Za zaštitne ramove za traktore zahtev podneti do 30. novembra

ram.jpg

Agencija za bezbednost saobraćaja objavila je Javni poziv za podnošenje zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor.

Poziv se odnosi na sva zainteresovana fizička i pravna lica na teritoriji Republike Srbije koja ispunjavaju uslove u skladu sa čl.6. Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor, da zaključno sa 30. novembrom 2022. godine podnesu zahtev Agenciji za bezbednost saobraćaja za subvencionisanu dodelu.

Modeli i tipovi traktora za koje se vrši subvencionisana dodela ramova su IMT i to za: 533, 539, 540, 542, 549.

Podnosioci zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor moraju ispunjavati određene uslove. Podnosilac zahteva dostavlja podatke:

  • za pravna lica i preduzetnike – naziv i sedište, matični broj i PIB, Izvod iz Registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje, ime i prezime, broj telefona i e-mejl adresu kontakt osobe;
  • za fizička lica – ime i prezime, adresu stanovanja, JMBG, kontakt telefon i e-mejl.

Od dokumenata, između ostalih, treba dostaviti potvrdu da protiv pravnog lica nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija, u skladu sa propisima kojim se uređuju stečaj i likvidacija i da nije pokrenut postupak prinudne likvidacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja.

Potrebna je i potvrda da pravno lice ili preduzetnik nema pravosnažnu sudsku ili upravnu meru zabrane obavljanja delatnosti ili osudu zbog privrednog prestupa. Osim toga i dokaz da je pravno lice ili preduzetnik izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, odnosno da je zaključio sporazum o reprogramu o isplati poreskog duga, s tim da ukupan iznos poreskog duga po sporazumu o reprogramu o isplati poreskog duga ne može da iznosi više od 500.000 dinara na dan podnošenja zahteva, kao i dokaz da obaveze po reprogramu o isplati poreskog duga izmiruje redovno, odnosno da nema neizmirenih obaveza po reprogramu o isplati poreskog duga na dan podnošenja zahteva.

Za fizičko lice potrebna je potvrda da je izmirilo sve obaveze po osnovu poreza na imovinu, kao i saobraćajna dozvola i fotografija (prednja strana) traktora za koji se dodeljuje zaštitni ram;

Potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama ne mogu biti starije od 30 dana od dana podnošenja zahteva. Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji. Korisnik subvencije je u obavezi da original saobraćajne dozvole dostavi na uvid prilikom preuzimanja subvencionisanog rama.

Rok za podnošenje zahteva je 30.11.2022 godine. Javni poziv će biti objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji Agencije za bezbednost saobraćaja www.abs.gov.rs. Zahtevi koji su pristigli posle navedenog roka, neće biti razmatrani.

Bez zaštitnog rama i do 50% traktora

Subvencionisana dodela zaštitnog rama za traktor sprovodi isplatom 27.000 dinara što je plaćanje rama u celosti. Subvencioniše se i 7.000 dinara za plaćanje postupka ispitivanja prepravke traktora. Podaci o rasprostranjenosti traktora bez zaštitne strukture u Republici Srbiji pokazuju da je procenat ovakvih vozila u Vojvodini oko 20% dok taj broj u Mačvi dostiže i oko 40-50%.

INFORMACIJE

Dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom zainteresovana lica mogu dobiti na e-mail: subvencijaram@abs.gov.rs i putem broja telefona: 011-301-44-42. Sastavni deo javnog poziva čine dokumenta koja možete preuzeti OVDE.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede