Produžen rok za razmenu mineralnog đubriva za pšenicu

psenica u prikolici
Produžen rok za razmenu mineralnog đubriva za pšenicu do konačne raspodele raspoložive količine mineralnog đubriva.
Republička direkcija za robne rezerve objavila je Izmenu javnog poziva za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu do 4.000.000 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za merkantilnu pšenicu roda 2020. i 2021. godine.

Izmena se odnosi na javni poziv koji je objavljen 31. avgusta 2020. godine kada je predviđeno da rok za podnošenje zahteva bude do 15. novembra ove godine.

Direkcija je u izmeni  objavila da će zahteve za ugovaranje robne razmene primati do konačne raspodele raspoložive količine mineralnog đubriva.

Šta piše u Javnom pozivu?

Paritet za razmenu mineralnog đubriva za pšenicu

Razmena mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za merkantilu pšenicu roda 2020. i 2021. godine će se vršiti pod sledećim uslovima:

– 1 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 1,80 kg merkantilne pšenice roda 2020. godine;
– 1 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 2,00 kg merkantilne pšenice roda 2021. godine.

Ko ima pravo da podnese zahtev za razmenu?

Pravo na razmenu imaju:
– fizička lica – nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
– ovlašćeni skladištari Direkcije;
– zemljoradničke zadruge,
– ostala pravna lica.

Pravo na razmenu imaju zemljoradničke zadruge i pravna lica koja su registrovana u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Mineralno đubrivo NPK (6:24:12)

1. Količina: 4.000.000 kg

2. Kvalitet: Mineralno đubrivo NPK (6:24:12) koje se daje u razmenu je domaćeg porekla, upakovano u polietilenske vreće, egalizovane na 25/1 kg neto mase, na euro paletama, zaštićeno PVC folijom, koje u potpunosti odgovara standardu kvaliteta utvrđenog SRPS-om.

Kvalitet mineralnog đubriva u svemu mora odgovarati odredbama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta (Sl.glasnik RS“, br. 41/2009 i 17/2019) i Pravilnika o uslovima za razvrstavanje i utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanjima sadržaja hranljivih materija i minimalnim i maksimalnim vrednostima dozvoljenog odstupanja sadržaja hranljivih materija i o sadržini deklaracije i načinu obeležavanja sredstava za ishranu bilja („Sl.glasnik RS“, br. 41/2009, 30/2017 i 31/2018).

3. Cena: u d/kg, se utvrđuje iz odnosa razmene.

4. Preuzimanje mineralnog đubriva: U skladištu ”Elixir Zorka-Mineralna đubriva” DOO Šabac.

Merkantilna pšenica roda 2020. i 2021. godine

1. Kvalitet: Merkantilna pšenica roda 2020. i 2021. godine, koja se isporučuje iz razmene, u svemu mora odgovarati odredbama srpskog standarda SRPS E.B1.200 i SRPS E.B1200/1, sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13%, ukupne primese 2% od čega neorganskog porekla maks. 0,25%., sadržaj sirovih proteina min. 11,5% Merkantilna pšenica je u rasutom stanju, uskladištena u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

2. Pakovanje: u rasutom stanju.

3. Cena: u d/kg, se utvrđuje iz odnosa razmene.

4. Isporuka merkantilne pšenice: Kod ovlašćenog skladištara Direkcije.

5. Rok isporuke: Krajnji rok isporuke merkantilne pšenice roda 2021, do 15.08.2021. godine.

Plaćanje je kompenzacijom nakon isporuke navedenih roba koje su predmet razmene.

Ugovaranje razmene mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za merkantilnu pšenicu odobravaće se fizičkim licima, zemljoradničkim zadrugama, ovlašćenim skladištarima Direkcije i ostalim pravnim licima koji nemaju finansijska dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Direkcijom.

Količine mineralnog đubriva NPK (6:24:12) koja se odobrava u razmenu:

– fizičkom licu – nosiocu aktivnog poljoprivrednog gazdinstva, maksimalno do 5.000 kg,
– ovlašćenom skladištaru Direkcije, zemljoradničkoj zadruzi i ostalim pravnim licima, maksimalno do 500.000 kg.

Sredstva obezbeđenja isporuke merkantilne pšenice roda 2021. godine su:

– za fizička lica – nosioce aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva – jedna blanko potpisana solo menica.
– za ovlašćene skladištare Direkcije – 3 (tri) blanko sopstvene menice;
– za zemljoradničke zadruge – garancija poslovne banke ili dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist Direkcije na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu dužnika, u visini vrednosti ugovora;
– za ostala pravna lica – garancija poslovne banke ili dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist Direkcije na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu dužnika, u visini vrednosti ugovora.

Zahtev za razmenu treba da sadrži sledeće podatke i dokaze:

– Osnovne podatke o podnosiocu zahteva (pun naziv privrednog subjekta,
PIB, matični broj, tačna adresa, lice za kontakt, sa brojem telefona);
– Količina mineralnog đubriva NPK (6:24:12);
– Rod merkantilne pšenice;
– Izvod o registraciji privrednog subjekta izdat od Agencije za privredne registre, ne stariji od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva;

Zahteve podnosioca koji su u sudskom sporu sa Direkcijom, koji imaju neizmirene dospele obaveze prema Direkciji, neće se uzeti u razmatranje.

Direkcija će zahteve za ugovaranje robne razmene primati na Obrascu, koji je u prilogu, do 15.11.2020. godine, poštom na adresi:

Republička direkcija za robne rezerve 
11000 Beograd, ul. Dečanska br.8a

Bliža obaveštenja mogu se dobiti preko sledećih brojeva telefona
– 011/3239-992 , lice za kontakt Ljiljana Ilić, e-mail: ljiljana.ilic@rdrr.gov.rs
– 011/3349-831, lice za kontakt Helena Žugić, e-mail: helena.zugic@rdrr.gov.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede