Konkurs: Bespovratna sredstva supružnicima za kupovinu kuća na selu

kuca stara sa dva prozora

Pokrajinski Zavod za ravnopravnost polova raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu kuće sa okućnicom.

Učesnici i učesnice konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara. PRIJAVE DO 30. SEPTEMBRA 2017. GODINE. 

Cilj konkursa je podsticanje razvoja ruralnih sredina, oživljavanje i podmlađivanje sela, poboljšanje demografske strukture i povećanje udela žena vlasnica nepokretnosti.

Učesnici konkursa mogu biti supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

Bar jedan od supružnika mora da bude mlađi od 40 godina.

Pod seoskim kućama smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 43.000.000,00 dinara.

USLOVI KONKURSA

Učesnici i učesnice konkursa moraju ispunjavati sledeće uslove u trenutku podnošenja prijave na Konkurs:
1. da jedan od učesnika konkursa nije stariji od 40 godina života
2. da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem
nepokretnosti
3. da nisu vlasnici/suvlasnici bilo kakve nepokretnosti i da istu nisu otuđili u prethodnih 5
godina
4. da je bar jedan supružnik/partner u radnom odnosu
5. da imaju najmanje 5 godina neprekidno prijavljeno prebivalište na teritoriji AP Vojvodine
6. da tržišna vrednost predmetne nepokretnosti ne prelazi iznos od 2.000.000,00 dinara.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Uz popunjenu prijavu potrebno je dostaviti sledeću obaveznu dokumentaciju:

1. Fotokopiju lične karte Učesnika/učesnice konkursa;

2. Fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju Učesnika/učesnice konkursa

3. Dokaz o državljanstvu Republike Srbije Učesnika/učesnice konkursa;

4. Dokaz o bračnoj zajednici (izvod iz matične knjige venčanih Učesnika/učesnice konkursa, ne stariji od meseca dana), odnosno overenu izjavu vanbračnih partnera o postojanju vanbračne zajednice;

5. Dokaz o radnom odnosu Učesnika/učesnice konkursa (prijava na zdravstveno osiguranje – M4, fotokopija Ugovora o radu i drugo)

6. Dokaz o stažu osiguranja Učesnika/učesnice konkursa (potvrda iz PIO fonda)

7. Overenu izjavu Učesnika/učesnice konkursa da ne poseduju u vlasništvu ili suvlasništvu nepokretnost (stambeni objekat ili građevinsko zemljište) i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina;

8. Potvrdu Ministarstva finansija RS – Poreske uprave da nije bilo prenosa prava vlasništva na ime Učesnika/učesnice Konkursa;

9. Potvrdu izdatu od strane RGZ – Službe za katastar nepokretnosti o neposedovanju nepokretnosti u mestu prebivališta Učesnika/učesnice konkursa;

10. Izvod iz RGZ – Službe za katastar nepokretnosti za nepokretnost koja se predlaže za kupovinu;

11. Izjavu prodavca/prodavaca nepokretnosti da je/su prihvatio/li uslove Konkursa i da je/su saglasan/ni sa istim;

12. Potvrdu o prebivalištu Učesnika/učesnice konkursa

13. Izjava Učesnika/učesnice konkursa da će stanovati u predmetnoj kući i da istu neće otuđiti u periodu od 10 godina od dana potpisivanja ugovora.

Više informacija

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova na adresi

www.ravnopravnost.org.rs, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova na brojeve telefona 021/6615-177 i 021/6615-133 ili putem imejla zavod.ravnopravnost @gmail.com

 

TEKST KONKURSA 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede