Konkurs za sredstva za kupovinu seoske kuće – Bespovratno do 1.200.000 dinara

kuce na selu

Konkurs za kupovinu kuće na selu za mlađe od 45 godina. Rok za podnošenje prijava na konkurs je najkasnije do 1. novembra 2024. godine

Ministarstvo za brigu o selu objavilo je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2024. godinu.

Seoskom kućom sa okućnicom smatra se kuća sa ekonomskim dvorištem koje se nalazi na istoj katastarskoj parceli kao i seoska kuća ili na susednim parcelama u odnosu na seosku kuću.

Za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom mogu da konkurišu punoletni državljani Republike Srbije koji nemaju navršenih 45 godina života i to: pojedinac, samohrani roditelj, bračni par, vanbračni partneri koji ispunjavaju sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu.

 • Pojedinac u smislu Programa je fizičko lice koje nema navršenih 45 godina života, nije u bračnoj/vanbračnoj zajednici, odnosno nije samohrani roditelj u smislu Programa.
 • Samohrani roditelj u smislu Programa je roditelj koji sam vrši roditeljsko pravo jer je drugi roditelj nepoznat ili je drugi roditelj umro ili je potpuno lišen roditeljskog prava, odnosno poslovne sposobnosti, kao i roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo na osnovu odluke suda ili sporazuma o samostalnom vršenju roditeljskog prava, a sve u skladu sa Porodičnim zakonom („Službeni glasnik RSˮ, br. 18/05, 72/11 – dr. zakon i 6/15).
 • Bračnim parom u smislu Programa smatra se bračna zajednica supružnika, odnosno zajednica života žene i muškarca, koja je uređena Porodičnim zakonom.
 • Vanbračnim partnerima u smislu Programa smatraju se muškarac i žena koji se nalaze u vanbračnoj zajednici. Vanbračna zajednica je trajnija zajednica života žene i muškarca, između kojih nema bračnih smetnji, uređena Porodičnim zakonom.

Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom. Jedinica lokalne samouprave izjavom potvrđuje tačnost podataka i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom za koju se podnosioci prijave opredele.

Bespovratna sredstva su namenjena za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Republike Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima. Bespovratna sredstva nisu namenjena za opremanje seoske kuće i okućnice, porez na prenos apsolutnih prava prilikom kupoprodaje seoske kuće sa okućnicom, porez na imovinu, troškove prikupljanja dokumentacije za prijavljivanje na javni konkurs, kao i za građevinske radove za adaptaciju seoske kuće.

Maksimalno 1.200.000 dinara za kupovinu kuće na selu

Ministarstvo za brigu o selu  dodeljuje bespovratna sredstva za kupovinu seoske kuće sa okućnicom čija procenjena tržišna vrednost nepokretnosti ne može biti veća od 1.200.000 dinara.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1.200.000 dinara.

Tržišnu vrednost seoske kuće sa okućnicom utvrđuje jedinica lokalne samouprave samostalno, ili u saradnji sa nadležnim poreskim organom, nadležnim organom za geodetske poslove ili angažovanjem licenciranih procenitelja o trošku jedinice lokalne samouprave. Dodeljena bespovratna sredstva biće preneta jedinici lokalne samouprave.

Bespovratna sredstva se uplaćuju jedinici lokalne samouprave, u roku predviđenom ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava, na podračun za tekuće namenske transfere u užem smislu, od Republike nižem nivou vlasti. Po uplati sredstava na račun jedinice lokalne samouprave, zaključuje se ugovor o prodaji nepokretnosti između podnosioca prijave kome su rešenjem ministra odobrena bespovratna sredstva i prodavca nepokretnosti, a čija je ugovorna strana i jedinica lokalne samouprave, koja je u obavezi da sredstva prenese na račun prodavcu nepokretnosti po zaključenom ugovoru o prodaji nepokretnosti.

Neophodna dokumentacija za učešće na konkursu

U konkursu se navodi da se ispunjenost svih propisanih uslova za učešće na javnom konkursu, kao i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom, dokazuje se sledećom dokumentacijom:

 1. Obrazac prijave –popunjen od strane podnosioca prijave i jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi seoska kuća sa okućnicom;
 2. Zapisnik jedinice lokalne samouprave o proceni tržišne vrednosti seoske kuće sa okućnicom sa podacima o ispunjenosti uslova za život i stanovanje;
 3. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije podnosioca prijave (ne starije od šest meseci od dana objavljivanja javnog konkursa);
 4. Izvod iz matične knjige rođenih za podnosioce prijave ne stariji od mesec dana, od dana objavljivanja javnog konkursa;
 5. Fotokopija lične karte ili očitana lična karta podnosioca prijave;
 6. Uverenje o prebivalištu za podnosioca prijave, izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova da je do podnošenja prijave najmanje tri godine imao neprekidno prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
 7. Dokaz o bračnoj/vanbračnoj zajednici (za supružnike izvod iz matične knjige venčanih ne stariji od mesec dana od dana objavljivanja javnog konkursa, za vanbračne partnere kod javnog beležnika overena izjava o vanbračnoj zajednici uz potpis dva svedoka, sačinjena nakon raspisivanja javnog konkursa);
 8. Izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili pravosnažna sudska odluka o lišenju roditeljskog prava, odnosno poslovne sposobnosti drugog roditelja, pravnosnažna odluka suda/sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava ili izvod iz matične knjige rođenih za decu u slučaju nepoznatog roditelja (samo za samohranog roditelja);
 9. Potvrda izdata od strane Republičkog geodetskog zavoda, Službe za katastar nepokretnosti o neposedovanju nepokretnosti podnosioca prijave;
 10. Izvod iz lista nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda, Službe za Katastar nepokretnosti ili javnog beležnika, za nepokretnost za čiju kupovinu konkurišu;
 11. Potvrda Ministarstva finansija – Poreske uprave da podnosilac prijave nije bio obveznik poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, obveznik poreza na nasleđe i poklon, kao i da nije bio poklonodavac nepokretnosti u proteklih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa;
 12. Potvrda Ministarstva finansija – Poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve dospele obaveze na računima javnih prihoda, u skladu sa propisima Republike Srbije;
 13. Potvrda nadležnog suda da se protiv podnosioca prijave ne vodi izvršni postupak;
 14. Izjava podnosioca prijave da će živeti u seoskoj kući sa okućnicom neprekidno deset godina;
 15. Izjava pojedinca da nije u bračnoj/vanbračnoj zajednici, odnosno da nije samohrani roditelj u smislu Programa;
 16. Izjava podnosioca prijave da nema u svojini/susvojini nepokretnost na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta;
 17. Izjava podnosioca prijave da nije otuđio nepokretnost u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa, kao i da nije steko nepokretnost u proteklih pet godina izuzev poljoprivrednog zemljišta;
 18. Izjava prodavca da je prihvatio uslove javnog konkursa, da je saglasan sa tim uslovima, da je saglasan sa procenjenom tržišnom vrednošću nepokretnosti, utvrđenom u obrascu prijave od strane jedinice lokalne samouprave, da će prodati predmetnu nepokretnost podnosiocu prijave za utvrđeni iznos i izvršiti njenu primopredaju odmah nakon uplate novčanih sredstava, kao i da nepokretnost nije predmet sudskog spora i da ne postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi;
 19. Izjava da podnosilac prijave nije u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu sa prodavcem nepokretnosti;
 20. Izjava da podnosilac prijave nije u postupku odobravanja sredstava za iste namene (bespovratna sredstva/subvencije/krediti za kupovinu adaptaciju nepokretnosti).

Dokumentacija iz stava 1. tač. 3. i 4, tač. 6. i tač. 9-12, ove glave, kao i izvod iz matične knjige venčanih iz stava 1. tačka 7. ove glave i izvod iz matične knjige umrlih i izvod iz matične knjige rođenih iz stava 1. tačka 8. ove glave, pribavljaju se po službenoj dužnosti, osim ako podnosilac prijave izričito izjavi da će te dokumente pribaviti sam.
Sve izjave koje dostavljaju podnosioci prijave se overavaju kod javnog beležnika, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću. Dokumentacija iz stava 1. tač. 3-6, tačka 9, tač. 11–14. tač. 16. i 17. i tač. 19. i 20. ove glave potrebna je za oba supružnika /vanbračna partnera.

Rok za podnošenje prijava je do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2024. godine.

VAŽNE INFORMACIJE:

Program i obrazac prijave mogu se preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za
brigu o selu www.mbs.gov.rs.
Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adresu mirjana.vesic@mbs.gov.rs, milos.petrovic@mbs.gov.rs, ivana.lijeskic@mbs.gov.rs, ili na brojeve telefona 011 311 7633, 011 311 2016 i 011 267 3024.

Konkurs u celini možete preuzeti OVDE

Povezano: Objavljeni konkursi za kupovinu kuća na selu, kupovinu minibuseva i manifestaciju „Miholjski susreti sela”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede