Dugoročni krediti za nabavku pogonske i priključne mehanizacije uz kamatu od 2%

subvencionisani kredit

U skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva dugoročni krediti mogu biti od 100.000 do 10.000.000 dinara. Otvoren do iskorišćenja sredstava 

Dugoročni krediti za nabavku pogonske i priključne mehanizacije Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine imaju za cilj da obezbede finansijska sredstava radi podrške razvoja i unapređenja sektora poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, povećanja obima, efikasnosti i inteziviranja poljoprivredne proizvodnje, povećanja produktivnosti, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 70 godina života.

Krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje nabavke poljoprivredne pogonske i priključne mehanizacije. Iznos kredita, u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, je od 100.000 do 10.000.000 dinara, a prilikom obračuna iznosa kredita, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost ukoliko je podnosilac zahteva u sistemu PDV-a.

Kamatna stopa (godišnja):

  • kredit sa valutnom klauzulom: promenljiva, 2 % + šestomesečni Euribor. Primenjuje se srednji kurs NBS za evro. Vrši se šestomesečno usklađivanje (u odnosu na dan realizacije kredita / dan prethodnog usklađivanja) promenljive kamatne stope u skladu sa promenama 6M Euribor referentne kamatne stope, na način da će se za budući obračun kamate koristiti vrednost referentne kamatne stope koja se primenjuje na dan usklađivanja. Za kredite odobrene uz garanciju poslovne banke kamatna stopa se umanjuje za 1 %.
  • dinarski kredit: promenljiva, referentna kamatna stopa NBS + 0,80 %. Vrši se usklađivanje promenljive kamatne stope u skladu sa promenama referentne kamatne stope NBS, na način da će se za budući obračun kamate koristi vrednost referentne kamatne stope NBS koja se primenjuje na dan usklađivanja. Usklađivanje se vrši pri prvom dospeću (anuiteta, kamate) nakon promene referentne kamatne stope.

dugorocni krediti

Dugoročni krediti otvoreni do iskorišćenja planiranih sredstava

Sopstveno učešće je najmanje 20% predračunske vrednosti u slučaju finansiranja pogonskih mašina, bez učešća u slučaju finansiranja priključnih mašina; ukoliko je obezbeđenje zaloga na novokupljenoj pogonskoj poljoprivrednoj mašini sopstveno učešće je najmanje 30%. Učešće se obezbeđuje uplatom pre realizacije kredita.

Rok vraćanja kredita je do 5 godina u okviru kojih je obuhvaćen grejs period do 6 meseci. U grejs periodu obračunava se i plaća interkalarna kamata mesečno, tromesečno ili šestomesečno u visini ugovorene kamatne stope;
anuiteti se obračunavaju i plaćaju mesečno, tromesečno ili šestomesečno. Kredit je bez naknade za obradu kreditnog zahteva .

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju Konkursa.

Sve o ovom kreditu saznajete OVDE

Preporučujemo: Mehanizacija za razbijanje pokorice

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede