Grad Beograd dodeljuje bespovratna sredstva za priključne mašine (do 80 % vrednosti)

beograd

Gradska uprava Grada Beograda dodeljuje podsticajna sredstva za nabavku poljoprivrednih priključnih mašina na teritoriji grada za 2023. godinu

Podsticajna sredstva za ovu namenu obezbeđena su u iznosu od 120.600.500,00 dinara. Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku jedne poljoprivredne priključne mašine. Sredstva su namenska i bespovratna i dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 80% od cene prihvatljivih troškova nabavke priključne mašine bez PDV-a, s tim da maksimalan iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 500.000,00 dinara po korisniku.

Ko može da učestvuje?

Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće opšte uslove:

 • da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda;
 • da je fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda (u daljem tekstu: poljoprivredno gazdinstvo);
 • da podnosilac prijave ili član poljoprivrednog gazdinstva u vlasništvu ili u zakupu ima najmanje 0,50 ha obradivog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda;
 • da ne koristi bespovratna podsticajna sredstva od strane drugih budžetskih korisnika za nabavku priključne mašine koja je predmet Javnog poziva u tekućoj godini;
 • da podnosilac prijave i dobavljač ne predstavljaju povezana lica (povezana lica jesu nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u prvoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica);
 • da nema neizmirenih dospelih poreskih obaveza po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda na teritoriji grada Beograda za 2022. godinu;
 • da nabavku priključne mašine izvrši nakon objavljivanja Javnog poziva.

Osim navedenih podnosilac prijave mora da ispunjava i sledeće specifične uslove:

 • po sektoru mleka – da u vlasništvu poljoprivrednog gazdinstva ima do 29 mlečnih krava na kraju investicije;
 • po sektoru mesa – da u vlasništvu poljoprivrednog gazdinstva ima do 29 grla goveda i/ili 199 grla ovaca i/ili 199 koza i/ili 29 grla krmača i/ili 199 tovnih svinja i/ili 999 ćuraka i/ili 299 gusaka i/ili 4.999 brojlera na kraju investicije;
 • po sektoru voća – da vrednost investicije ne prelazi iznos od 49.999 evra (odnosno u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan objavljivanja Javnog poziva);
 • po sektoru povrća – da vrednost investicije ne prelazi iznos od 49.999 evra (odnosno u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan objavljivanja Javnog poziva);
 • po sektoru vinogradarstva – da je registrovan u Vinogradarskom registru u skladu sa zakonom o vinu sa najviše 1,99 ha vinograda na kraju investicije;
 • po sektoru žitarica, industrijskih useva i hmelja – da ima do 49 ha zemljišta pod žitaricama i industrijskim usevima ili do 1,99 ha zemljišta pod hmeljom.

Rok za prijavu do kraja marta

Prijava sa dokumentacijom traženom Javnim pozivom se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom: „JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU POLjOPRIVREDNIH PRIKLjUČNIH MAŠINA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2023. GODINU – NE OTVARATI”, a na poleđini koverte obavezno napisati ime, prezime, adresu i broj telefona podnosioca prijave i to:
– preporučenom poštom na adresu: Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijat za poljoprivredu, Kraljice Marije 1, 11060 Beograd ili
– ličnom dostavom: Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za poljoprivredu, ul. Kraljice Marije br. 1, Beograd, 3. sprat, šalter broj 3.

Rok za podnošenje prijava na šalteru 3 pisarnice Gradske uprave je 31.03.2023. godine do 15 časova. Prijave podnete preporučenom pošiljkom predate pošti najkasnije do 31.03.2023. godine do 15 časova, smatraće se blagovremenim.

INFORMACIJE

Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona: 011/715-7831, 011/715-7418, 011/715-7388, 011/715-7392.

OVDE preuzmite Konkurs u celini

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede