).

Namena sredstava  

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za nabavku:

mehanizacije za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu (na primer: seno, silaže, senaža itd.): balirki i rol balirki, mašina za sabijanje odnosno pakovanje kabaste stočne hrane, samoutovarnih prikolica za prikupljanje, prevoz i istovaranje sena, elevatora za utovar bala na prikolice, priključnih traktorskih mašina za pripremu silaže – silažnih kombajna, priključnih traktorskih kosačica, priključnih sakupljača i rasturača sena, miks prikolica, teleskopskih manipulatora (telehendlera) do 3,5 t i sedam metara dizanja;
voćarsko-vinogradarskih traktora do 100 kW, rigolera, podrivača i mašina za rezidbu, tarupiranje i berbu; tresača ili drugih berača voća i povrća, mašina za sakupljanje jezgrastog voća, pokretnih platformi za berbu, mašina za orezivanje bilja;
mehanizacije za setvu, sadnju, zaštitu bilja za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju, proizvodnju sadnog materijala i povrtarsku proizvodnju (uključujući i proizvodnju rasada i cvećarstvo) na otvorenom polju; nabavku mehanizacije za voćarsko-vinogradarsku proizvodnju (nabavku preciznih mašina za setvu, mašina za rasađivanje rasada, visokokvalitetnih prskalica ili atomizera za zaštitu od bolesti, korova i štetočina: priključnih sadilica i vadilica, mašina za punjenje saksija supstratom, mašina za pravljenje supstrata za proizvodnju cveća;
traktora za ratarsku proizvodnju do 100 kW;
priključnih mašina za žetvu i berbu: mašina za usitnjavanje biljne mase nakon žetve (sečke i tarupi);
mašina za obradu zemljišta: plugova i tanjirača, priključnih (međurednih) kultivatora, grubera, setvospremača, razrivača i podrivača, valjkova za postsetvenu obradu;
sejalica;
prskalica za prihranu i zaštitu biljaka od bolesti, štetočina i korova: priključnih rasipača mineralnog đubriva minimalnog kapaciteta 500 l.

Visina sredstava    

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke poljoprivredne mehanizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini (u daljem tekstu: Konkurs) iznosi do 156.581.928,78 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 40% od ukupne vrednosti prihvatljivih troškova.

Prilikom obračuna uzima se vrednost prihvatljivih troškova bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

 

Ko može da konkuriše?

Pravo na podsticaje ostvaruju fizička ili pravna lica s prebivalištem ili sedištem na teritoriji AP Vojvodine, a koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:

fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

pravno lice:
– privredno društvo;

– zemljoradnička zadruga.

Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

V USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
Za fizička i pravna lica

registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, nalaziti se u aktivnom statusu i imati upisanu odgovarajuću poljoprivrednu proizvodnju za predmetnu investiciju;
podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;
podnosilac prijave mora imati regulisane obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 31.12.2016. godine;
podnosilac prijave mora imati regulisane obaveze po rešenjima za porez na poljoprivredno zemljište, zaključno sa 31.12.2016. godine;
podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2016. godinu (ukoliko ga ima u zakupu);
podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti sredstva po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao ni jedinica lokalne samouprave, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;
podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica – u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik”, br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15);
plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznato.

Dodatni uslovi za preduzetnike:

preduzetnik mora biti registrovan u Agenciji za privredne registre.

Dodatni uslovi za pravna lica:

pravno lice mora biti registrovano u Agenciji za privredne registre.
ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije.
zadruge moraju imati obavljenu zadružnu reviziju.

VI SPECIFIČNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1) da je investicija u vezi s proizvodnjom odgovarajuće vrste biljnih kultura i to:

a) da površina poljoprivrednog zemljišta prijavljena u Registru poljoprivrednih gazdinstava – Struktura biljne proizvodnje pod ratarskim kulturama za čiju proizvodnju je vezana investicija ne prelazi 100 ha;

b) da površina poljoprivrednog zemljišta prijavljena u Registru poljoprivrednih gazdinstava – Struktura biljne proizvodnje pod voćarstvom, vinogradarstvom i povrtarskim kulturama za čiju proizvodnju je vezana investicija, ne prelazi 50 ha;

v) da površina poljoprivrednog zemljišta prijavljena u Registru poljoprivrednih gazdinstava – Struktura biljne proizvodnje pod kulturama: cvećem, aromatičnim, začinskim i lekovitim biljem za čiju proizvodnju je vezana investicija, ne prelazi 25 ha.

2) Navedena ograničenja iz tačke 1) pod a, b i v ne odnose se na zemljoradničke zadruge.

Do kada je konkurs otvoren?

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 08.12.2017. godine.

Potrebna dokumentacija  

Za fizička i pravna lica:

čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom, dok je za pravna lica obavezan i pečat podnosioca (sa izjavom o pribavljanju dokumenata o kojoj se vodi službena evidencija);
original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, koji izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima, druga i treća strana izvoda – s podacima o površinama i o broju životinja), ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva;
fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta podnosioca prijave nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili ovlašćenog lica u pravnom licu;
dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „VODE VOJVODINE”) zaključno sa 31.12.2016. godinom za podnosioca prijave;
dokaz poreske uprave o plaćenom porezu i drugim dospelim obavezama iz lokalnih javnih prihoda zaključno sa 31.12.2016. godinom za podnosioca prijave;
finansijska dokumentacija:
avansni račun sa specifikacijom opreme (ne stariji od 01.01.2017. godine), dokaz o izvršenom plaćanju ili
original račun sa specifikacijom opreme (ne stariji od 01.01.2017. godine), otpremnica, očitana čipovana saobraćajna dozvola, dokaz o izvršenom plaćanju ili
original račun sa specifikacijom opreme (ne stariji od 01.01.2017. godine), otpremnica, očitana čipovana saobraćajna dozvola, ugovor sa davaocem kredita i overen izvod banke dobavljača opreme o izvršenom plaćanju;
fotokopija garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima;
carinska deklaracija za opremu iz uvoza (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik) ne starija od momenta izdavanja računa (ne starija od 01.01.2017. godine);
dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta (potvrda nadležnog organa, ili fotokopija ugovora s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dokaz o uplati), ukoliko ga ima u zakupu;
izjava kojom se – pod materijalnom i krivičnom odgovornošću – izjavljuje da se po nekom drugom osnovu ne koriste bespovratna sredstva za istu namenu (Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao ni jedinica lokalne samouprave) i da nema neizmirenih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo;
izjava o tome da dobavljač i naručilac opreme ne predstavljaju povezana lica u skladu s članom 62. Zakona o privrednim društvima.

Dodatna obavezna dokumentacija za preduzetnike:

izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;

Dodatna obavezna dokumentacija za pravna lica:

izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;
potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije.
za zadruge – potvrda ovlašćenog Revizijskog saveza da zadruga posluje u skladu sa Zakonom o zadrugama, pri čemu se potvrda izdaje na osnovu konačnog izveštaja o obavljenoj zadružnog reviziji (ne starijem od dve godine), u skladu sa Zakonom o zadrugama. Potvrda ne može da bude starija od mesec dana od momenta konkurisanja.
Podnosilac prijave – na obrascu koji je sastavni deo prijave na konkurs – treba da se izjasni o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkama 2, 4, 5, 12 i 13 pribaviti sam ili je saglasan s tim da je pribavi Sekretarijat, po službenoj dužnosti.

Ukoliko se oprema nabavlja iz inostranstva, podnosilac prijave obavezan je da dostavi dokumenta prevedena na srpski jezik. Dokumentaciju mora prevesti ovlašćeni sudski tumač.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

KONKURS U CELINI PROČITAJTE OVDE

Dostavljanje prijava

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE POLjOPRIVREDNE MEHANIZACIJE”, ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova tokom trajanja Konkursa.

Dodatne informacije

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4099 od 10,00 do 14,00 časova.

Tekst konkursa, obrazac prijave i Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke poljoprivredne mehanizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede