Razmena NPK đubriva za merkantilnu pšenicu roda 2020. i 2021. godine

psenica klasovi zrno

Razmena je omogućena za fizička lica – nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, ovlašćene skladištare Direkcije, zemljoradničke zadruge i ostala pravna lica.

Za razmenu 4.000.000 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za merkantilnu pšenicu roda 2020. i 2021. godine je Republička direkcija za robne rezerve oglasila prikupljanje pismenih zahteva.

Paritet za razmenu

Razmena mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za merkantilu pšenicu roda 2020. i 2021. godine će se vršiti pod sledećim uslovima:

-1 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 1,80 kg merkantilne pšenice roda 2020. godine;
-1 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 2,00 kg merkantilne pšenice roda 2021. godine.

Ko ima pravo da podnese zahtev za razmenu?

Pravo na razmenu imaju:
– fizička lica – nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
– ovlašćeni skladištari Direkcije;
– zemljoradničke zadruge,
– ostala pravna lica.

Pravo na razmenu imaju zemljoradničke zadruge i pravna lica koja su registrovana u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Mineralno đubrivo NPK (6:24:12)

1. Količina: 4.000.000 kg

2. Kvalitet: Mineralno đubrivo NPK (6:24:12) koje se daje u razmenu je domaćeg porekla, upakovano u polietilenske vreće, egalizovane na 25/1 kg neto mase, na euro paletama, zaštićeno PVC folijom, koje u potpunosti odgovara standardu kvaliteta utvrđenog SRPS-om.

Kvalitet mineralnog đubriva u svemu mora odgovarati odredbama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta (Sl.glasnik RS“, br. 41/2009 i 17/2019) i Pravilnika o uslovima za razvrstavanje i utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanjima sadržaja hranljivih materija i minimalnim i maksimalnim vrednostima dozvoljenog odstupanja sadržaja hranljivih materija i o sadržini deklaracije i načinu obeležavanja sredstava za ishranu bilja („Sl.glasnik RS“, br. 41/2009, 30/2017 i 31/2018).

3. Cena: u d/kg, se utvrđuje iz odnosa razmene.

4. Preuzimanje mineralnog đubriva: U skladištu “Elixir Zorka-Mineralna đubriva“ DOO Šabac.

Merkantilna pšenica roda 2020. i 2021. godine

1. Kvalitet: Merkantilna pšenica roda 2020. i 2021. godine, koja se isporučuje iz razmene, u svemu mora odgovarati odredbama srpskog standarda SRPS E.B1.200 i SRPS E.B1200/1, sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13%, ukupne primese 2% od čega neorganskog porekla maks. 0,25%., sadržaj sirovih proteina min. 11,5% Merkantilna pšenica je u rasutom stanju, uskladištena u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

2. Pakovanje: u rasutom stanju.

3. Cena: u d/kg, se utvrđuje iz odnosa razmene.

4. Isporuka merkantilne pšenice: Kod ovlašćenog skladištara Direkcije.

5. Rok isporuke: Krajnji rok isporuke merkantilne pšenice roda 2021, do 15.08.2021. godine.

Plaćanje je kompenzacijom nakon isporuke navedenih roba koje su predmet razmene.

Ugovaranje razmene mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za merkantilnu pšenicu odobravaće se fizičkim licima, zemljoradničkim zadrugama, ovlašćenim skladištarima Direkcije i ostalim pravnim licima koji nemaju finansijska dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Direkcijom.

Količine mineralnog đubriva NPK (6:24:12) koja se odobrava u razmenu:

– fizičkom licu – nosiocu aktivnog poljoprivrednog gazdinstva, maksimalno do 5.000 kg,
– ovlašćenom skladištaru Direkcije, zemljoradničkoj zadruzi i ostalim pravnim licima, maksimalno do 500.000 kg.

Sredstva obezbeđenja isporuke merkantilne pšenice roda 2021. godine su:

– za fizička lica – nosioce aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva – jedna blanko potpisana solo menica.
– za ovlašćene skladištare Direkcije – 3 (tri) blanko sopstvene menice;
– za zemljoradničke zadruge – garancija poslovne banke ili dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist Direkcije na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu dužnika, u visini vrednosti ugovora;
– za ostala pravna lica – garancija poslovne banke ili dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist Direkcije na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu dužnika, u visini vrednosti ugovora.

Zahtev za razmenu treba da sadrži sledeće podatke i dokaze:

– Osnovne podatke o podnosiocu zahteva (pun naziv privrednog subjekta,
PIB, matični broj, tačna adresa, lice za kontakt, sa brojem telefona);
– Količina mineralnog đubriva NPK (6:24:12);
– Rod merkantilne pšenice;
– Izvod o registraciji privrednog subjekta izdat od Agencije za privredne registre, ne stariji od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva;

Zahteve podnosioca koji su u sudskom sporu sa Direkcijom, koji imaju neizmirene dospele obaveze prema Direkciji, neće se uzeti u razmatranje.

Direkcija će zahteve za ugovaranje robne razmene primati na Obrascu, koji je u prilogu, do 15.11.2020. godine, poštom na adresi:

Republička direkcija za robne rezerve 
11000 Beograd, ul. Dečanska br.8a

Bliža obaveštenja mogu se dobiti preko sledećih brojeva telefona
– 011/3239-992 , lice za kontakt Ljiljana Ilić, e-mail: ljiljana.ilic@rdrr.gov.rs
– 011/3349-831, lice za kontakt Helena Žugić, e-mail: helena.zugic@rdrr.gov.rs

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede