Razmena semenske za merkantilnu pšenicu roda 2018. i 2019. godine

zrna psenice na dlanu

Naturalna razmena sertifikovane semenske pšenice za merkantilnu pšenicu roda 2018. i 2019. godine, za potrebe jesenje setve.

U cilju pomoći primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji , Vlada Republike Srbije je na predlog Republičke direkcije za robne rezerve dala saglasnost da se za potrebe jesenje setve, izvrši naturalna razmena sertifikovane semenske pšenice za merkantilnu pšenicu roda 2018. i 2019. godine.

Razmena će se vršiti, sa

– fizičkim licima – nosiocoma aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava

– ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve

– zemljoradničkim zadrugama koje su registrovane u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica

– ostalim pravnim licima koja su registrovana u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Pariteti

Paritetni odnos kod razmene semenske za merkantilnu pšenicu roda 2018. i 2019. godine je sledeći:

– 1 kg semenske pšenice za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2018. godine.

– 1 kg semenske pšenice za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2019. godine.

Razmena semenske za merkantilnu pšenicu odobravaće se fizičkim licima, zemljoradničkim zadrugama, ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve i ostalim pravnim licima koji nemaju finansijska dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Republičkom direkcijom za robne rezerve.

Sredstva obezbeđenja isporuke merkantilne pšenice roda 2019. godine su:

– za fizička lica – nosioce aktivnog porodičnog poljoprivrednog

gazdinstava – jedna blanko potpisana solo menica.

– za ovlašćene skladištare Republičke direkcije za robne rezerve – 3 (tri) blanko sopstvene menice.

– za zemljoradničke zadruge – dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist Republičke direkcije za robne rezerve na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu dužnika, u visini vrednosti ugovora.

– za ostala pravna lica – dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist Republičke direkcije za robne rezerve na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu dužnika

Količina semenske pšenice koja se odobrava u razmenu:

– jednom fizičkom licu – nosiocu aktivnog poljoprivrednog gazdinstva maksimalno do 20.000 kg,

– ovlašćenom skladištaru Republičke direkcije za robne rezerve, zemljoradničkoj zadruzi i ostalim pravnim licima određivaće se na osnovu količina navedenih u podnetim zahtevima i raspoloživih količina semenske pšenice.

Zahtevi se dostavljaju u pisanoj formi preporučenom poštom na adresu Republička direkcija za robne rezerve, ul. Dečanska 8a, 11000 Beograd ili u pisarnici Direkcije na istoj adresi

U zahtevima obavezno treba navesti količinu i sortiment semenske pšenice, a za fizička lica: ime i prezime nosioca aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, adresu, registarski broj gazdinstva i kontakt telefon.

Sorte pšenice za razmenu

Sorte pšenice koje se nude u razmenu, a nalaze u doradnom centru „ Best Seed Producer“ u Srbobranu su:

· Somonida

· NS 40 S

· Pobeda

· Zvezdana

· Renesansa

· Ilina

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone u Beogradu: 011/3239-052, 3239-425, 3239-059, 3239-058 i u Novom Sadu 021/526-890.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede