Predlozi za osnivanje uprave za stočarstvo i ministarstva za razvoj preduzetništva i zadrugarstva

pasnjak Zrenjanin

U Narodnu Skupštinu Srbije i kabinet predsednika Srbije, stigli su predlozi i sugestije za formiranje nove Vlade Srbije u kome se predlaže formiranje uprave za stočarstvo u okviru Ministarstva poljoprivrede. Pored toga predlaže se i formiranje ministarstva za preduzetništvo  i zadrugarstvo

Sektor stočarstva se smanjuje u skoro svim proizvodnjama. Posebno je kritično u tovnom i mlečnom govedarstvu, ali i svinjarstvu, navodi se u obrazloženju za formiranje uprave za stočarstvo. U BDP agrara učestvuju samo sa 28,1 odsto, što je na nivou nerazvijenih zemalja. Razlozi su višestruki, a uglavnom je reč o teškoćama primarnih proizvođača, koji su često sputavani niskim otkupnim cenama, bespotrebnim uvozom i nedostatkom stručne pomoći (ima izuzetaka), piše agroanalitičar Branislav Gulan.

Uprava za stočarstvo je potrebna da bi pospešila primenu standarda u stočarstvu (odgajivačka selekcija) i zaštita domaćih proizvođača od uvoza, razvila bi potrebnu evidenciju i informisanost o stanju u celom sektoru i na osnovu toga odobravali ili ne uvoz’’, kaže Čedomir Keco, zastupnik novosadskog Udruženja ,,Agroprofit“.

Uprava će na osnovu ustanovljene evidencije o vrsti i kategoriji stoke biti u mogućnosti da kreatorima agrarne politike, pre svega, Ministarstvu poljoprivrede, pruži i niz podataka za donošenje programa i podsticajnih mera. Uprava bi bila i predlagač svih odluka i propisa odgajivačkog programa, kao i kontrolor programa rada savetodavnih službi u sektoru stočarstva.

Predlog za ubrzanu sistematizaciju

Za rad ove uprave, uglavnom, postoje kadrovi u odelenju za stočarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a prema naglašenoj potrebi može da se po ubrzanom postupku donese sistematizacija za poslove i zadatke u upravi za stočarstvo.

Predlog teksta o upravi za stočarstvo, koji je sastavni deo teksta o Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede:

Uprava za stočarstvo, kao organ uprave u sastavu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, obavlja poslove državne uprave i poslove koji se odnose na: razvoj i praćenje stočarstva, povećanje broja i kategorija stoke, primenu odgovarajućih programa  inovacija, odobravanje izvoza i uvoza životinja, kontrolu rada savetodavnih poljoprivrednih službi u sektoru stočarstva, proveru opravdanosti ulaganja i održivosti za programe investicija, neophodnost i primenu Zakona o dobrobiti životinja, mere za očuvanje i zaštitu genetskih resursa i povećanja korišćenja pašnjaka, posebno mera za podjednak razvoj stočarstva u regionima sa otežanom poljoprivrednom proizvodnjom, programe za razvoj ekološkog stočarstva, izradu propisa i mera za učešće u podsticajima, realizaciju mera i strategija u ovoj oblasti, praćenje sektora tržišta i predlaganje mera i izrade procena na tržištu, saradnju sa evropskim institucijama i projektima iz ovog delokruga, sprovođenje zootehničkih mera i koncipiranje pravila za udruživanje proizvođača, sprovođenje programa selekcije, implementaciju novih biotehnologija u stočarstvu, upravljanje bankom gena domaćih životinja, kontroliše organizaciju tržišta u sektorima govedarstva, svinjarstva, ovčarstva, kozarstva, živinarstva, pčelarstva i ribarstva, posebno se zalaže za uzgoj kopitara, kao i druge poslove određene zakonom.

U poslednji stav teksta o Ministarstvu poljoprivrede u Zakonu o ministarstvima upisati sledeći pasus:

Ministarstvo uvodi u rad ombudsmana za hranu, kao zaštitnika potrošača i proizvođača.

Osnovni zadatak je obezbeđivanje pune poslovne i poštene saradnje u lancu prodaje, proizvodnje i potrošnje hrane, sa ciljem da se očuvaju mali farmeri putem jasne cenovne politike u svim sektorima, kao i da se prati realizacija podsticaja i mera u sektoru proizvodnje i prerade hrane. Rad ombudsmana se reguliše posebnim pravilnikom, koje donosi Ministarstvo poljoprivrede.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u julu 2022. godine je odbilo ovaj predlog, uz konfuzno i netačno obrazloženje pomoćnika ministra Nenada Katanića, koji je kabinetu predsednika Vučića, a povodom naše inicijative, odgovorio da oni sve što se predlaže „već rade”. Prvo i osnovno, nemaju analitiku, ne znaju karakteristike za pojedine životinje, ne prate produkciju, ne kontrolišu uvoz…. S obzirom da je stočarstvo deo razvoja do 2027. godine, a da je u padu sa učešćem u ukupnoj proizvodnji poljoprivrede, ovo je korisna dopuna rada Ministarstva poljoprivrede.

Zadrugarstvo dobija ministarstvo?

U kabinet predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića stigao je i predlog da se formira ministarstvo za razvoj preduzetništva i zadrugarstva. U predlogu se ističe da je Zadružni savez Srbije asocijacija zemljoradničkih i zanatskih zadruga, sa dugom tradicijom. Jer, osnovan je davne 1895. godine, samo godinu dana posle osnivanja prvih zadruga u Srbiji i to ,,Vranovo“ i ,,Azanja“. Zadruga ,,Azanja“ osnovana je 22. marta 1894. godine, a registrovana 11. aprila iste godine. Može se konstatovati da je ovo bila i prva osnovana zadruga na području Srbije, a zadruga koja je registrovana i danas postoji.

,,Ovom prilikom posebno ističemo da je zadrugarstvu Srbije od 2022. godine započeto vraćanje mesta i uloge, koji ovaj oblik organizoanja ima u razvijenim zemljama. Naime, 2012. godine, posle više godina zemljoradničkim zadrugama je prvi put omogućeno da budu korisnici svih tekućih i razvojnih podsticaja predviđenih merama ekonomske i agrarne politike Vlade Republike Srbije i resornih ministarstava. Najznačajnija sistemska mera je donošenje Zakona o zadrugama u decembru 2015. godine’’, navodi Nikola Mihailović, predsednik Zadružnog saveza Srbije.

Prvi put posle Drugog svetskog rata, 2017. godine  u budžetu Republike Srbije obezbeđena su bespovratna sredstva, za unapređenje rada zemljoradničkih zaduga, koja se koriste prvenstveno za nabavku opreme, čime se stvaraju uslovi za proizvodnju finalnih proizvoda i izlazak zemljoradničkih zadruga, kako na domaće, tako i na inostrano tržište. Ovaj program, koji je od izuzetnog značaja za preporod sela Srbije i razvoj poljoprivrede, realizovan je od 2017. do 2022. godine. Tada je zadružni sistem pomognut sa 2,2 milijarde dinara, a taj novac bepovratno je dobilo oko 207 zadruga. Tako je omogućen njihov bolji rad i život i u isto toliko sela u Srbiji.

Mihailović navodi da se Zadružni savez Srbije zalaže da se razmotri formiranje ministarstva za razvoj preduzetništva i zadrugarstva, imajući u vidu pripremu za program EXPO 2027. U Zadružnom savezu Srbije smatraju da će izdvajanje aktivnosti na razvoju preduzetništva i zadrugarstva u posebno ministarstvo doneti merljive rezultate i poseban kvalitet. Razvoj preduzetnitšva i preduzetničkog duha je generator novih radnih mesta, a razvoj zadrugarstva je navjeća podrška opstanku seoskih sredina. Ministastvo za razvoj preduzetništva i zadrugarstva biće matica za 700.000 preduzetnika i zadrugara u Srbiji, uključujući i 100.000 kooperanata u preko 5.000 svih oblika oranizovanuh zadruga u Srbiji. Tokom 2023. godina formirano je 53.992 firmi od čega su 80 odsto preduzetnici i zadrugari.

Pored aktivne politike zapošljavanja, ministarstvo za razvoj preduzetništva i zadrugarstva obavljalo bi i druge poslove koji se odnose na male, srednje preduzetnike i zadruge, u cilju unapređenja proizvodnje i trgovine, zaštite i konkurentnosti domaćih proizvvoda i saradnje ovog sektora sa inostranstvom. Sa socijalnog aspekta, ministarstvo će biti značajno u sferi tržišta rada i zapošljavanja, uređivanja radnh odnosa, kao i saradnje sa sindikatima udruženjima poslodavaca, međunarodne saradnje na području rada i zapošljavanja i penzijskog i invalidskog osiguranja.

,,Reč je o sektoru koji sa mrežom od 800.000 članova ima značajnu ulogu u kreiranju političkog ambijenta i stabilnosti države. Mali i srednji preduzetnici i zadruge su važan pokretač društvenog razvoja i imaju veliki uticaj na sve ostale delatnosti, značajno doprinose konkurentnosti naše privrede  i kvalitetu životnog standarda stanovništva’’, navodi Mihailović.

Dakle, formiranje ministarstva za razvoj preduzetništva i zadrugarstva, nesumnjivo bi se pozitivno odrazilo i na osnivanje novih preduzeća i zadruga i samim tim povećanje broja preduzetnika, koji bi doprineli sprovođenju politike Vlade Srbije i afirmaciji naše države u svetu.

Branislav Gulan

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede