Bespovratna sredstva za podršku za ulazak u lance dobavljača

bespovratna sredstva poziv

Bespovratna sredstva koja se odobravaju u skladu sa Programom mogu se dodeliti u vezi realizacije projektnih aktivnosti, odnosno mera intervencija koje se odnose na ulaganje u materijalnu imovinu i/ili konsultantsku podršku.

Javni poziv za učešće u programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u 2021. godini

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) kroz sprovođenje višegodišnjeg Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija (u daljem tekstu: Program) ima za cilj podršku privrednim društvima u proizvodnim delatnostima da kroz unapređenje svojih poslovnih performansi ispune uslove da postanu dobavljači multinacionalnih kompanija (u daljem tekstu: MNK).

Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava ima Podnosilac prijave koji kumulativno ispunjava sledeće opšte  i  posebne  uslove:

Opšti uslovi:

 1. da je Podnosilac prijave registrovan u APR, odnosno upisan u odgovarajući registar privrednih društava, najkasnije do 1. januara 2018. godine;
 2. da kapital Podnosioca prijave nije u javnoj svojini;
 3. da je Podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 4. da Podnosilac prijave nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći;
 5. da Podnosilac prijave nije povezan sa kupcem ili potencijalnim kupcem;
 6. da Podnosilac prijave ne ispunjava uslove za sticanje statusa MNK ili nije povezan sa grupacijom koja ispunjava uslove za sticanje statusa MNK, u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva;
 7. Podnosilac prijave koji je povezan sa grupacijom koja ispunjava uslove za sticanje statusa MNK i koji je povezan sa kupcem ili potencijalnim kupcem koji ispunjava uslove za sticanje statusa MNK može učestovati u Programu ukoliko efekat učešća rezultira uvođenjem inovativnog proizvoda;
 8. da Podnosilac prijave nije neopravdano odustao od učešća u prethodnim Programima.

Posebni uslovi:

Tehnički kapacitet:

 1. da Podnosilac prijave poseduje implementiran sistem kvaliteta ISO 9001.

Poslovni kapacitet:

 1. da Podnosilac prijave kao pretežnu delatnost obavlja prerađivačku delatnost u: sektoru automobilske industrije – uređaji  i komponente za automobilsku industriju (plastika, guma, mašine / oprema); sektoru mašina  i opreme za druge namene; sektoru obrade metala; sektoru gume i plastike; sektoru proizvodnje kućnih aparata i delova kućnih aparata; sektoru električnih i elektronskih sistema i elemenata električnih i elektronskih sistema;
 2. da proizvodi Podnosioca prijave pripadaju grupi direktnih/indirektnih materijala koji se nalaze u lancu vrednosti industrijskih sektora iz tačke 1. Poslovnog kapaciteta i da Podnosilac prijave raspolaže mašinama i opremom koje mogu biti upotrebljene za serijsku proizvodnju direktnih/indirektnih materijala koji se nalaze u lancu vrednosti industrijskih sektora iz navedene tačke.

Kadrovski kapacitet:

 1. da Podnosilac prijave ima minimum 15 zaposlenih lica u radnom odnosu, na dan 27. avgusta 2021. godine, prema evidenciji CROSO.

Finansijski kapacitet:

 1. da je Podnosilac prijave u toku 2019. ili 2020. poslovne godine ostvario poslovni prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga (od čega je izuzet prihod od prodaje robe) nastalih obavljanjem delatnosti iz proizvodnih sektora koji su predmet podrške ovog Programa, na domaćem ili/i inostranom tržištu, u iznosu ne manjem od 35.000.000,00 RSD  dinara;
 2. da vrednost osnovnih sredstava iskazanih u okviru pozicija AOP 0010 (Nekretnine, postrojenja i oprema) pojedinačnog, odnosno konsolidovanog bilansa stanja, u 2019. ili 2020. poslovnoj godini Podnosioca prijave, nije manja od 35.000.000,00 RSD dinara;
 3. da protiv Podnosioca prijave nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak, postupak reorganizacije ili postupak likvidacije.

Namena bespovratnih sredstava   

Programom se sufinansiraju aktivnosti Korisnika koje se odnose na unapređenje poslovnih performansi koje su u skladu sa potrebama uspostavljanja saradnje ili preporukama MNK. Bespovratna sredstva koja se odobravaju u skladu sa Programom mogu se dodeliti u vezi realizacije projektnih aktivnosti, odnosno mera intervencija koje se odnose na ulaganje u materijalnu imovinu i/ili konsultantsku podršku.

bespovratna sredstva prerada 1

Ulaganje u materijalnu imovinu

Pod ulaganjem u materijalnu imovinu podrazumeva se:

 1. Kupovina i instalacija neophodnih industrijskih robota u funkciji izrade delova i poluproizvoda koji će se isporučivati MNK ili njihovim dobavljačima, do tri godine starosti;

Refundacija do 40% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od 12.000.000,00 RSD.

Pod ovom merom intervencije se podrazumevaju i svi neophodni radovi na postojećoj proizvodnoj hali radi osposobljavanja i stavljanja u rad neophodnih industrijskih robota;

 1. Kupovina opreme za automatizaciju i unapređenje postojećih proizvodnih procesa (proizvodne trake, CNC mašine, mašine za pakovanje itd.) koji su u funkciji izrade delova ili poluproizvoda za MNK ili njihove dobavljače, do tri godine starosti;

Refundacija do 40% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od 12.000.000,00 RSD.

Pod ovom merom intervencije se podrazumevaju i svi neophodni radovi na postojećoj proizvodnoj hali radi osposobljavanja i stavljanja u rad opreme za automatizaciju i unapređenje postojećih proizvodnih procesa;

 1. Izrada i implementacija softverskih rešenja u cilju optimizacije postojećih proizvodnih procesa;

Refundacija do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od 8.000.000,00 RSD.

 1. Kupovina opreme za međufaznu kontrolu kvaliteta i kvaliteta gotovih proizvoda koji se isporučuju MNK ili njihovim dobavljačima, do tri godine starosti;

Refundacija do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od 12.000.000,00 RSD.

Pod ovom merom intervencije se podrazumevaju i svi neophodni radovi na postojećoj proizvodnoj hali radi osposobljavanja i stavljanja u rad opreme za međufaznu kontrolu kvaliteta i kvaliteta gotovih proizvoda.

 1. Kupovina neophodnog specifičnog alata ili pribora u skladu sa zahtevom MNK koji će biti u funkciji izrade delova i poluproizvoda za tu MNK.

Refundacija do 40% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći 5.000.000,00 RSD.

 1. Kupovina i instalacija autonomnih robota sa sposobnošću učenja i kobota, do 3 godine starosti i koji su neophodni kako bi se ispunili zahtevi MNK ili dobavljača MNK;

Refundacija do 70% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od 15.000.000,00 RSD;

 1. Adaptacija postojećih proizvodnih hala u cilju usklađivanja sa specifičnim tehnološkim zahtevima industrijskih sektora kojima pripada MNK i/ili Podnosilac prijave (čiste sobe, antistatički pod i sl.), a u skladu sa zahtevima i pravilima MNK ili u cilju uspostavljanja saradnje sa MNK;

Refundacija do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od  8.000.000,00 RSD.

Konsultantska podrška

Pod konsultantskom podrškom podrazumeva se podrška:

 1. za optimizaciju proizvodnih procesa koji su ključni za ispunjenje zahteva MNK, a u skladu sa očekivanim standardima upravljanja proizvodnim procesima u ciljnim sektorima, posebno optimizacija postojećih proizvodnih linija, uspostavljanje serijske proizvodnje i primena kontrole kvaliteta;

Refundacija do 70% do ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti većiod 5.000.000,00 RSD;

 1. za uvođenje ili unapređenje korporativnog upravljanja, a koje obuhvata: strateško i operativno planiranje, upravljanje ljudskim resursima, marketinške aktivnosti u cilju povećanja obima plasmana proizvoda i pronalaženje novih klijenata;

Refundacija do 70% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od 2.500.000,00 RSD;

 1. za uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta prema zahtevima standarda koji su specifični za industrijske grane u kojima posluje Podnosilac prijave ili MNK (IATF16949/IRIS/CE-3A/CEN i drugi pojedinačni specifični standardi u grupi CEN standarda), kao i za implementaciju i sertifikaciju sistema menadžmenta kvaliteta ISO 14001, ISO 50001, ISO 18001;

Refundacija do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od 2.500.000,00 RSD.

Podrška za uspostavljanje saradnje sa MNK

Pod podrškom za uspostavljanje saradnje sa MNK podrazumeva se finansijska podrška za:

 1. troškove terenskog uvida u poslovne performanse Podnosioca prijave od strane predstavnika MNK (dijagnostika);

Refundacija do 80% od ukupne vrednosti opravdanih troškova,  u iznosu koji ne može biti veći od 1.500.000,00 RSD po jednoj sprovedenoj dijagnostici.

Troškovi dijagnostike koji mogu biti predmet finansiranja odnose se na:

 • troškove dijagnostike koja se sprovodi radi utvrđivanja poslovnih performansi Podnosioca prijave radi potencijalne saradnje sa MNK;
 • troškove dijagnostike koja se sprovodi radi utvrđivanja poslovnih performansi Podnosioca prijave prilikom uvođenja novog proizvoda u njegov proizvodni proces.

Opravdani troškovi dijagnostike obuhvataju samo troškove radnih sati angažovanog osoblja. Sredstva se ne mogu koristiti za putne troškove i troškove smeštaja nastalih u toku dijagnostike.

Podnosilac prijave može da podnese prijavu istovremeno za najviše 3 dijagnostike, ali iste moraju biti sprovedene od strane predstavnika različitih MNK.

 1. troškove godišnjeg ulistavanja na interaktivne platforme namenjene povezivanju dobavljača iz ciljanih sektora,

Refundacija u visini do 100% od ukupne vrednosti opravdanih troškova,  u iznosu koji ne može biti veći od 300.000,00 RSD.

Troškovi ulistavanja koji mogu biti predmet finansiranja obuhvataju troškove godišnje pretplate na interaktivne platforme kojom se omogućuje potpuni pristup izabranoj platformi sa mogućnošću pregleda celokupnog sadržaja, odnosno, pregleda potražnje i ulistavanja proizvodnog programa Podnosioca prijave kao ponuđača.

Sredstva se ne mogu koristiti za troškove radnih sati utrošenih radi identifikovanja najoptimalnije interaktivne platforme.

Podnosilac prijave može da podnese prijavu istovremeno za godišnje ulistavanje na 3 različite platforme.

 1. troškove plaćanja premije osigranja od opšte odgovornosti za štetu, odnosno osiguranje od odgovornosti iz delatnosti za štetu pričinjenu trećim licima i/ili osiguranja od odgovornosti za proizvode i/ili osiguranja od povlačenja robe, kod društava za osiguranje koja su u registru Akcionarskih društava za osiguranje i reosiguranje pri Narodnoj banci Srbije, u skladu sa zahtevima MNK sa kojom je uspostavljena prva saradnja.

Refundacija u visini do 100% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, u iznosu koji ne može biti veći od 2.500.000,00 RSD.

Raspoloživa finansijska sredstva    

Za realizaciju Javnog poziva u 2021. godini opredeljen je budžet u iznosu od 230.000.000,00 RSD.

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, refundacijom kao sufinansiranje u visini do određenog procenta iznosa opravdanih troškova.

Sredstva se dodeljuju odabranom Korisniku u skladu odredbama Uredbe kao državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć). U skladu sa članom 4. Uredbe, iznos de minimis državne pomoći koji se dodeljuje Korisniku ne sme preći 23.000.000,00 dinara u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine.

Kako se prijaviti za bespovratna sredstva?

Javni poziv će biti objavljen 27. avgusta 2021. godine i trajaće 60 dana, odnosno do 26. oktobra 2021. godine.

Prijave se podnose elektronski, kreiranjem korisničkog naloga na linku https://prijave.ras.gov.rs/dobavljaci/ i verifikacijom internet adrese.

Kreiranjem korisničkog naloga otvara se stranica za unos podataka, kao i za unos prateće dokumentacije, a sve u okviru Obrasca 1- Prijava za učešće u Programu. Korisnik naloga nakon unosa podataka i kompletiranja dokumentacije, potvrđuje da je prijava kompletna, čime se prijava elektronski zaprimljuje. Svaki Podnosilac prijave dobija obaveštenje o prijemu prijave, zavodni broj prijave i Ugovor o poverljivosti informacija. Svaki Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu.

Link za prijavu je dostupan do kraja Javnog poziva, nakon čega više nije moguće podneti prijavu.

Detaljno o potrebnoj dokumentaciji za konkurisanje i sve ostale informacije o Javnom pozivu pročitajte OVDE

Preporučujemo

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede