Konkurs za subvencionisanje troškova klaster organizacijama

rukovanje grafik

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova objavio je Konkurs za subvencionisanje

rukovanje grafik

 

troškova klaster organizacijama. Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 15.000.000 dinara.

Pravo da konkurišu imajupravna lica ili udruženja, organizovana kao klaster organizacije registovana u APR-u (u daljem tekstu: klasteri), koja u osnivačkim aktima imaju za cilj unapređenje konkurentnosti privrede AP Vojvodine putem poslovnog udruživanja i umrežavanja pravnih lica sa potpornim organizacijama (razvojnim agencijama, školskim i visokoškolskim ustanovama, naučnim institutima i dr.), ukoliko kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

1) da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;

2) da imaju najmanje 10 članica čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine;

3) da u projektu učestvuje najmanje 5 članica klastera;

4) da za članice imaju najmanje 60 odsto pravnih lica i/ili preduzetnika;

5) da im za iste aktivnosti nisu odobrena sredstva koja potiču iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, budžeta Republike Srbije ili budžeta lokalne samouprave

Klasteri koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu prema Sekretarijatu, a ugovorena obaveza je istekla, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

Klasteri koji ispunjavaju uslove mogu konkurisati sa jednim projektom na ovom Konkursu.Trajanje projekta može biti najduže šest meseci.

Namena sredstava

Sredstva su namenjena za podsticanje razvoja klastera na teritoriji AP Vojvodine, kroz projekte koji treba da sadrže:

– aktivnosti na jačanju klaster organizacija s ciljem unapređenja konkurentnosti privrede AP Vojvodine;

– aktivnosti na izradi strategija razvoja klastera sa akcionim planom za period od najmanje pet godina;

– aktivnosti na izradi i razvoju zajedničkih proizvoda i/ili usluga, odnosno poboljšanju postojećih proizvoda i/ili usluga kojima se doprinosi jačanju konkurentnosti članica klastera (izrada studija izvodljivosti, angažovanje eksperata za razvoj novih proizvoda i/ili usluga, odnosno poboljšanje postojećih proizvoda i/ili usluga i sl.);

– aktivnosti na organizovanju „B2B“ susreta (susreti privrednika) stručnih studijskih poseta i ostalih konferencija i radionica edukativnog, informativnog i promotivnog karaktera, kojima se doprinosi jačanju kapacitata klastera;

– aktivnosti na razvoju informacionih sistema koji su potrebni većini članica klastera, i uspostavljanje zajedničkih servisa kojima se unapređuje konkurentnost članica klastera;

– aktivnosti na umrežavanju u prekogranične i transnacionalne klastere.

Sredstva se ne mogu koristiti za:

1) zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove, kamate i rate za otplatu kredita;

2) troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog

poslovanja, kursne razlike;

3) carinske troškove;

4) troškove prinudne naplate;

5) prebacivanje finansijskih sredstava na pravno povezana lica.

Po ovom Konkursu sufinansiraće se troškovi realizacije projekata klastera do 50 odsto od ukupne vrednosti projekta, ali ne više od 1.500.000,00 dinara. 

Kao učešće klastera, u smislu sopstvenog učešća u troškovima projekta klastera,  prihvatiće se troškovi za operativni rad kancelarije klastera (zarade i troškovi prevoza zaposlenih i/ili angažovanih lica, troškovi nabavke kancelarijskog materijala, troškovi usluge vođenja poslovnih knjiga, režijski troškovi i dr.), direktno povezani sa projektom i u  toku trajanja projekta.

Potrebna dokumentacija za prijavu na Konkurs

1) popunjen obrazac prijave sa izjavom o tačnosti podataka;

2) budžet projekta;

3) pregled članica klastera i potpornih organizacija;

4) fotokopija Izvoda o registraciji iz APR;

5) fotokopija akta o osnivanju;

6) prikaz najuspešnijeg realizovanog projekta u 2014. godini.

Klasteri kojima sredstva budu odobrena dužni su da prilikom potpisivanja ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dostave dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjem, registrovane u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza.

Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.
Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa biće objavljena na internet adresi Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs .

Klasteri organizovani kao privredno društvo (d.o.o, a.d, o.d, ili komanditno društvo) u obavezi su da pre zaključenja ugovora otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

Rok za podnošenje prijave na Konkurs je 30.10.2015. godine.

Opširnije OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede