Konkurs za bespovratna sredstva za opremanje farmi otvoren do 16. juna 2023.

konkurs farme

Po ovom konkursu maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi je 2.000.000 dinara, dok je minimalan iznos 100.000 dinara.

Cilj Konkursa koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ovčarskih farmi, opremanja kozarskih farmi, opremanja živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hlađenje i skladištenje mleka, nabavke opreme za izđubravanje, nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu.

Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno 85.000.000,00 dinara. Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica podsticajna sredstva za opremanje stočarskih farmi po Konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicija. Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00 dinara, dok je minimalan iznos po jednoj prijavi 100.000,00 dinara. Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2023. godine.

raspisani konkursi

Vrste podsticaja po sektorima

Sektor mleko:

 • Oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije
 • Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka
 • Mašine i oprema za pripremu stočne hrane, za hranjenje i napajanje životinja
 • Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade

Sektor meso:

 • Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka
 • Opremanje objekata za gajenje krmača i proizvodnju prasadi za tov
 • Mašine i oprema za skladištenje i pripremu stočne hrane, za hranjenje i pojenje životinja
 • Oprema za smeštaj kvočki, specijalizovani/posebno opremljeni kavezi
 • Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade

Sektor proizvodnje konzumnih jaja

 • Nabavka opreme za živinarske farme za proizvodnju konzumnih jaja
 • Nabavka opreme za sortiranje, pakovanje i čuvanje konzumnih jaja
 • Opremanje objekata za manipulaciju, odlaganje i obradu stajnjaka
 • Nabavka opreme za rukovanje, sakupljanje i korišćenje životinjskog đubriva; posebna oprema za transport đubriva

Na Konkursu mogu da učestvuju RPG koja imaju :

Sektor mleko 
• Poljoprivredna gazdinstva koja imaju do 29 krava na kraju investicije;
• Nema posebnih kriterijuma za ulaganje u sektoru mleka za koze i ovce.
Sektor meso 
• Poljoprivredna gazdinstva koja imaju do 29 grla goveda i / ili 199 grla ovaca i /ili koza i / ili 29 grla krmača i / ili 199 tovnih svinja i / ili 999 ćuraka i / ili 299 gusaka i / ili 4.999 brojlera na kraju investicije.
Sektor proizvodnje konzumnih jaja 
• Poljoprivredna gazdinstva sa ukupnim kapacitetom objekta za maksimalno 4.999 koka nosilja u eksploataciji na kraju investicije.
Poljoprivredno gazdinstvo mora imati potvrdu za odgovarajuću kategoriju životinja izdatu od nadležne veterinarske službe.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom može se dostaviti:

 • putem pošte na adresu Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, 21000 Novi Sad , Bulevar Mihajla Pupina broj 16, s naznakom: „KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OPREMANjE FARMI U 2023. GODINI”,
 • lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova,
 • elektronskim putem – AgroSens platforma na način opisan u Upustvu o načinu podnošenja elektronske prijave i elektronskom opštenju.

Konkurs je otvoren do 16.6.2023. godine.

INFORMACIJE

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/4881-852 od 10-12 časova

KONKURS u celini možete preuzeti OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede