Robne rezerve kupuju ovogodišnji kukuruz po ceni od 29 dinara

kukuruz rinfuz

Robne rezerve kupuju merkantilni kukuruz po ceni od  29,00 din/kg (u cenu uračunat PDV), uskladišten u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije. Prijave do 30. novembra.

Republička direkcija za robne rezerve izvršiće kupovinu do 23.186.458 kg merkantilnog kukuruza rod 2021. godine.

Kupovina merkantilnog kukuruza vršiće se od:

– fizičkih lica – nosilaca poljoprivrednih porodičnih gazdinstava,
– zemljoradničkih zadruga, registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica i
– ovlašćenih skladištara, koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju
kukuruza i drugih
– pravnih lica, registrovanih u APR-u, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje
žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge, ovlašćeni skladištari i pravna lica, moraju imati gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Sl. glasnik RS“, br. 17/2013, 102/2015, 6/2016 i 46/2017, 44/2018 – dr. Zakon, 102/2018 i 6/2019), i nalaze se u aktivnom statusu.

Kupovina merkantilnog kukuruza vršiće se od fizičkih lica – nosilaca poljoprivrednih porodičnih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga, ovlašćenih skladištara i pravnih lica, koja nemaju finansijskih dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Direkcijom.

Direkcija za robne rezerve će otkupljivati merkantilni kukuruz koji mora biti, domaćeg porekla, prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B3.516 i SRPS.E.B3.516/1, sa sledećim elementima kvaliteta:

  1. do 14 % vlage,
  2. do 8 % lomljenih zrna,
  3. do 2 % defektnih zrna,
  4. do 2 % nagorelih zrna,
  5. strane primese maks. 1%, od toga 0,5 % anorganskih.
  6. Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm.

Cena merkantilnog kukuruza je 29,00 din./kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva biće 10 tona, a maksimalna 100 tona.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od zemljoradničke zadruge, ovlašćenog skladištara i pravnog lica je 100 tona a maksimalna je 1.000 tona.

Direkcija će u zavisnosti od ponude merkantilnog kukuruza u otkupu, vršiti raspoređivanje ponuđenih količina u skladu sa potrebama i teritorijalnom rasporedu ovlašćenih skladišta.

Prijavljivanje za prodaju merkantilnog kukuruza zainteresovana registrovana poljoprivredna gazdinstva, zemljoradničke zadruge, ovlašćeni skladištari i pravna lica, mogu se prijaviti elektronski, na portalu Direkcije www.rdrr.gov.rs, svakog radnog dana od 7:00 do 14:00 časova.

Ugovaranje, zaključivanje ugovora vršiće se na osnovu elektronskih prijava prodavaca, u skladu sa slobodnim skladišnim kapacitetima i potrebama Direkcije.

Prilikom potpisivanja ugovora obavezna dokumenta za:

– registrovana poljoprivredna porodična gazdinstva su:
– fotokopija lične karte ili očitana lična karta,
– original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu), ne stariji od 5 dana od dana prijave, na portalu direkcije,
– zemljoradničke zadruge, ovlašćene skladištare i pravna lica su:
– fotokopiju Izvoda iz Agencije za privredne registre,
– fotokopija kartona deponovanih potpisa, overena i datirana od strane banke, ne starija od 15 dana,
– original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu), ne stariji od 5 dana od dana prijave.

Pored navedenog registrovana poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge, ovlašćeni skladištari i pravna lica u obavezi su da dostave i:

– Potvrdu o uskladištenju,
– Magacinski ulaz merkantilnog kukuruza, izdat od strane ovlašćenog skladištara Direkcije, potpisan od strane skladištara i prodavca,
– Sertifikat o kvalitetu i kvantitetu i Zapisnik o kontroli izdate od strane akreditovane kontrolne organizacije za kontrolu kvaliteta i kvantiteta poljoprivrednih proizvoda. Zapisnik o kontroli treba da je potpisan i overen od strane akreditovane kontrolne organizacije, kao i od strane ovlašćenog lica skladištara. Troškovi izdavanja Sertifikata su obaveza prodavca.
– Račun (ukoliko je prodavac obveznik PDV-a).

Robne rezerve primaju prijave do 30. novembra

Direkcija će Prodavcu izvršiti plaćanje kupljenog merkantilnog kukuruza u roku od 15 dana od dana dostavljanja obavezne dokumentacije.

Rok za realizaciju kupovine kukuruza po Zaključku Vlade i rok za prijavljivanje je do 30. novembar 2021. godine.

Informacije

011/32-39- 052, 32-38-997, 3235-364, 3240-509, u Beogradu i

021/452-774 i 021/528-911, u Novom Sadu.

PREGLED OVLAŠĆENIH SKLADIŠTARA DIREKCIJE U KOJA ĆE SE USKLADIŠTAVATI MERKANTILNI KUKURUZ ROD 2021. GODINE IZ OTKUPA 

rezerve silos

1. DOO „RACA“ Zrenjanin, (silos u V.Stepu)
2. „VREBALOV AGRAR“ Novi Bečej
3. „RATAR“ Pančevo
4. „BCM TRADE“ Beograd (silos u Idvoru)
5.  „AGROPRODUKT“ Bumbarevo Brdo
6.  „SKOM“ Feketić ( silos u Aleksi Šantiću)
7.  „AGROOMEGA“ Žabalj
8.  „AGROPLOD“ Gložan
9. „AGROHEMIKA“ Bački Petrovac
10. „AGROHEMIKA“ Bački Petrovac (silos u Ravnom Selu)
11. „MISTRAL KOMERC“ Temerin (silos u Čurugu)
12. „MISTRAL KOMERC“ Temerin
13. „ŽITOSREM“ Inđija
14. „ŽITOPROMET RUMA“ Ruma
15. „ŽITOPROMET MLINPEK“ Stara Pazova
16. „ALBATROS“ Šid (silos u Erdeviku)
17. „SILODANIK“ Kuzmin
18. ZZ „BEŠKA AGRAR“ Krčedin
19. ZZ „BEŠKA AGRAR“ Krčedin (silos u staroj Pazovi)
20. „EKOKOM-ŽITOPROMET“ Draginje
21. „MLIN KOVAČEVIĆ“ Lipolist
22. „BRAĆA RUŽIĆ“ Klenje
23. „DPS KLAS GRUP“ Šabac (silos u Platičevu)
24. „DPS KLAS GRUP“ Šabac (silos u Debrcu)
25. MLIN FILIPOVIĆ KATA Kozjak
26. „STOČAR L.S.B. “ Ub
27. „RATAR-KORN“ Pančevo, (silos u Nišu)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede