Bespovratna sredstva za opremanje stočarskih farmi

krave farma jedu

Bespovratna sredstva namenjena fizičkim i pravnim licima. Konkurs je otvoren zaključno sa 21.02.2020 godine.

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2020. godini raspisao je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Cilj Konkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2020. godini.

Bespovratna sredstava su namenjena za sufinansiranje:

  • opremanja govedarskih farmi,

  • opremanja svinjarskih farmi,

  • opremanja ovčarskih farmi,

  • opremanja kozarskih farmi,

  • opremanja živinarskih farmi,

  • nabavke opreme za mužu,

  • nabavke opreme za hlađenje i skladištenje mleka,

  • nabavke opreme za izđubravanje, nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu.

Visina i namena sredstava

Za realizaciju Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2020. godini predviđen je ukupan iznos do 80.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za opremanje stočarskih farmi po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godini, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00 dinara, odnosno 2.200.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godini, a drugi mlađi, maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00 dinara).

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 60.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 100.000,00 dinara bez PDV-a.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu – NULTA KONTROLA.

NULTOM KONTROLOM se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu. Investicije započete pre nulte kontrole se ne prihvataju.

Priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01. 01. 2020. godine.

Bespovratna sredstva po ovom Konkursu namenjena su za nabavku nove opreme:

Sektor mleko:

1. Oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije

2. Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka (transporteri za stajnjak; uređaji za mešanje polutečnog i tečnog stajnjaka; pumpe za pražnjenje rezervoara; separatori za polutečni i tečni stajnjak; mašine za punjenje tečnog stajnjaka

3. Mašine i oprema za pripremu stočne hrane, za hranjenje i napajanje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu;

4. Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade

Sektor meso i jaja:

1. Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka (transporteri za stajnjak; uređaji za mešanje polutečnog i tečnog stajnjaka; pumpe za pražnjenje rezervoara; separatori za polutečni i tečni stajnjak; mašine za punjenje tečnog stajnjaka

2. Opremanje objekata za gajenje krmača i proizvodnju prasadi za tov

3. Mašine i oprema za skladištenje i pripremu stočne hrane, za hranjenje i pojenje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu

4. Oprema za smeštaj kvočki, specijalizovani/posebno opremljeni kavezi

5. Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade

6. Nabavka opreme za živinarske farme za proizvodnju konzumnih jaja

7. Nabavka opreme za sortiranje, pakovanje i čuvanje konzumnih jaja

8. Opremanje objekata za manipulaciju, odlaganje i obradu stajnjaka

9. Nabavka opreme za rukovanje, sakupljanje i korišćenje životinjskog đubriva; posebna oprema za transport đubriva

Ko može biti korisnik sredstava?

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to :

1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;
– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;

2. pravno lice:
– privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva
– zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva
– složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

O USLOVIMA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU PROČITAJTE OVDE

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 21.02.2020 godine.

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/4881-852 od 10-12 časova.

Tekst konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti na veb-sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede