Poziv klaničarima za preuzimanje do 15.000 tovnih svinja

svinja slovenija

Poziv klaničarima za prikupljanje ponuda. Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do petka, 23.4.2021. godine.

Republička direkcija za robne rezerve uputila je poziv klanicama za prikupljanje pismenih ponuda za klanje i preradu tovnih svinja vlasništvo Direkcije.

Predmet oglasa je prikupljanje ponuda zainteresovanih klanica za klanje do 15.000 tovnih svinja vlasništvo Direkcije i preradu u mesne konzerve (mesni narezak i pašteta).

Tovne svinje u svemu mora da odgovara odredbama Pravilnika o kvalitetu zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa težine od 95-110 kg.

Tovne svinje koje se prerađuju, nalaze se kod skladištara Direkcije, na farmama (privredna društva) i mini farmama (individualna gazdinstva) i moraju biti u dobroj kodiciji, čiste i bez povreda na telu i propisno obeležene ušnim markicama..

Utvrđeni paritet kod razmene je:
• 4 kg tovnih svinja za 1 kg mesnog nareska
• 2,75 kg tovnih svinja za 1 kg paštete

Plaćanje je kompenzacijom nakon isporuke navedenih roba koje su predmet prerade.

Preuzimanje tovnih svinja sa mini farmi (individualna gazdinstva) vrši će se na registrovanim stočnim pijacama uz poštovanje svih zdravstvenih mera i sa pratećom veterinarskom dokumentacijom a sa farmi ( privredna društva) na samim farmama uz poštovanje svih zdravstvenih mera i sa pratećom veterinarskom dokumentacijom.

Krajnji rok preuzimanja tovnih svinja je do 20.06.2021. godine.

Klanici se priznaje 5% od ulazne težine tovnih svinja u depou klanice. U 5% od ulazne težine tovnih svinja u depo klanice, uključena je usluga klanja i prerade u konzerve (mesni narezak i pašteta).

Pre početka preuzimanja tovnih svinja, klanica sa Direkcijom potpisuje ugovor o preradi tovnih svinja u mesne konzerve (mesni narezak i paštetu) i čuvanju, skladištenju i zanavljanju mesnih konzervi iz sopstvene proizvodnje, uz dostavljanje 5 (pet) blanko potpisanih i overenih sopstvenih menica sa meničnim ovlašćenjem, dokazom o registraciji menica i kopijom kartona deponovanih potpisa

Uslovi koje mora da ispunjava ponuđač:

1. Pravo na učestvovanje u javnom pozivu imaju pravna lica koja su registrovana u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 1011- prerada i konzervisanje mesa.

2. Pravna lica iz prethodnog stava, koja nemaju finansijska dugovanja i koja nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Republičkom direkcijom za robne rezerve.

Ponuda treba da sadrži sledeće podatke i dokaze:

• Osnovne podatke o podnosiocu zahteva (pun naziv privrednog subjekta, PIB, matični broj, tačna adresa, lice za kontakt, sa brojem telefona);
• Rešenje o ispunjenosti uslova za preradu mesa metodom kuvanja izdato od strane Uprave za veterinu, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ponude učesnika javnog poziva koji su u sudskom sporu sa Direkcijom, koji imaju neizmirene dospele obaveze prema Direkciji, neće se uzeti u razmatranje.

Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do petka, 23.4.2021. godine, do 10 časova.

Ponude se dostavljaju na mejl adresu office@rdrr.gov.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede