Konkurs za bespovratna sredstva za kupovinu kuće na selu otvoren do 1.11.2022.

kuca na selu lepo

Na konkurs mogu da konkurišu supružnici/vanbračni partneri, samohrani roditelj i mladi poljoprivrednik/ca. Prijave do 1. novembra 2022. godine.

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Bespovratna sredstva su namenjena za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Republike Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.

Podnosioci prijave na javni konkurs su supružnici/vanbračni partneri, samohrani roditelj i mladi poljoprivrednik/ca koji ispunjavaju sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu. Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, koju podnosioci prijave predlažu prilikom konkurisanja. Jedinica lokalne samouprave garantuje tačnost podataka i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom.

Bespovratna sredstva nisu namenjena za opremanje seoske kuće i okućnice, porez na prenos apsolutnih prava prilikom kupoprodaje seoske kuće sa okućnicom, porez na imovinu, troškove prikupljanja dokumentacije za prijavljivanje na javni konkurs, kao i za građevinske radove za adaptaciju seoske kuće.

Seoskom kućom sa okućnicom se smatra kuća sa ekonomskim dvorištem, koje se nalazi na istoj katastarskoj parceli kao i seoska kuća ili na susednim parcelama u odnosu na seosku kuću.
Mladi poljoprivrednik/ca je fizičko lice starosti do 45 godina života, koje nije u bračnoj zajednici, živi na selu i bavi se poljoprivredom.

Bračnim parom smatra se bračna zajednica supružnika, odnosno zajednica života žene i muškarca, koja je uređena Porodičnim zakonom („Službeni glasnik RSˮ, br. 18/05, 72/11 – dr. zakon i 6/15).
Vanbračnim partnerima smatraju se muškarac i žena koji se nalaze u vanbračnoj zajednici. Vanbračna zajednica je trajnija zajednica života žene i muškarca, između kojih nema bračnih smetnji, uređena Porodičnim zakonom.

Samohrani roditelj u smislu Programa je roditelj koji sam vrši roditeljsko pravo jer je drugi roditelj nepoznat ili je drugi roditelj umro ili je potpuno lišen roditeljskog prava, odnosno poslovne sposobnosti, a sve u skladu sa Porodičnim zakonom. Samohranim roditeljem se takođe smatra roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo na osnovu odluke suda ili sporazuma o samostalnom vršenju roditeljskog prava.

Iznos bespovratnih sredstava

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1.200.000,00 dinara. Ukupna vrednost seoske kuće sa okućnicom ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara. Ministarstvo za brigu o selu dodeljuje bespovratna sredstva za celokupni iznos procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti.

Dodeljena bespovratna sredstva će biti preneta jedinici lokalne samouprave nakon zaključivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava koji zaključuju Ministarstvo, jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom i podnosilac prijave kome su rešenjem ministra odobrena bespovratna sredstva. Bespovratna sredstva se uplaćuju jedinici lokalne samouprave, u roku predviđenom ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava, na podračun za tekuće namenske transfere u užem smislu, od Republike nižem nivou vlasti.

Po uplati sredstava na račun jedinice lokalne samouprave, zaključuje se ugovor o prometu nepokretnosti između podnosioca prijave kome su rešenjem ministra odobrena bespovratna sredstva i prodavca nepokretnosti, a čija je ugovorna strana i jedinica lokalne samouprave, koja je u obavezi da sredstva prenese na namenski račun prodavcu nepokretnosti po zaključenom ugovoru o prometu nepokretnosti.

Ko može da učestvuje?

Pravo učešća na javnom konkursu imaju podnosioci prijave koji na dan podnošenja prijave ispunjavaju sve sledeće uslove:

 • Da su zajedno sa jedinicom lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, podneli elektronski popunjen obrazac prijave sa dokumentacijom propisanom Programom (obrazac prijave se preuzima na internet stranici Ministarstva);
 • Da su državljani Republike Srbije;
 • Da su punoletni;
 • Da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
 • Da nemaju navršenih 45 godina života;
 • Da nisu osuđivani i da protiv njih nije pokrenut krivični postupak, kao ni istraga;
 • Da su podnosioci prijave u bračnoj zajednici/trajnijoj vanbračnoj zajednici ili je podnosilac prijave samohrani roditelj ili mladi poljoprivrednik/ca;
 • Da nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta, i da nisu otuđili/poklonili nepokretnost u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa;
 • Da nisu sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu;
 • Da nisu u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti (bespovratna sredstva/subvencije/krediti za kupovinu i adaptaciju nepokretnosti);
 • Da nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa propisima Republike Srbije.

Sve propisane uslove za učešće na javnom konkursu moraju da ispune oba supružnika/vanbračna partnera koji su podnosioci prijave.

Kuća mora da ispunjava određene uslove

Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, potrebno je da ispunjava sledeće uslove:

1. Da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje;
2. Da se ne nalazi u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima;
3. Da se nalazi u selu u kojem postoji bar jedan od objekata javne službe ili usluga, zdravstvena ambulanta, pošta, škola, stanica prevoza ili neki od navedenih objekata postoji u susednim selima;
4. Da je upisana u katastar nepokretnosti/zemljišne knjige na ime prodavca, kao porodična stambena zgrada, bez tereta;
5. Da je nepokretnost, kao i svi delovi okućnice koji se nalaze na katastarskoj parceli na kojoj je i nepokretnost ili na susednoj katastarskoj parceli, izgrađena u skladu sa propisima kojima se uređuju planiranje i izgradnja, odnosno da ne postoji zabeležba da je nepokretnost ili deo okućnice izgrađena bez dozvole;
6. Da je vrednost predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno kupoprodajna cena, u granicama njene vrednosti na tržištu nepokretnosti;
7. Da seoska kuća i okućnica nisu predmet sudskog spora, kao i da ne postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi.

Podnosioci prijave mogu konkurisati samo jednom prijavom, osim u slučaju više sile, odnosno u slučaju nastanka nepredviđenih okolnosti koje podnosioci prijave nisu mogli sprečiti ili predvideti.

Nepokretnost može biti u suvlasništvu više lica kada se svi suvlasnici pojavljuju kao prodavci svojih suvlasničkih delova. Seoska kuća sa okućnicom ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje ukoliko je bezbedna i uslovna za stanovanje, poseduje infrastrukturu – kanalizaciju ili septičku jamu, vodu, struju i ako postoji pristup do seoske kuće sa okućnicom preko tvrdog puta.

Podnosioci prijave koji dobiju bespovratna sredstva ne mogu otuđiti nepokretnost u roku od deset godina od dana zaključenja ugovora o prometu nepokretnosti sa prodavcem nepokretnosti i nepokretnost mora biti osigurana u navedenom periodu. Nepokretnost stečena dodelom bespovratnih sredstava ne može biti predmet hipoteke ili zaloge, radi obezbeđenja izvršenja obaveza iz ugovora o kreditu u roku od pet godina od dana zaključenja ugovora o prometu nepokretnosti sa prodavcem nepokretnosti.

Do kada je konkurs otvoren?

Rok za podnošenje prijave teče od dana objavljivanja javnog konkursa do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2022. godine.

Bespovratna sredstva će se dodeljivati po redosledu podnetih prijava – do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2022. godine

Informacije

Program i obrazac prijave se mogu preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu
o selu.

Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adresu ivana.glisanovic@mbs.gov.rs, milos.petrovic@mbs.gov.rs ili na brojeve telefona 011 311 7633, 011 311 7172 i 011 267 3024.

KONKURS u celini preuzmite OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede