Objavljen još jedan poziv za razmenu do 10.000 tona kukuruza za junad

junad u stali

Poziv za naturalnu razmenu. Rok za podnošenje zahteva proizvođača je do 20. marta 2020. godine.

Republička direkcija za robne rezerve objavila je Javni poziv za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad.

Naturalna razmena odnosi se na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnike), koji imaju proizvodnju tovne junadi, a koji su najviše jednom realizovali razmenu u Javnim pozivima u 2019.godini za naturalnu razmenu merkantilnog kukuruza za tovnu junad objavljenim na sajtu Direkcije 06.09.2019.godine/17.09.2019.godine i 22.11.2019.godine.

Proizvođači sa kojima će se realizovati naturalna razmena su:

a) fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 17/13, 102/15, 6/16, 46/17, 44/18-dr.zakon, 102/18 i 6/19) i nalaze se u aktivnom statusu,

b) pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnici, koji moraju biti registrovani u Agenciji za privredne registre, sa šifrom pretežne delatnosti 01.42-uzgoj drugih goveda i bivola.

Paritet u naturalnoj razmeni je 15,90 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg tovne junadi.

Merkantilni kukuruz koji se daje u razmenu za tovnu junad je u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina („Sl. glasnik RS “, br. 68/2016 i 56/2018), rod 2019.godine.

Kvalitet tovne junadi koju Direkcija prima na osnovu ove robne razmene u svemu treba da odgovara odredbama Propisa o kvalitetu goveda i ovaca za klanje i tov PK-E2; III prerađeno izdanje (“Sl.list SFRJ”, br.21/69 i 55/69), telesne mase najmanje 400 kg.

Primarni poljoprivredni proizvođači mogu da predaju najviše 9.000 kg tovne junadi, a najmanje 5 (pet) grla/komada tovne junadi.

Maksimalna količina merkantilnog kukuruza po primarnom poljoprivrednom proizvođaču je do 143.100 kg, u skladu sa količinom tovne junadi koju isporuče Direkciji.

Tovna junad moraju biti na skladištu primarnog proizvođača koji se prijavljuje na javni poziv najmanje 120 dana pre objave Javnog poziva, i moraju biti upisana u Centralnu bazu podataka o obeleženim životinjama.

Tovna junad moraju biti u vlasništvu podnosioca zahteva što se dokazuje Izvodom iz Centralne baze podataka o obeleženim životinjama, koji glasi na ime podnosioca zahteva.

Isporuku tovne junadi primarni proizvođač vrši o svom trošku Klanicama koje su navedene u ovom Javnom pozivu.

Isporuka se dokazuje potvrdom o uskladištenju tovnih junadi, koja mora da bude na obrascu Direkcije i prijemnicom klanice, potpisanom i overenom od strane ovlašćenog lica klanice i primarnog proizvođača.

Preuzimanje merkantilnog kukuruza proizvođači će izvršiti po potpisivanju ugovora sa Direkcijom i dobijanja pismenog naloga, a nakon isporuke tovne junadi Klanici.

Preuzimanje merkantilnog kukuruza vršiće se na paritetu utovareno u vozilo proizvođača, u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Proizvođači tovne junadi snose troškove transporta kako junadi tako i kukuruza.

Rok za realizaciju naturalne razmene je 15.04.2020. godine.

Koje klanice učestvuju?

Klanice koje će vršiti preradu su upisane u registar odobrenih objekata u Upravi za veterinu i izrazile su interesovanje za učešće:

  1. KOTLENIK PROMET, LAĐEVCI;
  2. KOD JORDANA, PROJEPOLjE;
  3. TURKOVIĆ DOO, SJENICA;
  4. KLANICA DIVCI DOO, DIVCI;

Pariteti prerade tovne junadi u konzerve :
A) 100.000 kilograma tovne junadi za 35.088 kilograma goveđeg gulaša (2,85)
B) 100.000 kilogram tovne junadi za 36.630 kilograma goveđeg nareska (2,73)
Troškove prevoza od primarnog proizvođača do Klanice snosi primarni proizvođač.
Klanici se priznaje 3,5% od ulazne težine tovne junadi u depou klanice. U 3,5% od ulazne težine tovne junadi u depo klanice, uključena je usluga klanja i prerade u trajne mesne konzerve (goveđi gulaš i goveđi narezak, limenka). Pre početka otkupa klanica sa Republičkom direkcijom za robne rezerve potpisuje ugovor o otkupu tovne junadi, preradi u trajne mesne konzerve (goveđi gulaš i goveđi narezak, limenka), i čuvanju, skladištenju i zanavljanju mesnih konzervi iz sopstvene proizvodnje.

Zahtevi proizvođača sa kojima je Direkcija u sporu, proizvođači koji su u blokadi tokom 2019. i 2020. godine, koji imaju ne izmirene obaveze prema Direkciji, imaju finansijski dug prema Direkciji, nisu dostavili sredstva obezbeđenja po različitim ugovornim obavezama prema Direkciji, neće se razmatrati.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane pisarnice Direkcije do 20.03.2020. godine, do 10 časova.

DETALJNIJE PREUZMITE OVDE

Izvor: Republička direkcija za robne rezerve

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede