Konkurs za nabavku nove mehanizacije, kamata 1 %

traktori novi i plugovi

Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2021. godini objavio je Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule.

 Način kreditiranja

  • Kreditiraće se nabavka pogonske i priključne mehanizacije
  • Maksimalan iznos kredita 40.000 evra
  • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
  • Za pogonske mašine grejs period u trajanju od 6 meseci uz učešće od 20%, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
  • Za priključne mašine grejs period u trajanju od 6 meseci, bez učešća, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
  • Rok otplate kredita 60 meseci,
  • Otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 11 rata).

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču mehanizacije koju bude odabrao učesnik konkursa.

Predračuni učesnika konkursa moraju isključivo biti od dobavljača čija je pretežna delatnost proizvodnja ili prodaja poljoprivredne mehanizacije. Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA SA UTVRĐENIM KRITERIJUMIMA ZA DODELU KREDITA PO RASPISANIM KONKURSIMA U 2021. godini;
Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

mehanizacija plug
Konkurs za kredit za poljoprivrednu mehanizaciju

Dokumentacija potrebna za apliciranje na konkurs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

1. originalni predračun sa specifikacijom iskazan u dinarskom iznosu.
NA PREDRAČUNU MORA DA SE NAVEDE DA JE POLjOPRIVREDNA MEHANIZACIJA NOVA (POGONSKA ILI PRIKLjUČNA)
Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa;

2. original lista nepokretnosti za poljoprivredno zemljište bez tereta i ograničenja za predmet hipoteke ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva, na koje se može staviti založno pravo- izvršna vansudska hipoteka prvog reda u korist Fonda u jedan i po većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita.

(napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja će se staviti pod hipoteku); ili hipoteka prvog reda na stambenoj ili poslovnoj uknjiženoj nepokretnosti koja predstavlja samostalni objekat ili poseban deo uknjiženog objekta u skladu sa procedurama Fonda, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 200%,sa obavezom upisa na svim suvlasničkim udelima kada postoji više vlasnika nepokretnosti.

Kada je predmet hipoteke samostalni objekat hipoteka se upisuje na celoj parceli (obavezno izvršena konverzija prava korišćenja) kao i na ostalim objektima koji se nalaze na parceli, sve u skladu sa procedurama Fonda.

3. U slučaju odobravanja kredita obezbeđenog stambenom ili poslovnom nepokretnošću, potrebno je dostavitu i Polisu osiguranja nepokretnosti koja je predmet hipoteke vinkuliranu u korist Fonda.

4. Ukoliko je iznos na predračunu veći od milion dinara, neophodno je dostaviti procenu poljoprivrednog zemljišta izdatu od strane licenciranog procenitelja ovlašćene struke, ne stariju od 90 dana. Procena poljoprivrednog zemljišta ne obuhvata vrednost zasada.

Fond zadržava pravo da od drugog ovlašćenog procenitelja zatraži dodatnu procenu nepokretnosti koja je predmet hipoteke. Fond zadržava pravo, da ukoliko po proceni ovlašćenog procenitelja vrednost poljoprivrednog zemljišta premašuje iznos od 10.000 EUR po hektaru, isto vrednuje sa 10.000 EUR po hektaru, u suprotnom dužan je da zatraži dodatnu procenu od još jednog ovlašćenog procenitelja. Dodatna procena će se izvršiti o trošku podnosioca zahteva.

5. kao instrument obezbeđenja kod pogonskih mašina može biti i sama mašina koja je predmet kupovine, za koju se izdaje saobraćajna dozvola. Predmetna mašina koja je instrument obezbeđenja mora biti osigurana sa osnovnim kasko osiguranjem i dopunskim osiguranjem od krađe kod osiguravajućeg društva i vinkulirana u korist Fonda za sve vreme trajanja otplate kredita.

6. ukoliko je predmet obezbeđenja bankarska garancija potrebno je dostaviti pismo o namerama izdavanja garancije;

7. original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor(podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva stana Izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o površinama, ne stariji od 30 dana)

8. Potvrda poslovne banke o prometu na računu gazdinstva za prethodnu i tekuću godinu

9. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „VODE VOJVODINE”) ne starije od 30 dana;(za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

10. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

Dodatna obavezna dokumentacija za pravna lica:

11. izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;

12. potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;

13. Fotokopija OP obrasca i kartona deponovanih potpisa

14. Fotokopija ili očitana lična karta lica ovlašćenog za potpis ugovora

15. četiri menice korisnika kredita, sa meničnim ovlašćenjem; i

16. dve lične menice sa meničnim ovlašćenjem vlasnika, osnivača ili direktora, izuzev kada pravno lice podnosilac kreditnog zahteva nije sa većinskim privatnim kapitalom;

Fond zadržava pravo da izvrši procenu finansijskog stanja i kreditne sposobnosti podnosioca zahteva u skladu sa svojim internim aktima, kao i da pored navedene dokumentacije, zatraži i dodatnu dokumentaciju ukoliko se za istom ukaže potreba.

Podnosilac prijave – na obrascu koji je sastavni deo prijave na konkurs – treba da se izjasni o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkom 7 i pribaviti sam ili je saglasan s tim da je pribavi Fond, po službenoj dužnosti.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču koju bude odabrao učesnik konkursa i biće realizovan u skladu sa planiranim sredstvima. Krediti će se odobravati po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom.
Realizacija kredita vršiće se u skladu sa prilivom sredstava na račun Fonda.

Konkurs je otvoren od 11. septembra 2021. godine do kraja tekuće godine ili do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti poštom ili lično na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom “ Za konkurs“

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451
Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede