Javni poziv za učešće u promociji preduzetništva i samozapošljavanja

mladi u plasteniku

Poziv je otvoren dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 31. decembra 2019. godine.

Ministarstvo privrede raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za kredite obezbeđene garancijom Fonda za razvoj i učestvovanje u besplatnoj obuci u skladu sa programom promocije preduzetništva i samozapošljavanja.

Program promocije preduzetništva i samozapošljavanja sprovodi Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije i uz stručnu podršku KFW-a.

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ovog programa su 300.000.000,00 dinara.

Od navedenih sredstava, 250.000.000,00 dinara namenjeno je za sprovođenje Programa, dok je iznos od 50.000.000,00 dinara namenjen za troškove angažovanja Implementacionog partnera i sprovođenje programa obuke i mentoringa.

Ovim putem Ministarstvo privrede poziva sva zainteresovana mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike da se prijave za učešće u Programu.

Opšti cilj Programa jeste podsticaj razvoja preduzetništva kroz objedinjenu podršku za osnivanje novih privrednih subjekata. Na taj način bi se stvorili uslovi za kreiranje održivog rasta i zapošljavanja.

Specifični ciljevi Programa su:

 • Sistemska promocija mikro, malih i srednjih preduzeća u cilju poboljšanja mogućnosti samozapošljavanja
 • Ostvarivanje ličnih prihoda
 • Podrška preduzetništvu žena, mladih i socijalnog preduzetništva

Program se sastoji iz 4 komponente:

 1. Garancija za kredite odobrene od strane poslovnih banaka koje su putem javnog poziva izabrane da učestvuju u Programu. Garancija pokriva 60% svakog individualnog kredita uključujući iznos redovne kamate (za kašnjenje do 90 kalendarskih dana od datuma poslednjeg neisplaćenog anuiteta) u okviru Maksimalnog projektovanog portfelja kredita za svaku partnersku banku. Poslovna banka zadržava preostalih 40% rizika.
 2. Odobrenje povoljnih bankarskih kredita od strane partnerskih banaka
 3. Isplata bespovratnih sredstava (granta) zajmoprimcima koji ispune Programom predviđene uslove
 4. Obezbeđivanje stručne, besplatne pomoći i podrške u izradi poslovnog plana i daljem poslovanju kroz mentoring program koji sprovodi Privredna komora Srbije.

U skladu sa Programom, krediti odobreni od strane partnerskih banaka mogu se koristiti za finansiranje investicionih ulaganja (nabavka proizvodne opreme, mašina, postrojenja, sadnica, kupovina ili adaptacija poslovnog ili proizvodnog prostora i sl.), za finansiranje operativnih troškova poslovanja u skladu sa internim procedurama i kreditnom politikom poslovne Banke.

Vrste troškova koji se smatraju operativnim troškovima poslovanja će biti utvrđene internim aktima partnerske banke.

Sredstva kredita se ne mogu koristiti za finansiranje obavljanja delatnosti čije finansiranje nije dozvoljeno prema poslednjoj listi takvih delatnosti koju je izdala Međunarodna finansijska korporacija (IFC) i finansiranje ostalih delatnosti čije bi finansiranje bilo u suprotnosti sa domaćim propisima, zaključenim međunarodnim ugovorima ili namenom i ciljevima ovog programa. Sredstva iz kredita se ne mogu koristiti za:

 • plaćanje rata kredita kao ni za restrukturiranje kredita;
 • otplatu kredita kod druge banke.

Operativni troškovi poslovanja mogu da učestvuju najviše do 30% u strukturi ukupnog investicionog ulaganja. I na ovaj deo kredita primenjivaće se uslovi za investicione kredite.

Finansijski okvir

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ovog Programa su 300.000.000,00 dinara. Od navedenih sredstava, 250.000.000,00 dinara namenjeno je za sprovođenje Programa promocije preduzetništva i samozapošljavanja, dok je iznos od 50.000.000,00 dinara namenjen za troškove sprovođenja programa obuke i mentoringa.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 20% u zavisnosti od iznosa investicije. Investicija predstavlja ulaganje koje se finansira sredstvima iz Programa i ne uključuje participaciju korisnika kredita.

Pravo da podnesu zahtev za kredit kod partnerske banke kao i na dodelu bespovratnih sredstava imaju MMSP i preduzetnici.

Program takođe podstiče finansiranje mladih preduzetnika starosti 18-35 godina, žena preduzetnica, povratnika i preduzetnika koji ulažu u poljoprivredni sektor. MMSP-ovi i preduzetnici moraju biti početnici u poslovanju. Ukoliko privredi subjekat već posluje, ne može postojati duže od 24 meseca u trenutku podnošenja zahteva.

Uslovi koje moraju da ispune korisnici bespovratnih sredstava/kredita:

 1. da se podnosilac zahteva uspešno prijavio za učešće u programu u lokalnoj filijali Privredne komore Srbije;
 2. da je preduzetnik, osnivač/najmanje jedan od osnivača privrednog društva ili nosilac poljoprivrednog gazdinstva uspešno završio obuku u trajanju od pet dana iz organizacije i upravljanja, poslovnog planiranja i finansija za početnike u poslovanju, koja je sastavni deo Programa, što se dokumentuje sertifikatom o završenoj obuci;
 3. da se podnosilac zahteva prijavio za kredit, garanciju i grant u lokalnoj filijali jedne od Partnerskih banaka (UniCredit Banka, Banka Poštanska Štedionica, Raiffeisen Banka);
 4. da je podnosilac zahteva regulisao sve dospele obaveze javnih prihoda, o čemu dostavlja izjavu;
 5. da se podnosilac zahteva za kredit, garanciju i dodelu bespovratnih sredstava ne nalazi na poslednjem spisku EU sankcija što se utvrđuje neposredno pre puštanja kredita u tečaj;
 6. da podnosiocu zahteva pre podnošenja zahteva za kredit, garanciju i zahteva za dodelu bespovratnih sredstava nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti, o čemu dostavlja izjavu;
 7. da preduzetnik, osnivač/osnivači i odgovorna lica odnosno nosilac poljoprivrednog gazdinstva nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i druga krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, i protiv njih se ne vodi istraga niti krivični postupak, o čemu se dostavlja izjava;
 8. da podnosilac zahteva od osnivanja do dana podnošenja zahteva nije primio državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara. Podnosilac prilaže i izjavu da od osnivanja do podnošenja zahteva za kredit nije primio državnu pomoć čija bi visina zajedno sa sredstvima kredita prekoračila iznos od 23.000.000 dinara;
 9. da preduzetnik, osnivač/osnivači i odgovorna lica odnosno nosilac poljoprivrednog gazdinstva nije primio sredstva po Uredbi o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017. ili 2018. godini, o čemu dostavlja izjavu;
 10. da pretežna delatnost privrednog subjekta upisana u Agenciji za privredne registre odgovara nameni kredita koji se finansiraju iz ovog programa.
  Krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:

1) maksimalan iznos kredita: 3.600.000,00 RSD;
2) nominalna kamatna stopa je fiksna, do 5,99% (RSD) na godišnjem nivou i obračunava se i naplaćuje mesečno i o roku dospeća, odnosno za sve vreme važenja ovog ugovora;
3) troškovi i naknade se obračunavaju saglasno Opštim uslovima poslovanja partnerske banke a njihova visina se utvrđuje na osnovu internih akata Banke. Troškovi i naknade ne mogu da budu viši od 1% od iznosa kredita. Banka je u obavezi da na zahtev pruži odgovarajuća objašnjenja i instrukcije koje se odnose na naplatu troškova i tarifa kao i da na zahtev dostavi Opšte uslove poslovanja u vezi sa obračunom kredita;
4) u slučaju docnje naplaćuje se zatezna kamata u skladu sa Opštim uslovima poslovanja u vezi sa obračunom kredita, aktima poslovne politike Banke i zakonskim propisima a u slučaju da je ugovorena kamatna stopa (definisana u tački 2 ovog člana) viša od zatezne kamate, ugovorena kamata teče i nakon dospevanja u docnju.

Korisnik kredita ima pravo na otplatu celog kredita ili dela kredita pre roka dospeća (prevremena otplata kredita) u svakom trenutku tokom trajanja kreditnog odnosa. Banka nema pravo naplate posebne naknade za troškove prevremene otplate.

Ukoliko se prevremena otplata kredita desi pre proteka roka od 12 meseci od dana puštanja kredita u tečaj, odredbe ugovora o garanciji i korišćenju bespovratnih sredstava, koje su zaključene pod uslovom da se kredit otplaćuje najmanje 12 meseci, stavljaju se van snage i korisnik kredita trajno gubi mogućnost korišćenja bespovratnih sredstava na osnovu tog ugovora.

Banka ne može obračunavati i naplaćivati druge kamate, naknade i troškove od korisnika kredita, osim onih koji su regulisani ugovorom.

Krediti se mogu koristiti za:

 1. operativne troškove – period otplate za kredite za operativne troškove ne prelazi 36 mesečnih rata sa maksimalnim periodom počeka od 3 meseca.
 2. investiciona ulaganja – period otplate za investicione kredite ne prelazi 60 meseci sa maksimalnim periodom počeka od 6 meseci.

U slučaju kombinovanja operativni troškovi mogu da učestvuju najviše do 30% u strukturi ukupnog investicionog ulaganja. I na ovaj deo kredita primenjivaće se uslovi za investicione kredite

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Kandidati koji žele da se prijave za učešće u Programu mogu da se informišu o Programu i njegovim uslovima na internet prezentaciji Ministarstva privrede, Fonda za razvoj, Privredne komore Srbije i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Na naznačenim internet prezentacijama nalazi se i spisak potrebne dokumentacije i obrazac za prijavu za učestvovanje na petodnevnoj obuci, koji je potrebno u potpunosti popuniti i elektronskom poštom dostaviti na startup@pks.rs.

Nakon uspešnog slanja prijave za učestvovanje na petodnevnoj obuci. a u roku od 10 radnih dana, kandidati će elektronskom poštom dobiti informaciju o datumu, vremenu i mestu obuke, informacije o treneru, kao i smernice za neophodnu pripremu pre početka obuke. Obuke će se održavati u prostorijama najbližeg regionalnog centra Privredne komore Srbije;

Svaki učesnik će od trenutka obaveštavanja o vremenu i mestu obuke biti u obavezi da potvrdi svoje učešće u roku od 3 dana kako bi se rezervisalo mesto na obuci. Ukoliko se ne dobije potvrda, Privredna komora Srbije će razmotriti mogućnost da drugim kandidatima omogući obuku, kako bi osigurali minimalni broj učesnika potrebnih po kursu obuke.

Nakon završene petodnevne obuke, kandidati će imati mogućnost da dovrše ili pojasne segmente poslovnog plana uz podršku trenera. Raspoloživa podrška za završetak poslovnog plana biće u trajanju od 12 sati.

Nakon pohađane petodnevne obuke, kandidati dobijaju sertifikat o uspešno završenoj obuci. Sertifikat je sastavni deo obavezne dokumentacije pred odlazak u partnersku banku, ali banka samostalno odlučuje o dodeli kredita.

Treneri će kandidatima ukazati na set dokumentacije koja im je neophodna za tehničku ispravnost za podnošenje zahteva za kredit kod partnerskih banaka i proveriti da li je sva dokumentacija kompletirana pre podnošenja zahteva za kredit kod banke.

Nakon završene obavezne petodnevne obuke, dobijenog sertifikata, kao i provere tehničke ispravnisti dokumentacije pred odlazak u parnersku banku, kandidat podnosi zahtev za odobravanje kredita, dodelu bespovratnih sredstava i izdavanje garancije u lokalnoj filijali izabrane partnerske banke.

Nakon prijema zahteva za dodelu bespovratnih sredstava i zahteva za kredit, banka ocenjuje podneti kreditni zahtev privrednog subjekta. Rok za obradu zahteva privrednog subjekta kod partnerske banke je najviše 15 dana, nakon čega privredni subjekt treba da bude obavešten ukoliko je potrebno dopuniti dokumentaciju u određenom roku.

Informacije o svim odobrenim zahtevima za kredit uz svu potrebnu dokumentaciju, partnerska banka dostavlja Kancelariji.

Komisija Kancelarije vrši pregledanje, kontrolu ispravnosti zahteva i njegovu ocenu i donosi odluke o prihvatanju zahteva i dodeli bespovratnih sredstva, prema redosledu prijema formalno ispravnih zahteva, ili o odbijanju zahteva.

Odluku o prihvatanju ili odbijanju zahteva za dodelu bespovratnih sredstva Kancelarija dostavlja Fondu. Odluka o prihvatanju zahteva i dodeli bespovratnih sredstava mora da sadrži obaveštenje korisniku da mu se dodeljuje de minimis državna pomoć.

Nakon dobijanja kredita kod partnerske banke, Privredna komora Srbije će pružiti stručnu savetodavnu podršku/mentoring u trajanju od 12 meseci.

Poziv za učestvovanje u Programu je otvoren dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 31. decembra 2019. godine.

VIŠE NA SAJTU privreda.gov.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede