Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu Razvojnog fonda APV

prezentacij atraktora u radu

Na osnovu Programa rada za 2017. godinu Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad je raspisao Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu. 

Osnovni ciljevi dodele kredita su obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške razvoja i unapređenja sektora poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, povećanja obima, efikasnosti i inteziviranja poljoprivredne proizvodnje, povećanja produktivnosti, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine kao i podsticanje udruženog učešća više nosilaca individualnih poljoprivrednih gazdinstava u realizaciji zajedničke investicije u poljoprivredi radi poboljšanja tržišne pozicije individualnih gazdinstava.

Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 400.000.000,00 dinara.

Ko su korisnici kredita?  

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 65 godina života.

Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Namena kreditnih sredstava  

Krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje:

– nabavke poljoprivredne mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju (traktora, kombajna i priključnih mašina)
– nabavka opreme za poljoprivrednu proizvodnju
– nabavke kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu, matičnog jata
– nabavka pčelinjih društava i košnica sa pratećom opremom
– nabavke višegodišnjih zasada voća, vinove loze i ostalih višegodišnjih zasada sa opremanjem površina pod zasadima
– nabavke protivgradnih mreža sa naslonom
– nabavke opreme za zaštićeni prostor
– izgradnje bunara i nabavke opreme i sistema za navodnjavanje
– nabavke opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu poljoprivrednih proizvoda
– kupovine, izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta – silosa, podnih skladišta i hladnjača
– kupovine, izgradnje i adaptacije građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju u cilju zaštite životne sredine i ispunjenja standarda u oblasti poljoprivredne proizvodnje
– kupovina, izgradnja, adaptacija i opremanje turističkih objekata – smeštajnih i uslužnih kapaciteta radi unapređenja postojeće turističke ponude gazdinstva.

Uslovi kreditiranja   

 • iznos kredita: od 300.000,00 do 10.000.000,00 dinara
 • primena valutne klauzule – za sve obračune kredita po svim pitanjima primenjivaće se srednji kurs evra na dan uplate ili isplate
 • kamatna stopa:

– 2 % na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom

– 3 % na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom ili zalogom

 • kamatna stopa za korisnike kredita koji imaju sedište na teritoriji gradova i opština Autonomne pokrajine Vojvodine svrstanih u treću i četvrtu grupu razvijenosti se smanjuje za jedan procentni poen
 • sopstveno učešće:najmanje 20% predračunske vrednosti investicije (bez obrtnih sredstava)
 • prilikom obračuna iznosa kredita, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV), ukoliko je podnosilac zahteva u sistemu PDV-a.
 • rok vraćanja kredita: 5 godina, osim za nabavku matičnog jata, pčelinjih društava i košnica sa pratećom opremom kada je rok vraćanja 3 godine.
 • grejs period: 12 meseci, osim za finansiranje nabavke kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu i za finansiranje programa u oblasti voćarstva i vinogradarstva i zasnivanja ostalih višegodišnjih zasada kada je grejs period 24 meseca. Grejs period je u okviru roka vraćanja kredita.
 • anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno
 • U grejs periodu kvartalno se obračunava i plaća interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne stope.

Obezbeđenje kredita:

– lične menice fizičkog lica nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i

– garancija poslovne banke ili

– hipoteka – založno pravo prvog reda ili nižeg ukoliko je Fond jedini hipotekarni poverilac na poljoprivrednom zemljištu u korist Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad (u daljem tekstu: Fond), čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 150% ili

– zaloga na novokupljenoj pogonskoj poljoprivrednoj mašini koja se finansira sredstvima
kredita

Fond zadržava pravo da od drugog ovlašćenog procenitelja zatraži dodatnu procenu poljoprivrednog zemljišta. Fond je dužan da od ovlašćenog procenitelja zatraži dodatnu procenu poljoprivrednog zemljišta, ukoliko po prvobitnoj proceni vrednost premašuje iznos od 10.000 EUR po hektaru. Dodatna procena se ima izvršiti o trošku podnosioca zahteva.

Ukoliko klijent pripada grupi povezanih lica, obavezan instrument obezbeđenja je najmanje jemstvo jednog povezanog lica prihvatljivog za Fond, osim u slučaju kada je kredit obezbeđen garancijom poslovne banke.

Minimalni uslovi   

 • Nema dospelih neizmirenih obaveza prema Fondu
 • Nema dospelih neizmirenih obaveza prema AP Vojvodini po kreditima odobrenim od strane
  Fonda za razvoj AP Vojvodine a koji su Ugovorom o poveravanju poslova praćenja i naplate
  potraživanja poverene Fondu
 • Nema neizmirenih obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda

Podnošenje zahteva i potrebna dokumentacija  

Učesnici konkursa za dodelu sredstava preuzimaju obrasce zahteva Razvojnog fonda Autonomne
Pokrajine Vojvodine doo, na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, ili elektronskim putem.

 

Naknada za obradu kreditnog zahteva iznosi 5.000,00 dinara.

Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa iznosi 246,00 dinara.

Navedene naknade potrebno je uplatiti na račun Razvojnog Fonda APV broj 200-2626900101001-56, sa
pozivom na broj 0363001101.

Dokumentacija koju treba podneti 

1. Popunjen obrazac Zahteva za odobravanje kredita sa dokazom o uplati navedenih troškova
2. Popunjen i potpisan obrazac Zahteva/Saglasnosti za povlačenje izveštaja Kreditnog biroa
3. Poslovni plan za zajedničku investiciju po modelu Fonda ukoliko će nosioci registrovanih
poljoprivrednih gazdinstava svojim kreditom učestvovati u zajedničkoj investiciji više
udruženih nosilaca gazdinstava
4. Izjava o povezanim licima.
5. Izjava o učešću u sistemu PDV-a (ukoliko podnosilac zahteva nije u sistemu PDV-a).
6. Potvrda o upisu poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa
aktivnim statusom i izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava – prva i druga strana
izvoda iz RPG.
7. Rešenje o kategorizaciji turističkih kapaciteta od strane opštinske uprave.
8. Fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva.
9. Broj tekućeg računa i potvrda poslovne banke o prosečnom stanju i prometu na računu
gazdinstva za prethodnu i tekuću godinu
10. Rešenje o utvrđivanju poreskog identifikacionog broja – PIB (ukoliko je podnosilac zahteva
u sistemu PDV-a).
11. Predračun predmeta investiranja ili overen kupoprodajni ugovor.
12. Predračun sa specifikacijom radova na izgradnji i adaptaciji građevinskih objekata.
13. Kod izgradnje i adaptacije građevinskih objekata – građevinska dozvola izdata od strane
nadležnog organa uprave.
14. Dokaz o uloženih 20% predračunske vrednosti investicije (bez obrtnih sredstava)
 računi o izvršenim ulaganjima sa izvodima tekućih računa na kojima su evidentirana
plaćanja ili gotovinski račun ili overena fotokopija fiskalnog računa i otpremnica
izdata na podnosioca zahteva.
Navedena ulaganja moraju biti u okviru investicije koja se finansira traženim kreditom i
moraju biti izvršena u prethodnih godinu dana od dana podnošenja zahteva za kredit.
Podnosioci kreditnog zahteva koji će svoje učešće ostvariti putem plaćanja najmanje 20%
predračunske vrednosti investicije, nisu u obavezi dostavljanja dokumentacije navedene pod
tačkom (14), ali su dužni da navedena sredstva uplate pre realizacije kredita i dostave
dokaz o izvršenoj uplati.
15. Dokumenta kojima se dokazuje postojanje dodatnih prihoda članova domaćinstva ukoliko
članovi domaćinstva ostvaruju dodatne prihode.
16. Potvrde nadležnih organa o izmirenosti obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda,
ne starije od 30 dana.
17. Fotokopije ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta sa periodom zakupa u trajanju najmanje
u dužini perioda otplate kredita (odnosi se samo na zemljište koje je prijavljeno u Registar
poljoprivrednih gazdinstava)
18. Potvrda o registraciji – pasoš za goveda
19. Fotokopija saobraćajnih dozvola za mehanizaciju koja je u vlasništvu nosioca
poljoprivrednog gazdinstva
20. Dokumentacija za obezbeđenje kredita:
 Dve lične menice nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa meničim
ovlašćenjem.
 Ukoliko je instrument obezbeđenja hipoteka na poljoprivrednom zemljištu:
– original izvod iz zemljišnih knjiga ili izvod, odnosno prepis Lista nepokretnost
bez tereta i ograničenja za poljoprivredno zemljište koje je predmet hipoteke, ne
stariji od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

– procena tržišne vrednosti poljoprivrednog zemljišta od strane ovlašćenog 

procenitelja odgovarajuće struke, ne starija od 90 dana. Procena poljoprivrednog
zemljišta ne obuhvata vrednost zasada.
– fotokopija ličnih karti svih vlasnika i supružnika ili člana vanbračne zajednice
vlasnika poljoprivrednog zemljišta.
 Ukoliko je instrument obezbeđenja zaloga na novokupljenoj pogonskoj poljoprivrednoj
mašini obavezna je polisa kasko osiguranja sa dopunskim rizikom krađe vinkulirana u
korist Fonda za sve vreme trajanja kredita.
 Ukoliko je instrument obezbeđenja garancija poslovne banke:
– pismo o namerama poslovne banke o izdavanju garancije
Obavezan sadržaj procene tržišne vrednosti, lista procenitelja i Program rada Fonda, nalaze se
na internet strani Fonda (www.rfapv.rs).

Fond zadržava pravo da pored navedene dokumentacije zatraži i dodatnu dokumentaciju ukoliko se
za istom ukaže potreba.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju Konkursa.

Zahtev sa kompletnom potrebnom dokumentacijom iz tačke 6. Konkursa, podnosi se Razvojnom Fondu
Autonomne Pokrajine Vojvodine doo Novi Sad, na adresi Bulevar cara Lazara 7a, 21000 Novi Sad,
Sektoru za kredite, ili poštom na istu adresu.

Zahtevi koji se podnesu nakon zatvaranja Konkursa, kao i zahtevi koji ne ispunjavaju minimalne
uslove navedene u tački 5. Konkursa, neće biti uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u
Sektoru za kredite; elektronskim putem: kreditno@rfapv.rs ili telefonskim putem na brojeve:
021/454-334; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-022; 021/6351-014.

 

Dokumentaciju i sve informacije preuzmite OVDE

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede